Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí
PDF

Jak citovat

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2013). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in Educatione, 1(1), 5-32. https://doi.org/10.14712/18047106.3

Abstrakt

Přehledová studie mapuje aktuální vývojové tendence v didaktice. V první části jsou vymezeny pojmy obecná didaktika, mezioborová didaktika, oborová a předmětová didaktika. V návaznosti na to jsou představeny nejvýraznější didaktické tradice a koncepce rozvíjené v různých kulturních oblastech (německé, skandinávské, frankofonní, angloamerické a dalších). V dalším kroku jsou rozebírány dva podstatné impulsy, které přispěly k emancipaci a rozvoji oborových didaktik – impuls profesionalizační a impuls kurikulární. V další části studie je pozornost zaostřena na didaktiky přírodovědných předmětů. Jsou tematizovány trendy v didaktice přírodních věd a zdroje inspirace z jiných oborových didaktik. V závěru studie jsou rozebírány perspektivy dalšího vývoje didaktiky, resp. oborových didaktik v České republice. Kritická analýza vývojových tendencí v celkovém pohledu naznačuje, že didaktika je na vzestupu, a to přinejmenším v kontinentální Evropě, kde má úctyhodnou tradici a vysokou společenskou závažnost.
https://doi.org/10.14712/18047106.3
PDF

Reference

AEBLI, H. Didactique psychologique: Application à la didactique de la psychologie de Jean Piaget. Gen`eve : Delachaux et Niestlé, 1951.

BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L. H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : StudienVerlag, 2004.

BEAR, M.; FUCHS, M.; FÜGLISTER, P.; REUSSER, K.; WYSS, H. (Hrsg.). Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aebli kognitionspsychologischer Didaktik zur moderner Lehr- und Lernforschung. Bern : h.e.p. Verlag, 2006.

BOYER, E. L. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990.

BROCKMEYEROVÁ-FENCLOVÁ, J.; ČAPEK, V.; KOTÁSEK, J. Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 2000, roč. 50, č. 1, s. 23–37.

CAILLOT, M. The Building of a New Academic Field: the case of French didactiques. European Educational Research Journal, 2007, roč. 6, č. 2, s. 125–130.

CUBE, v. F. Kybernetische Grundlagen des Lernens und Lehrens. Stuttgart : Klett, 1965.

DOYLE, W. Curriculum and Pedagogy. In JACKSON, P. W. (ed.). Handbook of Research on Curriculum. New Yrok : Macmillan, 1996, s. 486–516.

EASTWELL, P. Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher, 2009, roč. 71, č. 5, s. 263–264.

EDELSON, D. C.; GORDIN, D. N.; PEA, R. D. Addressing the Challenges of Inquiry-Based Learning through technology and curriculum design. Journal of the Learning Sciences, 1999, roč. 10, č. 3–4, s. 391–450.

EILKS, I.; FISCHER, H. E.; HAMMANN, M.; NEUHAUS, B.; PETRI, J.; RALLE, B.; SANDMANN, A.; SCHÖN, L. H.; SUMFLETH, E.; VOGT, H.; BAYRHUBER, H. Forschungsergebnisse zur Neugestaltung des Unterrichts in Naturwissenschaften. In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L. H.; VOLLMER,

H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : StudienVerlag, 2004, s. 197–215.

ERDURAN, S.; OSBORNE, J. F.; SIMON, S. Enhancing the Quality of Argument in School Science. Journal of Research in Science Teaching, 2004, roč. 41, č. 10, s. 994–1 020.

FAJKUS, B. Integračně komunikační pojetí oborových didaktik a didaktická transformace vědeckých poznatků. Přírodní vědy ve škole, 1988–1989, roč. 40, s. 242–244.

FOSS, D.; KLEINSASSER, R. Pre-service elementary teachers‘ views of pedagogical and mathematical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 1996, roč. 10, č. 4, 429–442.

GUNDEM, B.; HOPMANN, S. (eds). Didaktik and/or Curriculum. An International Dialogue. New York : Peter Lang, 1995.

HEJNÝ, M.; KUŘINA, F. Dítě, škola, matematika. Praha : Portál, 2001.

HEURSEN, G. Didaktik im Umbruch: Fachdidaktik auf dem Weg zu ihrer Eigenständigkeit. In HEURSEN, G. (Hrsg.) Didaktik im Umbruch: Aufgaben und Ziele der (Fach-)Didaktik in der integrierten Lehrerbildung. Königstein : Verlag Anton Hain Meisenheim, 1984, s. 1–21.

HEURSEN, G. Didaktik, allgemeine. In LENZEN, D. (ed.). Pädagogische Grundbegriffe. Band 1: Aggression bis Interdisziplinarität. Reinbek bei Hamburg : Rowohlts Verlag, 1996, s. 307–317.

HMELO-SILVER, C. E.; GOLAN DUNCAN, R.; CHINN, C. A. Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark. Educational Psychologist, 2007, roč. 42, č. 2, s. 99–107.

