Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?
PDF

Jak citovat

Papáček, M. (2013). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?. Scientia in Educatione, 1(1), 33-49. https://doi.org/10.14712/18047106.4

Abstrakt

Článek shrnuje hlavní důvody iniciující změny paradigmatu přírodovědného vzdělávání a představuje badatelsky orientované vyučování (BOV) jako směr, který může být v budoucnosti řešením krize přírodovědného vzdělávání. Zběžně také analyzuje otázky: (1) výběru učiva pro badatelsky orientované vyučování v biologii, (2) přípravy učitelů na BOV a (3) výzkumu v oblasti didaktiky biologie, orientovaného na BOV.
https://doi.org/10.14712/18047106.4
PDF

Reference

ABELL, S. K. International perspectives on science teacher education: An introduction. In ABELL, S.K. (ed.). Science teacher education. An international perspective. Dordrecht, Boston, London : Kluwer Academic Publisher, 2000, pp. 3–6.

BRZEZINA, M. Podpora technických a přírodovědných oborů. In PAPÁČEK, M. (ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 4–10. [online] 2010 [cit. 2010–10–05] Dostupné na WWW: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

BYBEE, R. V. Scientific inquiry and science teaching. In FLICK, L. B.; LEDERMAN, N. G. (ed.). Science inquiry and nature of science. Implications for teaching, learning, and teacher education. Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publisher, 2004, pp. 1–14.

CLARKE, D.; HOLLINGSWORTH, H. Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 2002, Vol. 18, No. 4, pp. 947–967.

ČÍŽKOVÁ, V. Experimentální metoda v oborových didaktikách – možnosti a omezení. [online] Příspěvek na konferenci Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu pořádané Katedrou pedagogiky FPE ZČU v Plzni a Českou asociací pedagogického výzkumu pod záštitou rektora ZČU v Plzni doc. Ing. J. Průši, CSc., ve dnech 5.–7. září 2006 na ZČU, 2006 [cit. 2010–10–05] Dostupné na http:///www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/127/default.htm.

DeBOER, G. A history of ideas in science education: Implications for practice. New York, NY : Teachers College Press, 1991.

DeHART HURD, S. Modernizing science education. Journal of Research in Science Teaching, 2002, Vol. 39, No. 1, p. 3–9.

EASTWELL, P. Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher, 2009, Vol. 71, No. 5, pp. 263–264.

GLASGOW, N. A.; HICKS, C. D. What successful teachers do: 101 research-based classroom strategies for new and veteran teachers. 2nd ed. Thousand Oaks, Kalifornia: Corwin Press, 2009.

GUSKEY, T. R. Staff development and the process of teacher change. Educational Researcher, 1986, Vol. 15, No. 5, pp. 5–12.

GUSKEY, T. R. Does it make a difference? Evaluating a professional development. Educational Leadership, 2002, Vol. 59. No. 6, pp. 45–51.

JANÍK, T. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu: analýza příspěvků z konference. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13.–14. září 2004 na PdF MU v Brně [CD-ROM]. Brno : MU, 2004, s. 1–8.

JANÍK, T. K oborovým didaktikám na PdF MU. Zpráva z pracovního semináře k oborovým didaktikám na PdF MU. Bulletin CPV, Brno, 2005/2. [on line] 2005 [cit. 2006–05–20]. Dostupné na http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/BulletinCPV2005-2.doc

JANÍK, T. K problému integrace oborové a didaktické přípravy učitelů: model učitelského vzdělávání založený na konceptu didaktické znalosti obsahu. In HAVEL, J.; ŠIMONÍK,O.; ŠŤÁVA, J. (ed.). Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno : MSD, 2008, s. 26–32.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido, 2007.

JANÍK, T. a kol. Možnost rozvíjení didaktických znalostí u budoucích učitelů. Brno : Paido, 2009.

JANÍK, T.; SLAVÍK, J. Vztah obor – vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2007, roč. 1, č. 1, s. 54–66.

JANOUŠKOVÁ, S.; NOVÁK, J.; MARŠÁK, J. Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Ser. D, Supplementum, roč. 2, č. 12, s. 129–132. [on line] 2008 [cit. 2010–03–07]. Dostupné na http://pdfweb.truni.sk/katchem/ZBORNIK 2008/Janouskova Novak Marsak.pdf

JELEMENSKÁ, P. Problém vytvorenia učebného prostredia v odborných didaktikách. Didaktika biológie z pohladu Modelu didaktickej rekonštrukcie. Pedagogika, 2007, roč. 57, č. 2, s. 153–165.

JELEMENSKÁ, P.; SANDER, E.; KATTMANN, U. Model didaktickej rekonštrukcie. Impuls pre výskum v odborných didaktikách. Pedagogika, 2003, roč. 53, č. 2, s. 190–201.

JEŘÁBEK, J.; KRČKOVÁ, S.; HUČÍNOVÁ, L. a kol. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze. 104 s. [online] 2007 [cit. 2010–09–12]

Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy

JEŘÁBEK, J.; TUPÝ, J. a kol. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. VÚP Praha, Praha : Tauris, 92 s. [online] 2006 [cit. 2010–09–12] Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy.

KOLEKTIV. Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd, duben 2010. [online] 2010 [cit. 2010–10–05] Dostupné na http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/231 hodnoceni dsp didaktiky 2010.pdf

KORŠŇÁKOVÁ, P. Prírodovedná gramotnosť slovenských žiakov a študentov. In MATEJOVIČOVÁ, B.; SANDANUSOVÁ, A. (ed.). Metodologické aspekty a výskum voblasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Nitra : FPV UKF, Prírodovedec, č. 171, 2005, s. 34–39.

LEONOVIČOVÁ, V. V.; NOVÁK, V. J. A. Evoluce biologických základů lidského chování. Praha : Academia, 1982.

LINN, M. C.; DAVIS, E. A.; BELL, P. Internet environments for science education. Mahwah, NJ, USA : Lawrence Erlbaum, 2004.

MAREŠ, J.; GAVORA, P. Anglicko-český pedagogický slovník. Praha : Portál, 1999.

MARŠÁK, J.; JANOUŠKOVÁ, S. Trendy v přírodovědném vzdělávání. Metodický portál RVP. [online] 2006 [cit. 2010–10–21] Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/a/115/1055/TRENDY-V-PRIRODOVEDNEM-VZDELAVANI.html/

McKINSEY & Company. Klesající výsledky českého a základního školství: fakta a řešení. [online] 2010 [cit. 2010–10–05] Dostupné na http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probono/2010 09 02 McKinsey&Company Klesajici vysledky ceskych zakladnich

a strednich skol fakta a reseni.pdf

MILLER, R. Equity in a twenty-first century learning intensive society: is schooling part of the solution? Foresight, 2006, Vol. 8, No. 4, pp. 13–22.

MILLER, R. Futures literacy: A hybrid strategic scenario method. Futures: the journal of policy, planning and future studies, 2007, Vol. 39, pp. 341–362.

NADER, C. Meet the alpha generation. Brisbane Times, Style & Life, [online] Published March 20, 2010. [cit. 2010–10–02] Dostupné http://www.brisbanetimes.com.au/lifestyle/lifematters/meet-the-alpha-generation-20100320-qmnr.html

PAPÁČEK, M. Nároky na současnou didaktiku biologie. In DARGOVÁ, J.; DARÁK, M. (ed.). Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Zborník príspevkov z konferencie z medzinárodnou účasťou konanej 6.–7. októbra 2005 v Prešove. Euroeducation, n.o., Prešov, 2006, s. 330–335.

PAPÁČEK, M. (ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 165 s. [online] 2010a [cit. 2010–10–05] Dostupné na http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

PAPÁČEK, M. Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In PAPÁČEK, M. (ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 145–162. [online] 2010b [cit. 2010–10–05] Dostupné na http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

PETR, J. Biologická olympiáda – inspirace pro badatelsky orientované vyučování přírodopisu a jeho didaktiku. In PAPÁČEK, M. (ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 136–144. [online] 2010 [cit. 2010–10–05] Dostupné http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

POSNICK-GOODWIN, S. Meet generation Z. California Educator, [online] 2010a, Vol. 14, No. 5 [cit. 2010–10–02] Dostupné na http://www.cta.org/

Professional-Development/Publications/Educator-Feb-10/Meet-Generation-Z.aspx

POSNICK-GOODWIN, S. New strategies for a new generation. California Educator, [online] 2010b, Vol. 14, No. 5 [cit. 2010–10–02] Dostupné na http://www.cta.org/Professional-Development/Publications/Educator-Feb-10/New-strategies-new-generation.aspx

ROCHARD, M.; CSERMELY, P.; JORDE, D. et al. Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels : European Commission, Directorate- General for Research, Science, Economy and Society, Information and Communication Unit, 2007, 22 pp. ISBN

SCHWARZ, R. S.; CRAWFORD, B. A. Authentic scientific inquiry as context for teaching nature of science: Identifying critical elements for success. In FLICK, L. B.; LEDERMAN, N. G. (ed.). Science inquiry and nature of science. Implications for teaching, learning, and teacher education. Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publisher, 2004, pp. 331–356.

STUCHLÍKOVÁ, I. O badatelsky orientovaném vyučováni. In PAPÁČEK, M. (ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 129–135. [online] 2010 [cit. 2010–10–05] Dostupné na http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

SUNDBERG, M. D. Teacher training in a content-oriented biology department. Action Bioscience org, [online] 2002 [cit. 2005–10–21] Dostupné na http://www.actionbioscience.org/education/sundberg.html

ŠKODA, J.; DOULÍK, P. Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 2009, roč. 19, č. 3, s. 24–44.

ŠVECOVÁ, M. Přírodovědné vzdělávání v kontextu dynamického rozvoje biologických disciplín. In Progres v biológii. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie 4. Biologické dni. 8.–9. September 2005. FPV UKF, Nitra, Prírodovedec, 178, s. 37–42.

TRNA, J. Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace, 2005a, roč. 15, č. 1, s. 89–97.

TRNA, J. Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Sborník referátů z konference, Srní 28.–30. 4. 2005. Plzeň : ZČU. 2005b, s. 160–166. Dostupné http://kof.zcu.cz/ak/trendy/2/sbornik/trna/srnitrna.doc

VOHRA, F. C. Changing trends in biological education: An international perspective. Biology International, Vol. 2000, No. 39, pp. 49–55. [on line] 2000 [cit. 2006–05–12]. Dostupné na http://www.iubs.org/pdf/publ/BI/BI%20Numero%2039.pdf

WAKE, M. H. 2008. Integrative biology: Science for the 21st century. BioScince. Vol. 58, No. 4, pp. 349–353.

White Wolf Consulting. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. [online] 2009 [cit. 2010–05–06] Dostupné na http://ipn.msmt.cz/data/uploads/portal/Duvody nezajmu zaku o PTO.pdf

WIEMAN, C. From the National Academies: Overview of the National Research Council‘ s Board on science education and personal reflections as a science teacher. Cell Biology Education, 2005, Vol. 4, No. 2, pp. 118–120.

YOUNES, T. Biological education: Challenges of the 21st century. Biology International, Vol. 2000, No. 39, pp. 8–13. [on line] 2000 [cit 2006–05–12]. Dostupné na http://www.iubs.org/pdf/publ/BI/BI%20Numero%2039.pdf