Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu
PDF

Jak citovat

Skoršepa, M., Kmeťová, J., & Horváthová, E. (2020). Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu. Scientia in Educatione, 11(1), 82-96. https://doi.org/10.14712/18047106.1322

Abstrakt

Školské experimentovanie s podporou výpočtovej techniky je v relevantnej literatúre už niekoľko desiatok rokov prezentované ako jeden zo sľubných prístupov v štúdiu prírodných vied. Technológie však podliehajú veľmi častým a rýchlym zmenám, a preto aj v oblasti počítačovej podpory laboratórnej činnosti žiakov možno za posledné obdobie sledovať rôzne technologické riešenia. V tomto príspevku sa zaoberáme komparáciou žiackeho vnímania experimentovania s dvomi rozdielnymi koncovými zariadeniami: (i) notebookmi a (ii) tabletmi, ako súčastí rovnakého typu meracieho systému. Pre účely štúdie sme vytvorili sadu štyroch počítačom podporovaných aktivít z chémie, ktoré boli realizované dvomi skupinami žiakov slovenských gymnázií. Kým prvá skupina pracovala s meracími systémami, kde boli ako koncové zariadenia použité notebooky, druhá skupina pracovala na rovnakých aktivitách s tabletmi. Cieľom štúdie je zistiť, či rozdielne technologické prístupy majú potenciál generovať štatisticky významné rozdiely vo vnímaní tohto typu experimentovania samotnými žiakmi.

https://doi.org/10.14712/18047106.1322
PDF