Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu Austrálie
PDF

Jak citovat

Ševčík, K. (2017). Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu Austrálie. Scientia in Educatione, 8(1). https://doi.org/10.14712/18047106.385

Abstrakt

Fenoménu finanční gramotnosti je v současnosti v celosvětovém měřítku věnováno stále více pozornosti. Důvodem je nejen nedávná finanční krize, ale především narůstající finanční problémy, jež mají vliv na život jednotlivců. I proto se neustále zvyšuje počet států, jenž implementují prvky finančního vzdělávání do svých národních kurikul. Jedním ze států, které mají dlouholetou zkušenost s danou problematikou, je i Austrálie, v níž je finanční gramotnost u žáků rozvíjena formou samostatného předmětu. Jádro studie tak představuje analýzu rozvoje konceptu finanční gramotnosti v australském projektovaném kurikulu, která je založena na metodě informační analýzy. Studie má ambici podpořit reflexi a nabídnout inspiraci pro rozvoj finanční problematiky v českém kurikulu. Dílčím výstupem je pak vytvoření návrhu kategoriálního systému, na základě poznatků získaných z analýzy australského kurikula a dalších dostupných studií. Výsledky šetření ukazují, že finanční gramotnost je kromě samostatného předmětu zastoupena také v rámci předmětu matematiky, a to již od počátečních stupňů vzdělávání. Za vhodné považují autoři také přístup k tématům finanční problematiky z perspektivy obsahové a dovednostní.

https://doi.org/10.14712/18047106.385
PDF

Reference

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Australia and New Zealand banking group. (2008). ANZ Survey of adult financial literacy in Australia. Dostupné z http://www.anz.com/Documents/AU/Aboutanz/AN_5654_Adult_Fin_Lit_Report_08_Web_Report_full.pdf

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. (2016). The Australian curriculum. Dostupné z http://www.australiancurriculum.edu.au/

Australian securities and investments commission. (2001). Consumer education strategy 2001-2004. Dostupné z http://download.asic.gov.au/files/consumer_ed_strategy.pdf

Australian securities and investments commission. (2011). National financial literacy strategy. Dostupné z http://www.financialliteracy.gov.au/media/218312/national-financial-literacy-strategy.pdf

Australian securities and investments commission. (2014). National financial literacy strategy. Dostupné z http://www.financialliteracy.gov.au/media/546585/report-403_national-financial-literacy-strategy-2014-17.pdf

Beneš, Z. (2005). Výzva nebo destrukce? Česká kurikulární reforma a dějepis. Pedagogika, 55(1), 37–47.

Cole, S., Paulson, A. & Shastry, G. K. (2012). Smart Money: The effect of education on fi-nancial behaviour. Dostupné z http://ssrn.com/abstract=1317298

Commonwealth bank foundation. (2006). Australian Financial Literacy Assessment Report. Dostupné z https://www.commbank.com.au/about-us/download-printed-forms/AFLA-2006-report.pdf

Dinwoodie, J. T. (2010). Ignorance is not bliss: Financial Literacy, the mortgage market collapse, and the global economic crisis. University of Miami Business Law Review, 18(2), 181–219.

Doležalová, J. (2007). Školní vzdělávací program základního vzdělávání jako jedna z podmínek rozvoje čtenářské gramotnosti. In T. Janík, P. Knecht, V. Najvarová. Příspěvky

k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 85–92.

Financial literacy foundation. (2007). Financial literacy: Australians understanding money. Dostupné zhttp://www.financialliteracy.gov.au/media/209293/australians-understandingmoney.pdf

FLinâ¬VET. (2013). Document analysis scheme: Final vision. FLinâ¬VET 2013. Dostupné z http://www.flinevet.eu/upload/results_and_outcomes/tools_for_investigating_financial_literacy/Document_Analysis_Scheme.pdf

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gošová, V. (2011). Bloomova taxonomie. Metodický portál RVP: inspirace a zkušenosti učitelů. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie

Habrdlová, M. & Vlček, P. (2015). Srovnání kurikula tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku a České republice. Česká kinantropologie, 19(4), 34–48. Praha: Česká kinantropologická společnost.

Hamburg, M. (2009). Financial mathematical tasks in a middle school mathematics textbook series: A content analysis [Disertační práce]. University of Akron: Ohio.

Hudecová, D. (2006). Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky. Praha: Pdf UK.

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296–316.

Hyhlíková, V. (1984). Informační analýza dokumentu. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací.

Jappelli, T. (2010) Economic literacy: An international comparison. The Economic Journal 120(548), 429–451.

Johnson, E. & Sherraden, M. S. (2007). From financial literacy to financial capability among zouth. The Journal of Sociology & Social Welfare, 34(3), 119–145.

Jones, D. & Tarr, J. (2007). An examination of the levels of cogitive demand required by probability tasks in middle grades mathematics textbooks. Statistics Education Research Journal, 6(2), 4–27.

Klapper, L., Lusardi, A. & Van Oudheusden P. (2015). Financial literacy around the world: Insights from the standard & poor’s ratings services global financial literacy survey. Dostupné z http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf

Marzano, R. J. & Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives. London: Corwin Press, A SAGE Publications Company.

Mcgaw, B. (2013). Resourcing and supporting the Australian curriculum. Presented at Australian School Library Association Biennial Conference. Dostupné z http://www.slideshare.net/ASLAonline/resourcing-and-supporting-the-australian-curriculum

Ministerial council on education, employment, training and youth affairs. (2005). National consumer and financial literacy framework. Dostupné z http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Financial_Literacy_Framework.pdf

Mužíková, L. (2008). Východiska k implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání [Disertační práce]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Noctor, M., Stoney, S. & Stradling, R. (1992). Financial literacy: a discussion of concepts and competences of financial literacy and opportunities for its introduction into young people’s learning. London: National Foundation for Educational Research.

OECD. (2012). Koncepční rámec finanční gramotnosti. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/d91da612-aee8-492a-9304-86bd786a3b85.

OECD. (2014). PISA 2012 results: Students and money: Financial literacy skills for the 21st century (Volume VI). OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-vi.pdf

Practical Money Skills. (2012). Visa’s international financial literacy barometer. Dostupné z https://www.yumpu.com/en/document/view/27725748/visas-international-financial-literacy-practical-money-skills

Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. The Journal of Consumer Affairs. 44(2), 276–295.

Strauss, A. & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno a Boskovice: Sdružení podané ruce a nakladatelství Albert.

Ševčík, K. & Janko, T. (2017, v tisku). Komparativní analýza standardů finanční gramotnosti v České republice a vybraných zahraničních státech. Orbis scholae, 11(1).

Švaříček, R. & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Vlček, P. & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido.