Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů
PDF

Jak citovat

Chocholoušková, Z., & Hajerová Müllerová, L. (2020). Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů. Scientia in Educatione, 11(1), 22-42. https://doi.org/10.14712/18047106.1595

Abstrakt

Přínos terénní výuky je zjišťován v realizovaném výzkumném šetření, které prostřednictvím kognitivního mapování umožňuje zaznamenat kvantitativní i kvalitativní změnu/posun v zastoupení (v četnosti) vybraných přírodovědných pojmů. Žáci s hlubším zájmem o biologii, kteří absolvovali jednodenní výběrovou exkurzi, vypracovali konceptové mapy před a po exkurzi na základě předložených pojmů (se kterými se na exkurzi setkali). Pojmy žáci zároveň před i po exkurzi definovali. Na základě vysvětlení konceptových map před a po exkurzi byl hodnocen počet pojmů před a po exkurzi, jejich odborná správnost, počet a správnost propojení a počet křížových propojení mezi jednotlivými pojmy. Konceptové mapy byly analyzovány s použitím programů CMapTools a Gephi. U většiny žáků byl zaznamenán zásadní posun týkající se zvýšení počtu pojmů po exkurzi, přesnějšího zastrukturování, ale nebyl zaznamenán téměř žádný posun v použití propojovacích slov či vyjádření vazeb mezi jednotlivými pojmy.

https://doi.org/10.14712/18047106.1595
PDF

Reference

Anderson, D., & Zhang, Z. (2003). Teacher perceptions of field-trip planning and implementation. Visitor Studies Today, 6(3), 6–11.

Anderson, D., & Zhang, Z. (2003). Teacher perceptions of field-trip planning and implementation. Visitor Studies Today, 6(3), 6–11.

Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). Gephi: An open source software and manipulating networks. In Proceedings of the Third Internacional ICWSM Conference. (pp. 361–362). https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/09/paper/viewFile/154/1009

Behrendt, M., & Franklin, T. (2014). A review of research on school field trips and their value in education. International Journal of Environmental and Science Education, 9(3), 235–245. https://doi.org/10.12973/ijese.2014.213a

Brady, E.R. (1972). The effectiveness of field trips compared to media in teaching selected environmental concepts [Retrospective Theses and Dissertations]. https://lib.dr.iastate.edu/rtd/5887

Bruun, J., & Evans, R. (2018). Network analysis as a research methodology in science education Research. Pedagogika, 68(2), 201–217. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1026

Cimer, A. (2007). Effective teaching in science: A review of literature. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 1–25. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.4441&rep=rep1&type=pdf

Clark, E. C. (1943). An experimental evaluation of the school excursion. Journal of Experimental Education, 12(1), 10–19.

Crawford, C.C., & Grinstead, R.W. (1930). The use of the excursion in teaching commerical geography. The Journal of Geography, 29(7), 301–306.

Čáp, & Mareš, (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portal. 656 s.

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada.

Činčera, J., & Holec, J. (2016). Terénní výuka ve formálním vzdělávání. Envigogika, 11(2), 1–19. https://doi.org/10.14712/18023061.533

DeWitt, J., & Storksdieck, M. (2008). A short review of school field trips: Key findings from the past and implications for the future. Visitor Studies, 11(2), 181–197. https://doi.org/10.1080/10645570802355562

Di Sessa, A.A. (2007). Changing conceptual change. Human development, 50, 39–46.

Di Sessa, A.A. (2008). A bird’seye view of the “Pieces” vs “Coherence” controversy. In S. Vosniadou (Ed.), International handbook of research on conceptual change (pp. 35–60). Routledge.

Doulík, P. (2005). Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta universitatis Purkynianae.

Doulík, P., & Škoda, J. (2003). Tvorba a ověření nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů a možnosti jejího vyhodnocení. Pedagogika, 53(2), 117–189.

Dvořáková, M. (2013). Diagnostikování dětských pojetí společnosti studenty učitelství. Orbis Scholae, 7(1), 101–117. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.28

Erdogan, M. (2015). The effect of summer environmental education program (SEEP) on elementary school students’ environmental literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 10(2), 165–181. https://doi.org/10.12973/ijese.2015.238a

Erdogan, M., U¸sak, M., & Bahar, M. (2013). A review of research on environmental educa-tion in non-traditional settings in Turkey, 2000 and 2011. International Journal of Environ-mental and Science Education, 8(1), 37–57.

