Rostlinné invaze v povědomí studentů vybraných gymnázií
PDF

Jak citovat

Florianová, A. (2015). Rostlinné invaze v povědomí studentů vybraných gymnázií. Scientia in Educatione, 6(2), 74-103. https://doi.org/10.14712/18047106.231

Abstrakt

Cílem této práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, co vědí studenti vybraných gymnázií o invazních rostlinách a jak se k dané problematice staví. Šetření ukázalo, že znalosti studentů jsou v průměru velmi slabé. Téměř pětina studentů podle dotazníku o rostlinných invazích nikdy neslyšela, více než polovina studentů nezodpověděla správně ani polovinu otázek. Největší nedostatky se projevují ve znalostech konkrétních invazních druhů. Nejdůležitějším zdrojem informací je pro studenty podle dotazníku škola, považuji proto za vhodné apelovat na učitele, aby se na výuku dané problematiky více zaměřili.
https://doi.org/10.14712/18047106.231
PDF

Reference

Bartoš, J. (2011). Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ [Diplomová práce]. Dostupné z

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68091/17086734/

Bebbington, A. (2005). The ability of A-level students to name plants. Journal of Biological Education, 39(2), 62–67.

Bremner, A. & Park, K. (2007). Public attitudes to the management of invasive non-native species in Scotland. Biological Conservation, 139(3–4), 306–314.

Colton, T. F. & Alpert, P. (1998). Lack of public awareness of biological invasions by plants. Natural Areas Journal, 18(3), 262–266.

Crawley, M. J. (2007). The R Book. Chichester: Wiley.

DAISIE (2009). Handbook of alien species in Europe. Berlin: Springer.

Florianová, A. (2014). Rostlinné invaze v učebnicích biologie a v povědomí studentů vybraných gymnázií [Závěrečná práce]. Dostupné z

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab searchas=basic&lang=cs.

García-Llorente, M., Martín-Lopéz, B., González, J. A., Alcorlo, P. & Montes, C. (2008). Social perceptions of the impacts and benefits of invasive alien species: Implications for management. Biological Conservation, 141(12), 2 969–2 983.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hadincová, V., Köhnleinová, I., Marešová, J. & Šajtar, L. (2008). Šíření borovice vejmutovky v lesích České republiky. Živa, 3, 108–110.

Hulme, P. E. (2006). Beyond control: wider implications for the management of biological invasions. Journal of Applied Ecology, 43(5), 835–847.

Hulme, P. E., Nentwig, W., Pyšek, P. & Vilà, M. (2009). Common market, shared problems: Time for a coordinated response to biological invasions in Europe? In P. Pyšek & J. Pergl (Eds.), Biological Invasions: Towards a synthesis. Neobiota, 8, 3–19.

Hulme, P. E., Vilà, M., Nentwig, W. & Pyšek, P. (2010). Are the aliens taking over? Invasive species and their increasing impact on biodiversity. In Settele et al. (Eds.), Atlas of Biodiversity in Europe (132–133). Sofia: Pensoft Publishers.

Chrástka, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Chytrý, M. & Pyšek, P. (2008): Invaze nepůvodních druhů v rostlinných společenstvech. Zprávy České botanické společnosti, 43(23), 17–40.

Jandourek, J. (2003). Úvod do sociologie. Praha: Portál.

Jelínková, L. (2013). Monitoring stavu výuky ekologie na základních školách ČR [Bakalářská práce]. Dostupné z http://theses.cz/id/23cefn/BP6.pdf

Lepš, J. & Šmilauer, P. (2003). Multivariate Analysis of Ecological Data Using CANOCO. Cambridge: Cambridge University Press.

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report. Washington, DC.

Mlíkovský, J. & Stýblo, P. (2006). Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP.

Průcha, J. (1998). Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.

Pyšek, P. & Sádlo, J. (2004a). Zavlečené rostliny: Sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír, 83(1), 35–40.

Pyšek, P. & Sádlo, J. (2004b). Zavlečené rostliny – jak je to u nás doma? Zelení cizinci a nové krajiny. Vesmír, 83(2), 80–85.

Pyšek, P. & Sádlo, J. (2004c). S vlky výt: alternativy boje proti zavlečeným druhům rostlin. Zelení cizinci a nové krajiny 3. Vesmír, 83(3), 140–145.

Pyšek, P. & Sádlo, J. (2004d). Zelení cizinci přicházejí: Hříčky, hry a dramata. Vesmír, 83(4), 200–206.

Pyšek, P., Danihelka, J., Sádlo, J., Chrtek, J., Chytrý, M., Jarošík, V., Kaplan, Z., Krahulec, F., Moravcová, L., Pergl, J., Štajerová, K. & Tichý, L. (2012). Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia, 84(2), 155–255.

R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.

RVP G (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický, Praha.

RVP ZV (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT, Praha.

Schreck Reis, C., Marchante, H., Freitas, H. & Marchante, E. (2013). Public perception of invasive plant species: Assessing the impact of workshop activities to promote young students‘ awareness. International Journal of Science Education, 35(4), 690–712.

Schussler, E. E. & Olzak, L. A. (2008). It’s not easy being green: Student recall of plant and animal images. Journal of Biological Education, 42(3), 112–118.

Somaweera, R., Somaweera, N. & Shine, R. (2010). Frogs under friendly fire: How accurately can the general public recognize invasive species? Biological Conservation, 143(6), 1 477–1 484.

Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42(1), 1–5.

Ter Braak, C. J. & Šmilauer, P. (2012). Canoco 5: Software for Multivariate Data Exploration, Testing, and Summarization.

Zavaleta, E. (2000). The economic value of controlling an invasive shrub. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 29(8), 462–467.