HOPMANN, S.; RIQUARTS, K. (ed.) Das Schulfach als Handlungsrahmen – Traditionen und Perspektiven der Forschung. In GOODSON, I.; HOPMANN, S.; RIQUARTS, K. (eds). Das Schulfach als Handlunsrahmen. Vergleichende Untersuchung zur Geschichte und Funktion der Schulfächer. Köln, Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 1999, s. 7–28.

HUDSON, B.; MEYER, M. A. (eds.). Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching in Europe. Opladen : Verlag Barbara Budrich & Farmington Hills, 2011 (v tisku).

HÜGLI, A. Curriculum und der Begriff der Bildung. In KÜNZLI, R.; HOPMANN, S. (Hrsg.). Lehrpläne: Wie sie entwickelt werden und was von ihnen erwartet wird. Chur, Zurich : Verlag Ruegger, 1998, s. 59–72.

CHEVALLARD, Y. La transposition didactique. Grenoble : La Pensée sauvage, 1991.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha : Academia, 2006.

IRZIK, G.; NOLA, R. A family resemblance approach to the nature of science for science education, Science and Education, On line published August, 25, 2010.

JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, 2009c.

JANÍK, T. Obecná didaktika. In PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009a, s. 651–655.

JANÍK, T. Oborové a předmětové didaktiky. In PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009b, s. 656–660.

JANÍK, T. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu: analýza příspěvků z konference. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (eds). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13.–14. září na PdF MU v Brně [CD-ROM]. Brno : MU, 2004, s. 1–8.

JANÍK, T.; SLAVÍK, J. Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 2009, roč. 59, č. 2, s. 116–135.

JANK, W.; MEYER, H. Didaktische Modelle. Berlin : Cornelsen, 1991.

JELEMENSKÁ, P.; SANDER, E.; KATTMANN, U. Model didaktickej rekonštrukcie: Impulz pre výzkum v oborových didaktikách. Pedagogika, 2003, roč. 53, č. 2, s. 190–201.

KALHOUS, Z.; OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.

KANSANEN, P. Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii: problémy klíčových pojmů a jejich překladu. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 1, s. 48–57.

KANSANEN, P. Oborové didaktiky jako základ znalostní báze pro učitele – nebo tomu budeme raději říkat pedagogical content knowledge? In JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido, 2007, s. 11–22.

KANSANEN, P.; ULJENS, M. On the History and Future of Finnish Didactics. Scandinavian Journal of Educational Research, 1997, roč. 41, č. 3–4, s. 225–235.

KHISHFE, R.; LEDERMAN, N. G. Teaching nature of science within a controversial topic: Integrated versus nonintegrated. Journal of Research in Science Teaching, 2006, roč. 43, č. 4, s. 395–418.

KIRSCHNER, P. A.; SWELLER, J.; CLARK, R. E. Why minimal Guyance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 2006, roč. 41, č. 2, s. 75–86.

KLAFKI, W. Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung. Die Deutsche Schule, 1958, roč. 50, s. 450–471.

KLAFKI, W. Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim und Basel : Beltz Verlag, 1991.

KLAFKI, W. Studie k teorii vzdělání a didaktice. Praha : SPN, 1967.

KOTÁSEK, J. Česká pedagogika v proměnách času: ohlédnutí a perspektivy. In WALTEROVÁ, E. (ed.). Česká pedagogika: proměny a výzvy. Praha : PedF UK, 2004, s. 75–95.

KOTÁSEK, J. Domácí a zahraniční pokusy o obecné vymezení předmětu a metodologie oborových didaktik. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (eds). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13.–14. září na PdF MU v Brně [CD-ROM]. Brno : MU, 2004, s. 1–10.

KUHN, D. Is Direct Instruction an Answer to the Right Question? Educational Psychologist, 2007, roč. 42, č. 2, s. 109–113.

LEDERMAN, N. G. Syntax of nature of science within inquiry and science instruction. In FLICK, L. B.; LEDERMAN, N. G. (eds). Scientific inquiry and nature of science. Dordrecht : Kluwer, 2004, s. 9–18.

LINN, M. C.; DAVIS, E. A.; BELL, P. Internet environments for science education. Mahwah, NJ, USA : Lawrence Erlbaum, 2004.

MAŇÁK, J. Didaktika 1964–2004. Pedagogická orientace, 2005, roč. 15, č. 4, s. 7–15.

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : PdF MU, 2003.

MAŇÁK, J. O stavu a perspektivách rozvoje československé didaktiky. Pedagogika, 1969, roč. 19, č. 1, s. 31–46.

MAREŠ, J.; GAVORA, P. Anglicko-český pedagogický slovník – English-Czech educational dictionary. Praha : Portál, 1999.

MÖLLER, C. Technik der Lernplanung. Weinheim : Beltz, 1969.

