Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
PDF

Jak citovat

Ušáková, K. (2014). Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Scientia in Educatione, 5(2), 74-89. https://doi.org/10.14712/18047106.130

Abstrakt

Príspevok popisuje východiská a impulzy rozvoja didaktiky biológie na Slovensku  z pohľadu skúseností edukačnej a výskumnej práce na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PRIFUK v Bratislave. Cez stručný historický prehľad od povojnového obdobia až po súčasnosť upriamuje pozornosť na osobnosti, ktoré sú s formovaním didaktiky biológie úzko spojené. Poukazuje na niektoré spoločné problémy prírodovedného vzdelávania v kontexte spoločensko-politických zmien spojených so vstupom do EU a dôsledkami reformného úsilia s cieľom konvergencie vzdelávacích systémov krajín EU. Podrobnejšie sa venuje problémom v doktorandskom štúdiu  a výskumu v didaktike biológie, od kvality ktorého sa odvíja aj úroveň učiteľskej prípravy budúcich učiteľov biológie. Konkretizuje zmeny v obsahu aj v štruktúre didaktických predmetov s cieľom zvýšiť kvalitu a funkčnosť prípravy učiteľov. V závere príspevku autorka upozorňuje na pretrvávajúce problémy didaktiky biológie, ktorých riešenie si vyžaduje potrebu vyššej miery spolupráce všetkých zainteresovaných zložiek. 

https://doi.org/10.14712/18047106.130
PDF

Reference

Barber, M. & Mourshed, M. (2007). How the world´s best performing school systems come out on top. London: McKinsey. In Koršňáková, P. (2008). Ako sa najlepšie školské systémy sveta dostali na špičku. [Recenzia]. Pedagogické spektrum, XVII (1), 141-143.

Biológia, ekológia, chémia (2009). Dostupné z http://bech.truni.sk/

Bolonský proces – reforma univerzít v ďalšom desaťročí. (2009). In Europa: Press releases rapid . Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-615_sk.htm?locale=en#fn2

Bulánková, E. (2013). Vzdelávanie učiteľov biológie o vodných ekosystémoch. Biológia, ekológia, chémia, 17 (2), 27-28.

Cibulková, J. & Ušáková, K. (2013). „Život a voda – didaktický manuál z biológie 1“. [CD-ROM]. Bratislava: Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.

Čipková, E., Gálová, T. & Ušáková, K. (2006). Praktické cvičenia v novej koncepcii vyučovania biológie. Bratislava: PRIFUK.

Čipková, E., Šestáková, E. & Ušáková, K. (2006). Videokonferencie ako nástroj zvýšenia efektívnosti praktických cvičení. Biologie, chemie, zeměpis, 15 (5), 225-228.

Čížková, V. (2002). Jak koncipovat učivo středoškolské biologie. In Jančová, A., Páleníková, A. (Eds.). Biologické dni (9-10). Nitra: Fakulta prírodných vied UKF.

Dostál, P. (2010). Didaktika biologie – vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1 (1), 125-132. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/9/10

Edulab (2013). Dostupné z http://tuul.sk/

Gavora, P. (2008). Učiteľovo vnímanie svojej profesijnej zdatnosti (self-efficacy). Prehľad problematiky. Pedagogika, LVIII (3), 222-235.

Held, Ľ. (2011). Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. Scientia in educatione, 2 (1), 69-79. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/18/17

Heldová, D., Kováčová, J. & Galádová, A. (2013). Výsledky štúdie OECD PISA 2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť. [Tematická správa]. Bratislava: NÚCEM. Dostupné z http://www.nucem.sk/documents//45/aktivita_3_3/1__pracovne_stretnutie/PISA_web.pdf

Helus, Z. (2007). Pedagogické fakulty a profesionalita učitelů. Pedagogika, LVII (4), 309-311.

Hrubišková, H., Gorčíková, M. & Hyžová, D. (2008). Postoje a štruktúra učebnej motivácie žiakov gymnázia v predmetoch biológia a chémia. Pedagogické spektrum, 17 (2), 104-115.