Fraser, J.A. (1939). Outcomes of a study excursion, a descriptive study. Teachers College, Columbia University, Contributions to Education.

Glynn, S., & Duit, R. (1995). Learning Science Meaningfully: Constructing Conceptual Models. In S. M. Glynn, & R. Duit (Eds.), Learning Science in the Schools (pp. 1–33). Lawrence Erlbaum Associates.

Goodman, N., & Elginová, Z.E. (2017). Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Gray, E.M., & Tall, D. (1994). Duality, ambiguity, and flexibility: A proceptual view on simple arithmetic. Journal of Research on Mathematic Education, 25(2), 116–141. https://doi.org/10.2307/749505

Greene, J. P., Kisida, B., & Bowen, D.H. (2014). The educational value of field trips. Education Next, 14(1), 78–86.

Hejný, M. (2003). Diagnostika aritmetické struktury. In V. Burian, M. Hejný, & Š. Jány (Eds.), Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTHAGORAS 2003 (pp. 22–42). Exam.

Hejný, M., Bero, P., Vantuch, J., Benešová, M., Bereková, H., Repáš, V., & Hrdina, L. (1989). Teórie vyučovania matematiky. Bratislava: SPN. 554 s.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika. Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál.

Hrouda, L., & Chocholoušková, Z. (2013). Chráněné krajinné oblasti ČR a jejich botanický význam: příručka k projektu Věda do škol. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Chocholoušková, Z., & Hajerová M˝ullerová, L. (2019). Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. ZČU.

Chocholoušková, Z., & Hrouda, L. (2013). Exkurze do vybraných území západních Čech: příručka k projektu Věda do škol. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Iuli, R. J., & Helldén, G. (2004). Using concept maps as a research tool in science education research. In Concept maps: theory, methodology, technology: Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping (pp. 367–374). Servicio de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona, Spain.

Jacobs-Lawson, J. M., & Hershey, D.A. (2002). Concept maps as an assessment tool in psychology courses. Methods, & Techniques, 29(1), 25–29. https://doi.org/10.1207/S15328023TOP2901 06

Janík, T. (2006). Teorie konceptuální změny a učebnice. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (pp. 33–44). Paido.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Killermann, W. (1998). Research into biology teaching methods. Journal of Biological Education, 33(1), 4–9. https://doi.org/10.1080/00219266.1998.9655628

Kisiel, J. (2005). Understanding elementary teachers motivations for science fieldtrips. Wiley Periodicals INc., 89(6), 936–955. https://doi.org/10.1002/sce.20085

Klieme, E., Pauli, Ch., & Reusser, K. (2009). The Pythagoras study: Investigating effects of teaching and learning in Swiss and German mathematics classrooms. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom (pp. 137–160). Waxmann.

Klimešová, J. (2015). Měli bychom denně přemýšlet o tom, jak učit biologii. Živa, 4(2015), 1.

Kohout, J., Mollerová, M., Masopust, P., Feřt, L., & Slavík, J. (2019). Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezinárodního šetření TIMSS a českých učitelů – poznatky z fyziky. Pedagogická orientace, 29(1), 5–42. https://doi.org/10.1063/1.5124767

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. (2014). http://www.msmt.cz/ministerstvo/koncepce-podpory-rozvoje-nadani-a-pece-o-nadane-na-obdobi

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Pavel Mervart.

Mareš, J., & Ouhrabka, M. (1992). Žákovo pojetí učiva. Pedagogika, 42(1), 83–94.

Mareš, J., & Ouhrabka, M. (2001). Dětské interpretace světa a žákovo pojetí učiva. In J. Čáp, & J. Mareš, Psychologie pro učitele (s. 411–440). Portál.

Materna, P. (1995). Svět pojmů a logika. Filosofia.

Materna, P. (1997). Teorie pojmů: bolzanovská a množinová tradice. Filosofický časopis, 45(4), 547–557.

Myers, B., & Jones, L. (2018). Effective use of field trips in educational programming: A three stage approach. IFAS Extension, University of Florida. http://edis.ifas.ufl.edu/wc054

Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích.

Novak, J.D. (1990). Concept mapping: A useful tool for science education. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 937–949.

Novak, J.D. (2010). Learning, creating, and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 6(3), 21–30.

Novak, J.D., & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. Cambridge University Press.

