Information For Authors

Lidé města / Urban People jsou nadnárodním recenzovaným časopisem v sociální antropologii. Časopis byl založen v roce 1999 a vychází v tištěné verzi a on-line ve formátu otevřeného přístupu (open access). Jeho cílem je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum v sociální antropologii a příbuzných oborech, maximalizovat otevřenou a bezplatnou výměnu vědeckých poznatků. Časopis vydává Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a je veden nezávislými redakčními radami složenými z mezinárodně uznávaných odborníků. V ročníku vychází tři čísla, dvě česká (v květnu a v prosinci) a jedno anglické (v září).

Časopis přijímá originální, dosud nepublikované texty do rubrik statí, recenzních statí, esejů, materiálů, knižních recenzí a zpráv. České a slovenské texty jsou zařazovány do českých čísel, anglické do anglických čísel časopisu.

Lidé města / Urban People poskytují otevřený přístup k celému obsahu bezprostředně po vydání. Elektronický archiv je trvale veřejně přístupný a je nezávislý na existenci časopisu. Časopis je dostupný v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Publikace je pro autory zdarma, nevybírá se žádný poplatek za redakční práci, ani jiný publikační či autorský poplatek. Autor zůstává držitelem autorských práv ke svému dílu.

Časopis Lidé města / Urban People je řádně indexován v České národní bibliografii , v Bibliografii dějin českých zemí a v databázích Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a EBSCO Information Services. Je zařazen na Evropský referenční index humanitních věd (European Reference Index for the Humanities, ERIH Plus).

 

Formální náležitosti rukopisů

Za zaslání, zpracování ani vydání článku nejsou vybírány žádné poplatky.

Při zpracování textů nabízených k publikaci se řiďte přehledem formálních pravidel a citačními zvyklostmi časopisu, které jsou ke stažení zde.

Maximální délka statí, recenzních statí, esejů a akademických edic je omezena na 30 normovaných stran (54 000 znaků včetně mezer), a to včetně poznámek a bibliografie. Délka recenzí a zpráv je omezena na 10 normovaných stran (18 000 znaků).

Rukopisy statí, recenzních statí, esejů a akademických edic musí obsahovat tyto části (v uvedeném pořadí): název, jméno a afiliaci autora nebo autorů, anglický překlad názvu (není-li angličtina originálním jazykem článku), anglický abstrakt (cca 200 slov), klíčová slova (3–5), dedikaci či poděkování (je-li to v daném případě relevantní), vlastní text, medailon autora/ů (100 slov), seznam použité literatury, případně i pramenů, případné přílohy.

Texty jsou přijímány výhradně elektronicky, ve formátu MS Word nebo RTF. Písmo Times New Roman, velikost 12 pt., řádkování 1,5. V případě poznámek se užívá velikost 10 a řádkování 1. Názvy publikovaných děl, zvýraznění a cizojazyčné termíny se v textu uvádějí kurzivou. Neužívejte zvláštní styly a formátování. Číslujte strany.

Pravopis by měl odpovídat platné verzi Pravidel českého pravopisu v případě českých textů a britskému jazykovému úzu v případě anglických. V citacích se užívá chicagský styl: autor (první prvek) – rok vydání.

Obrázky, tabulky apod. se číslují, v textu na ně musí být odkazováno. Současně autor naznačuje, ke kterému místu textu by měly být umístěny. Obrázky je třeba dodat v samostatných souborech s dostatečným rozlišením (min. 300 DPI), ve formátu TIFF nebo JPG. Technické parametry příloh je vhodné předem individuálně konzultovat s šéfredaktorem.

 

Recenzní řízení

Stati, recenzní stati a eseje zaslané časopisu Lidé města / Urban People procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, které může mít jedno nebo dvě kola. V průběhu recenzního řízení se s rukopisy zachází jako s důvěrnými materiály.

Do týdne od zaslání rukopisu je autor redakcí informován o jeho přijetí. Před přijetím do recenzního řízení může šéfredaktor autorovi doporučit provedení jazykových, formálních nebo obsahových úprav. Redakční rada může na základě hlasování odmítnout text bez recenzního řízení nebo kdykoli v jeho průběhu v případě, že neodpovídá záměru časopisu, nevyhovuje akademickým standardům nebo požadované kvalitě, nebo pokud došlo k porušení etických principů či zákonných norem.

Každý text přijatý do recenzního řízení posuzují nejméně dva nezávislí recenzenti. Posudky musí být objektivní, musí posuzovat výlučně intelektuální obsah textu a končit jednoznačným vyjádřením, zda článek má být a) publikován beze změn nebo s drobnými úpravami, b) přepracován a znovu zaslán, c) zamítnut. Na základě doporučení recenzentů redakční rada text přijímá, vrací autorovi k přepracování nebo zamítá. Nepřipouští se víc než dvě kola recenzního řízení, ve druhém kole mohou být osloveni další/jiní (třetí a čtvrtý) recenzenti. Každé kolo recenzního řízení standardně trvá 4 až 8 týdnů, časopis však nezodpovídá za zpoždění způsobená recenzenty.

O výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady je autor informován písemně, obvykle do 8 týdnů od zaslání rukopisu. Vyžadují-li se revize, je autor povinen učinit je v čase určeném redakční radou (obvykle do 6 měsíců; tento čas může být na vyžádání prodloužen). Potřebuje-li autor potvrzení o zaslání článku nebo o přijetí rukopisu k tisku, šéfredaktor mu jej na požádání vystaví.

Recenze, zprávy a materiály nejsou recenzovanými rubrikami časopisu. O publikování či nezbytných úpravách zaslaných textů rozhoduje redakční rada jako kolektivní orgán; redakční rada přitom může (anonymně) žádat o dobrozdání externisty.

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.