INFOVEK (2011). Infovek – Biológia. Dostupné z http://www.infovek.sk/predmety/biologia/index.php

Janík, T. & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1 (1), 5-32. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/3/4

Jaklová Dytrtová, J. (2008). Efektivita vzdělávání na universitách. In Sandanusová, A.,

Matejovičová, B. & Dytrtová, R. (Eds.). Initial teacher training in context of European education (9-14). Praha: EDUCO 5.

Jelemenská, P. (2008). Aký význam má realizácia medzinárodných štúdií? Niektoré aspekty v súvislosti s transformáciou vzdelávania v Spolkovej republike Nemecko. Pedagogické spektrum, XVII (1), 60-88.

Karolčík, Š. (2002). RAFT – vzdelávanie budúcnosti. Technológia vzdelávania, 10 (8), 11-13.

Kimáková, K., & Ušáková, K. (2010). Planéta vedomostí útočí. In Ušáková, K. & Čipková, E. et al. Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete biológia pre stredné školy (184-221). Košice: elfa, s.r.o.

KEGA (2009). Dostupné z https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/3453.

KEGA (2012a). Dostupné z http://www.aquawis.eu/aqua/

KEGA (2012b). Dostupné z http://inkubatorucitelov.eskola.sk

Koršňáková, P. (2003). Medzinárodné hodnotenie prírodovednej gramotnosti v štúdii OECD PISA (a vzdelávací štandard z Prírodopisu). Pedagogická revue, 55 (5), 511-523.

Koršňáková, P. & Kováčová, J. (2007). PISA 2006 - Národná správa. Bratislava: ŠPÚ.

Kotásek, J. (2001). Oborové didaktiky v nových podmínkách vývoje společnosti a vzdělávání. In Švecová, M., Horychová, I. & Stoklasa, J. (Eds.). Didaktika biologie a didaktika geologie, současnost a perspektivy (2-6). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Kotásek, J. (2003). Modely školy budoucnosti. Pedagogická revue, 55 (1), 5-20.

Miškovičová Hunčíková,I. & Ušáková, K. (2009). Experimentálne overovanie alternatívneho obsahu biológie na gymnáziách. In Sandanusová, A. & Illášová, Ľ. (Eds.). New trends in the didactic training of teachers (19-24). Praha: EDUCO 8.

Miškovičová Hunčíková, I., Ušáková, K. & Čipková, E. (2009). Overovanie nového vzdelávacieho štandardu z biológie tematických celkov „Životné prostredie a organizmy“, „Život a voda“. Technológia vzdelávania – Slovenský učiteľ, XVII (7), 14-17.

MVP (2009). Dostupné z https://www.modernizaciavzdelavania.sk/ProjectInfo.aspx

NÚCEM (2013). Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sa podľa medzinárodnej štúdie OECD PISA 2012 zhoršili. Dostupné z https://www.minedu.sk/vysledky-slovenskych-15-rocnych-ziakov-sa-podla-medzinarodnej-studie-oecd-pisa-2012-zhorsili/

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1 (1), 33-49. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/4/5

Petlák, E. (2008). Reforma školy a súvislosti. Pedagogické spektrum. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, XVII (2), 1 - 9.

Planéta vedomostí (2013). Dostupné z http://planetavedomosti.iedu.sk/

Svatoš, T. (2003). Koncepty dovedností učitelské přípravy. Pedagogická revue, 55(5),

-455.

Stewart, J., H. (1988). Potential Learning Outcomes from Solving Genetics Problems: A Typology of Problems. Science Education, 72 (2), 237-254.

Stewart, J. H. & Kirk, J. V. (1990). Understanding and problem solving in classical genetics. International Journal of Science Education, 12 (5), 575-588.

ŠPÚ (2009). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. Biológia, príloha 3 – ISCED 3A, 1. upravená verzia (28. 5.2009). Dostupné z

http://www.statpedu.sk/documents//24/standardy_2009/Biologia_ISCED 3A.pdf

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19 (3), 24-44.