Novak, J.D. (1998). Learning, creating, and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations. Lawrence Erlbaum: Associates, Inc.

Özdemir, G., & Clark, D. B. (2007). An overview of conceptual change theories. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 351–361. https://doi.org/10.12973/ejmste/75414

Patrick, O.A. (2010). Effects of field studies on learning outcome in biology. Journal of Human Ecology, 31(3), 171–177. https://doi.org/10.1080/09709274.2010.11906312

Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Sage Publications, Inc. . American Psychological Association, Washington.

Pauk, F. (1981). Didaktika geologických věd. SPN.

Pavlasová, L. (2014). Přehled didaktiky biologie. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Pavlasová, L., Hrouda, L., Teodoridis, V., Andreska, J., Říhová, D., Vančata, V., Novotný, P., Řezníček, J., & Novotná, M. (2015). Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Piaget, J. (1972). Play, dreams and imitation in childhood. Routledge & Kegan Paul.

Posner, G. J., Strike, K.A., Hewson, P.W., & Gertzog, W.A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211–227. http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo1/materiali/g5/Posner%20et%20al.pdf www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo1/materiali/g5/Posner%20et%20al.pdf

Reiska, P., & Soika, K. (2015). Suggestions for teacher education from concept mapping studies. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 7(1), 149–161. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2015.07.010

Rennie, L. J. (2007). Learning outside of school. In S. K. Abell & N.G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education. Mahwah, New Jersey: Erlbaum. p. 175–185. https://doi.org/10.4324/9780203097267

Ruiz-Primo, M.A., & Shavelson, R. J. (1996). Problems and issues in the use of concept maps in science assessment. Journal of Research in Science Teaching, 33(6), 569–600.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.

Storksdieck, M. (2006). Field trips in environmental education. Berliner Wissenschafts-Verlag.

Strike, K.A., & Posner, G. J. (1982). Conceptual change and science teaching. European Journal of Science Education, 4(3), 231–240. https://doi.org/10.1080/0140528820040302

Strautmane, M. (2012). Concept map-based knowledge assessment tasks and their scoring criteria: An overview. In A. J. Ca˜nas, J. D. Novak, & J. Vanhear (Eds.), Concept maps: theory, methodology, technology. Proceedings of the Fifth International Conference on Concept Mapping (pp. 80–88). University of Malta. http://cmc.ihmc.us/cmc/cmcproceedings.html

Švaříček, R., Šeďová, K., Janík, T., Kaščák, O., Miková, M., Nedbálková, K., Novotný, P., Sedláček, M., & Zounek, J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Portál.

Torkar, G., Krnel, D., Chocholoušková, Z., & Humby, P. (2017). Using a concept map to evaluate pedagogical value of a serious game about plant ecology. In D. Krnel (Ed.), Tealeaf Academic book (pp. 77–92). University of Ljubljana. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF 2017.pdf

Tytler, R. (2002). Teaching for understanding in science: Student conceptions of research, and changing views of Learning. Australian Science Teachers Journal, 48(3), 14–21.

Van Zele, E., Lenaerts, J., & Wieme, W. (2004). Improving the usefulness of concept maps as a research tool for science education. International Journal of Science Education, 26(9), 1043–1064. https://doi.org/10.1080/1468181032000158336

Vaňková, P. (2014). Pojmové mapy ve vzdělávání. Karolinum.

Vonková, H. (2011). Mimotřídní a mimoškolní organizační formy. In A. Vališová, & H. Kasíková (Eds.), Pedagogika pro učitele (s. 181–182). 2. rozšířené a aktualizované vydání. Grada.

Vygotskij, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychologicalprocesses. Harvard University Press.

Vosniadou, S. (2007). Conceptual change and education. Human Development, 50, 47–54. https://doi.org/10.1159/000097684

Vosniadou, S. (2008). International handbook of research on conceptual change. Routledge, University of Athens. https://doi.org/10.4324/9780203874813

Wallace, J.D., & Mintzes, J. J. (1990). The concept map as a research tool: Exploring conceptual change in biology. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 1033–1052.

Whitesell, E.R. (2015). A Day at the museum: The impact of field trips to informal science education institutions on middle school science achievement. Institute for Education and Social Policy. https://doi.org/10.1002/tea.21322

Yassir, M. M., & Abeer, A.A. (2014). The impact of field trips on students‘ creative thinking and practices in arts education. Journal of American Science, 10(1), 46–50.