Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol – česko-slovenský srovnávací výzkum
PDF

Jak citovat

Pouchová, M. (2013). Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol – česko-slovenský srovnávací výzkum. Scientia in Educatione, 1(1), 101-117. https://doi.org/10.14712/18047106.8

Abstrakt

Článek se zabývá současným stavem začleňování školních projektů do výuky přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol. Představuje část výsledků česko-slovenského srovnávacího výzkumu založeného na dotazníkovém šetření provedeném v červnu 2009 na náhodně vytvořeném vzorku 180 českých a 71 slovenských škol. Cílem průzkumu bylo zjistit, v jaké míře je projektového vyučování v současnosti využíváno, a poskytnout tak podklad pro další specifické výzkumy. Dotazníkové šetření bylo orientováno na počet a hlavní charakteristiky uskutečněných projektů (např. délku, počet zapojených předmětů, tříd a pedagogů), na některé činnosti učitelů a žáků v projektech a také na postoje učitelů k této koncepci.
https://doi.org/10.14712/18047106.8
PDF

Reference

ALEXOVIČOVÁ, T. Alternatívne školstvo v kocke. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 36 s.

Asociácia projektu Infovek. Projekt Infovek Slovensko [online]. Bratislava : Fakultamatematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, 2008. [cit. 2009–02–03]. Dostupný z http://www.infovek.sk

Česko. Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In Sbírka zákonů České republiky.2008, částka 190, s. 10 262–10 324. Dostupný také z http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf

DVOŘÁKOVÁ, M. Projektové vyučování v české škole – vývoj, inspirace, současné problémy. Praha : Karolinum, 2009. 158 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Zásady kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007. 272 s.

KAŠOVÁ, J. aj. Škola trochu jinak – Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž : Iuventa, 1995. 81 s.

KOSOVÁ, B. Projektové vyučovanie. Pedagogické rozhľady. 1995/1996, roč. 4, č. 3, s. 9–11.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno : Masarykova univerzita, 2006.

KUBÍNOVÁ, M. Projekty (ve vyučování matematice) – cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2002. 256 s.

MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. 219 s.

MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004.

MAŇÁK, J.; JANÍK, T.; ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole. Brno : Paido, 2008. 127 s.

PETLÁK, E. Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. GRIN Verlag, 2008. 68 s.

PETRÁŠKOVÁ, E. Projektové vyučovanie. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 82 s.

PRŮCHA, J; WALTEROVÁ, E; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Portál, 2009. 400 s.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 (5. verze).

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 (7. verze). 126 s. Dostupný také

z http://old.vuppraha.cz/soubory/RVPZV 2007-07.pdf

SKALKOVÁ, J. Projektové vyučování a jeho realizace. Komenský. 1994, roč. 118, č. 5/6, s. 94–96.

SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido, 1995. 89 s.

Slovensko. Zákon č. 245 ze dne 22. května 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 2008, částka 96, s. 1 914–1 989. Dostupný také z http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/

default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008

ŠVECOVÁ, M. Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie. Praha : Karolinum, 2001. 79 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.

TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2002. 326 s.

Ústav pro informace ve vzdělávání. Statistická ročenka školství 2008/2009 – Výkonové ukazatele [online]. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání. 2008–09–30 [cit. 2009–03–18]. Dostupný z http://www.uiv.cz/clanek/713/1817

Ústav informácií a prognóz školstva. Štatistická ročenka 2008/2009 – základné školy [online]. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva. 2008–09–15 [cit. 2009–03–21]. Dostupný z http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---zakladne-skoly

Ústav pro informace ve vzdělávání. Adresář škol a školských zařízení [online databáze]. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání. 2009–02–15 [cit. 2009–06–02]. Dostupný z http://founder.uiv.cz/registr/vybskolr.asp

Ústav informácií a prognóz školstva. Zoznam základných škôl [online databáze]. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva. 2009–02–20 [cit. 2009–06–04]. Dostupný z http://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceli

VALENTA, J.; KASÍKOVÁ, H. aj. Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha : Ipos Artama, 1993. 61 s.

ZELINA, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy). Bratislava : IRIS, 1995. 163 s.

ZELINA, M. Alternatívne školstvo. Bratislava : IRIS, 2000. 255 s.

ŽILKA, J. Kľúčové kompetencie žiakov v projektovom a tradičnom vyučovaní. Pedagogické rozhľady. 2010, roč. 19, č. 1, s. 11–14.