Švec, Š. (1994). Koncepcie metodológie vied o výchove. In Lokšová, I. & Lokša, J. (2004). Aktuálne problémy pedagogického výskumu. Pedagogické spektrum, XIII (9/10), 23-27.

Tůma, M. (2003). Vzdelávanie v ekonomickej optike súčasnosti. Pedagogická revue, 55 (1), 21-35.

Ušáková, K. (1996). Aktuálne o vyučovaní biológie. Biológia, ekológia, chémia, 1 (1), 5-6.

Ušáková, K. (1999). Transformácia prírodopisu v základnej škole a biológie v gymnáziu so štvorročným a osemročným štúdiom. In Alberty, R. (Ed.). Biologické dni (9-13). Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB.

Ušáková, K. (2001). Didaktika biológie, obsah a inovačné trendy v príprave budúcich učiteľov. In Švecová, M., Horychová, I. & Stoklasa, J. (Eds.). Didaktika biologie a didaktika geologie, současnost a perspektivy (13-15). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Ušáková, K. & Adámková, J. (1995). Skúsenosti s úrovňou osvojenia vybraných častí biologického učiva na gymnáziu s využitím prvkov a postupov problémového vyučovania. Technológia vzdelávania, III (10/95), 14-15.

Ušáková, K. et al. (2011). Tematické pracovné listy a RAFT - exkurzia k ŠVP z biológie pre gymnázia. [CD-ROM]. Bratislava: Univerzita Komenského.

Ušáková, K. & Čipková, E. (2012a). Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie. Biológia, ekológia, chémia, 16 (1), 2-6.

Ušáková, K. & Čipková, E. (2012b). Digitálna kompetencia a možnosti jej rozvíjania v biológii. Technológia vzdelávania - Slovenský učiteľ, 20 (2), 3-7.

Ušáková, K., Čipková, E. & Sivák, M. 2013. Digitálne technológie a didaktická príprava budúcich učiteľov. In Sandanusová, A. (Ed.). Priority of tertiary education teachers of natural science, agricultural and related fields (42-47). Praha: EDUCO 12.

Ušáková, K., Gálová, T. & Čipková, E. (2010). Biológia v Štátnom vzdelávacom programe ISCED3 na Slovensku a kurikulárne trendy v biologickom vzdelávaní vo vybraných krajinách EÚ a sveta. Bratislava: Univerzita Komenského.

Ušáková, K. & Višňovská, J. (2005). Ako ďalej v biológii v gymnáziách? – súčasná prax, možnosti a perspektívy. Biológia, ekológia, chémia, 10 (1), 2-6.

Ušáková, K. & Višňovská, J. (2007). Prečo je biológia ťažká a čo robiť, aby nebola alebo možnosti ako skvalitniť obsah biológie na gymnáziu. In Tóthová, A. & Veselský, M. (Eds.). ScienEdu – Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov (53-57). Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK.

Ušáková, K. & Višňovská, J. (2009). Bude nová učebnica biológie funkčný nástroj pre učiteľov a žiakov? In Nogová, M. & Reiterová, M. (Eds.). Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu (132-140). Bratislava: ŠPÚ.

Ušáková, K. & Zeman, M. (1998). Úroveň pochopenia fyziologických pojmov žiakmi gymnázií. Biológia, ekológia, chémia, 3 (2), 5-10.

Višňovská, J. & Ušáková, K. et al. (2008). Biológia pre 1. ročník gymnázií – Svet živých organizmov. Bratislava: Expol Pedagogika, s.r.o.

Višňovská, J. & Ušáková, K. et al. (2012). Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, Mladé letá, s. r. o.

Virtuálne prírodovedecké laboratórium (2011). Dostupné z http://www.virtual-lab.sk/

Veselský, M. & Podymáková, M. (2011). Motivácia žiakov učiť sa prírodopis - biológiu na gymnáziu. Technológia vzdelávania – Slovenský učiteľ, 19 (8), 11- 15.