OSBORNE, J.; DILLON, J. Science Education in Europe: Critical reflections. 2008. Zpráva dostupná na WWW: http://www.nuffieldfoundation.org/science-educationeurope

OSBORNE, J.; COLLINS, S.; RATCLIFFE, M.; MILLAR, R.; DUSCHL, R. What „Ideas-about-Science should be taught in school science? A Delphi study of the expert community. Journal of Research in Science Education, 2003, roč. 40, č. 7, s. 692–720.

PALOUŠ, R. Ars docendi. Praha : Karolinum, 2004.

PANDEL, H. J. Vom Nutzen und Nachteil der Allgemeinen Didaktik für Geschichtsdidaktik. Zum wissenschaftstheoretischen Standort der Geschichtsdidaktik. In REINHARDT, S.; WEISE, E. (Hg.). Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik. Fachdidaktiker behandeln Probleme des Unterrichts. Weinheim, 1997, s. 13–36.

PEŠKOVÁ, J. Kacířské úvahy nad didaktikou jako empirickou vědou. In Výchova – téma k promýšlení. Praha : PedF UK, 2004, s. 63–71.

PETERSSEN, H. W. Lehrbuch Allgemeine Didaktik. München : Ehrenwirth, 1994.

POPP, W. (ed.). Kommunikative Didaktik. Soziale Dimensionen des didaktichen Feldes. Weinheim und Basel : Beltz Verlag, 1976.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál 2006.

REICH, K. Konstruktivistische Didaktik. Lehrer und Lernen aus interaktionistischer Sicht. Neuwied : Luchterhand, 2002.

RENDL, M. O konstruktivismu ve vyučování matematiky. Pedagogika, 2008, roč. 58, č. 2, s. 167–203.

ROBINSOHN, S. B. Bildungsreform als Revision des Curriculums. Berlin : Luchterhard, 1967.

RÝDL, K. Didaktické perspektivy inovujících procesů v rámci humanizace výchovy a vzdělávání. In VALIŠOVÁ, A. a kol. Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Karolinum, 2004, s. 350–357. Science Education NOW. Dostupné na WWW: http://ec.europa.eu/research/science-society/document library/pdf 06/report-rocard-on-science-education en.pdf, 2007.

SHULMAN, L. S. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harward Educational Review, 1987, roč. 57, č. 1, s. 1–21.

SCHMIDT, H. G.; LOYENS, S. M. M.; VAN GOG, T.; PAAS, F. Problem-Based Learning is Compatible with Human Cognitive Architecture: Commentary on Kirschner, Sweller, and Clark. Educational Psychologist, 2007, roč. 42, č. 2, s. 91–97.

SCHNEUWLY, B. Gedanken zu Ausgangspunkten, Wiedersprüchen und Perspektiven von Fachdidaktik heute. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaft, 2005, roč. 27, č. 3, s. 453–465.

SCHULZ, W. Die lehrtheoretische Didaktik. In GUDJONS, H.; TESKE, R.; WINKEL, R. (ed.). Didaktische Theorien. Braunschweig : Georg Westermann Verlag, 1980.

SKALKOVÁ, J. Aktuální aspekty rozvíjení didaktického myšlení. Pedagogika, 1996, roč. 46, č. 3, s. 209–213.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. SLAVÍK, J. Současnost oborových didaktik: pokus o analýzu nového paradigmatu. In PROKOP, J.; RYBIČKOVÁ, M. (eds). Proměny pedagogiky. Sborník příspěvků z 13. konference ČPdS. Praha : PedF UK, 2005, s. 46–58.

SLAVÍK, J.; JANÍK, T. Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 2006, roč. 56, č. 2, s. 168–177.

SLAVÍK, J.; JANÍK, T. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 4, s. 336–354.

STRAKOVÁ, J. Pedagogické činnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání. Pedagogika, 2010, roč. 50, č. 3–4, s. 276–291.

SUCHMAN, J. R. Developing Inquiry. Chicago : Science research Associates, 1966.

TERHART, E. Constructivism and teaching: a new paradigm in general didactics. Journal of Curriculum Studies, 2003, roč. 35, č. 1, s. 25–44.

TERHART, E. Fremde Schwestern. Zum Verhältnis von Allgemeiner Didaktik und empirischer Lehr-Lern-Forschung. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 2002, roč. 16, s. 77–86.

TERHART, E. Konstruktivismus und Unterricht: Gibt es einen neuen Ansatz in der Allgemeinen Didaktik? Zeitschrift für Pädagogik, 1999, roč. 45, č. 5, s. 629–647.

TRNA, J. Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace, 2005, roč. 15, č. 1, s. 89–97.

VYSKOČILOVÁ, E.; DVOŘÁK, D. Didaktika jako věda a jako nástroj učitele. In KALHOUS, Z.; OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002, s. 17–61. Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd (materiál Akreditační komise MŠMT ČR).