Výuka evoluční biologie na základních a středních školách
PDF

Jak citovat

Hlaváčová, L. (2015). Výuka evoluční biologie na základních a středních školách. Scientia in Educatione, 6(2), 104-120. https://doi.org/10.14712/18047106.223

Abstrakt

Hlavním cílem výzkumu bylo ověřit biologická témata, jež se na základních a středních školách pojí s výukou evoluční teorie a přírodního výběru, dále způsoby výuky, které jsou při interpretaci evolučních témat aplikovány. Na výzkumu se podíleli učitelé ze všech krajů České republiky, celkem participovalo 213 učitelů základních škol a nižších ročníků gymnázií a 137 učitelů středních škol a vyšších ročníků gymnázií. Data byla získávána pomocí online dotazníku. V rámci statistického zpracování byly samostatně vyhodnoceny odpovědi učitelů nižšího a vyššího sekundárního stupně vzdělávání. Z výsledku výzkumu vyplývá, že nejčastěji se na školách v rámci evoluce vyučuje téma Evoluce člověka a Vznik života. Obecně jsou mnohá evoluční témata na středních školách a vyšších ročnících gymnázií rozebírána výrazně podrobněji. Nejčastěji aplikovaný způsob výuky v rámci evolučních témat je výklad, diskuze s žáky a sledování filmu. Některé sledované způsoby výuky se uplatňují častěji na základních školách a nižších ročnících gymnázií.
https://doi.org/10.14712/18047106.223
PDF

Reference

Aguillard, D. (1999). Evolution Education in Louisiana Public Schools: A Decade Following Edwards v Aguillard. The American Biology Teacher, 61(3), 182–188.

Biex, H. J. (2010). Evolution: As I See It. Anthropologia integra, 1 (2), 8–10.

Černík, V., Bičík, V. & Martinec, Z. (2002). Přírodopis 6. Praha: SPN.

Duckworth, A. R. (2009). The role of behavior in evolution: a search for mechanism. Evolutionary Ecology, 23, 513–531.

Dvořáková, R. (2013). Evoluční terminologie v gymnaziální výuce biologie. Sborník konference, Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Příspěvek prezentovaný na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: ČAPV.

Giordan, A. (2010). Teaching and communicating Evolution: Proposals for innovative approaches and didactic researches. Biology International, 47, 40–47.

Hlaváčová, L. (in prep.). Výuka evolučních témat na českých a britských školách. Manuscript in preparation.

Hrabí, L. (2007). Názory žáků a učitelů na učebnice přírodopisu. Pedagogická orientace, 4, 28–34.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Jungck, R. J. (2010). Evolution in Action: Quantitative Evolutionary Biology Education. Biology International, 47, 121–139.

Knecht, P., Janík, T. et al. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Müllerová, L. (V tisku). Výuka evolučních témat na středních školách a vyšších ročnících gymnázií. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita.

Müllerová, L. (2012) . Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol. Scientia in educatione, 2012, 3(2), 33–64.

Müllerová, L. (2015b). Evoluce organismů jako téma rozvíjející diskuzi žáků základních a středních škol. In Studentská vědecká konference 2015: Věda má budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z http://konference.osu.cz/svk/sbornik2015/pdf/budoucnost/didaktika/Mullerova.pdf,

Müllerová, L. (2015c). Termín „evoluce" a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 6(1), 40–79.

Nadelson, S. L. (2009). Preservice Teacher Understanding and Vision of how to Teach Biological Evolution. Evo Edu Outreach, 2, 490–504.

Odcházelová, T. (2014). Role multimédií ve výuce přírodních věd. Scientia in educatione, 5(2), 2–12.

Pastorová, M. & Slavík, J.(2009). Příprava metodické podpory k výuce průřezových témat v základních školách a gymnáziích – průběžná zpráva. Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/03/MOV Prurezovatemata

metodicka-podpora.pdf.

Prinou, L., Halkia, L. & Skordoulis, C. (2005). Teaching the Theory of Evolution: Teacher’s Attitudes, Views and Difficulties. Paper presented at the Proceedings of International History, Philosophy and Science Teaching Conference. Leeds, UK.

Smith, U. M. (2010a). Current status of research in teaching and learning evolution: I. Philosophical and epistemological issues. Science & Education, 19, 523–538.

Smith, U. M. (2010b). Current status of research in teaching and learning evolution: II. Pedagogical Issues. Science & Education, 19, 539–571.

Švecová, M. & Matějka, D. (2007). Přírodopis 9. Plzeň: Fraus.

Tidon, R. & Lewontin, C. R. (2004). Teaching evolutionary biology. Genetics and Molecular Biology, 27(1), 124–131.