Didaktika biologie – vývoj a současnost
PDF

Jak citovat

Dostál, P. (2013). Didaktika biologie – vývoj a současnost. Scientia in Educatione, 1(1), 125-132. https://doi.org/10.14712/18047106.9

Abstrakt

Článek popisuje vznik a vývoj didaktiky biology u nás od poválečných let až po současnost. Věnuje se klíčovým osobnostem tohoto oboru a důležitým mezníkům jeho vývoje. Zdůrazňuje však také některé problémy, kterým současná didaktika biologie jako věda čelí. Je diskutována i historie spolupráce mezi Pedagogickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze na poli didaktiky biologie a biologie. Je podán přehled univerzitních učebnic a přednášek, které u nás byly publikovány od roku 1945.
https://doi.org/10.14712/18047106.9
PDF

Reference

ALTMANN, A. Didaktické zásady ve výuce biologii. [skripta PedF UK] Praha : SPN, 1971.

ALTMANN, A. Metody a zásady ve výuce biologii. Praha : SPN, 1975.

ALTMANN, A. Organizační formy ve výuce biologii [skripta PedF UK]. Praha: SPN, 1972.

ALTMANN, A. Pomůcky pro výuku biologii. Praha : SPN, 1971.

ALTMANN, A. Přírodniny ve vyučování přírodopisu a biologii. Praha : SPN, 1966.

ALTMANN, A. Úvod do didaktiky biologie[skripta PedF UK]. Praha : SPN, 1974.

ALTMANN, A. Vyučovací metody ve výuce biologii. Praha : SPN, 1971.

ALTMANN, A.; DOSTÁL, P. Bibliografie časopisecké literatury z didaktiky biologie v SSSR. [skripta PedF UK] Praha : Pedagogická fakulta UK, 1976.

ALTMANN, A.; HORNÍK, F. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. I., II. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1985.

ČÍŽEK, F. aj. Úvod do speciálních didaktik přírodovědných předmětů. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1978.

DOSTÁL, P. Teoretické problémy výběru a zpracování obecně biologických poznatků v systému učiva. [disertační práce] Praha : Pedagogická fakulta UK, 1977.

DOSTÁL, P. Význam názornosti pro trvalost osvojených vědomostí ve vyučování botanice na ZDŠ. In Sborník PedF UK – Biologie IV. Praha : PedF UK, 1975, s. 55–61.

DOSTÁL, P. Didaktika biologie na počátku 3. tisíciletí. In Sborník z mezinárodní konference 11. 9.–13. 9. 2001. „Didaktika biologie a didaktika geologie – současnost a perspektivy. Praha : PřF UK, 2001, s. 7–12.

DVOŘÁK, F. aj. Základy didaktiky biologie. [skripta RUJEP] Brno : RUJEP, 1981.

FAUSTUS, L.; POLÍVKA, F. Botanický klíč. Praha : SPN, 1976.

HORNÍK, F.; ALTMANN, A. Vybrané kapitoly z didaktiky III. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1988.

JUNGR, A. aj. Metodika přírodopisu. Praha : SPN, 1964.

KOMANOVÁ, E. Didaktika přírodovědy. [skripta PedF UK] Praha : SPN, 1985.

KRAMÁŘ, O. O přírodních vědách na středních školách. Praha : 1905.

LANG, J. aj. Biologická školní technika. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1963.

LANG, J. aj. Problematika praktických znalostí biologických objektů žáků ZDŠ a SVVŠ. [sborník PedF ČB] In Práce PedF České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1971.

LANG, J. aj. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1970.

LANG, J. Problematika ve vyučování zoologie na všeobecně vzdělávacích školách – ZDŠ a SVVŠ. In Sborník Biologie I. Praha : PedF UK, 1969, s. 63–122.

LANG, J. Problematika ve vyučování zoologie na ZDŠ. I. část. In Sborník biol. a geol. věd. České Budějovice : PedF., 1964, s. 23–73.

LANG, J. Problematika ve vyučování zoologie na ZDŠ. II. část. In Sborník biol. a geol. věd. České Budějovice : PedF, 1966, s. 31–72.

LANG, J.; STOKLASA, J. K problematice výuky biologie na všeobecně vzdělávacích a odborných školách. In Sborník Biologie II. Praha : PedF UK, 1969, s. 159–166.

MACEK, J. aj. Metodika pěstitelských a chovatelských prací. Praha : SPN, 1966.

MODERNIZACE VÝUKY biologie a geologie. Sborník příspěvků z konference pořádané Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou UK v Praze v rámci grantu FRVŠ č. 1420/99 dne 10. listopadu 1999. Praha : UK – Ped. fakulta, 2000.

NEKUTA, F. Metodika přírodopisu pro střední školy. Praha : 1890.

NOVÉ TRENDY vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. Sborník přednášek. Praha : Karolinum, 1998.

ONDRIŠ, L. Školská biologická technika. [skripta PRIF UK] Bratislava : PRIF UK, 1992.

ROSICKÝ, J. Metodika přírodopisu pro ústavy učitelské. Praha : 1907.

ŘEHÁK, B. Vyučování biologii. Praha : SPN, 1965.

SPECIÁLNÍ DIDAKTIKY jako vědní obory a jako studijní předměty. Sborník PedF UK. Praha : ORBIS PedF UK, 1982.

STOKLASA, J.; HORNÍK, F. Didaktika biologie a výuka biologie na gymnáziu. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1977.

STOKLASA, J.; HORNÍK, F.; KOČÁREK, E. Vytváření didaktických dovedností učitele biologie. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1984.

STOKLASA, J. Didaktická technika a ostatní prostředky ve výuce biologie. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1971.

STOKLASA, J. Fotografování biologických objektů a ostatní způsoby dokumentace pro potřeby biologa. [skripta PřF UK] Praha : SPN, 1972.

STOKLASA, J. Kurs didaktické techniky pro učitele. [metodický materiál] Chomutov : OŠ ONV, 1975.

ŠULA, J. Botanika pro 6. ročník ZDŠ. Praha : SPN, 1964.

ŠVECOVÁ, M. Jednotlivé složky výuky v přípravě budoucích učitelů biologie ve vztahu k pedagogické praxi. In Pedagogická praxe – pedagogická praxeologie. [sborník z konference] Praha : PedF UK, 1997, s. 74–77.

ŠVECOVÁ, M. aj. Cvičení z didaktiky I. [skripta PřF UK] Praha : Karolinum, 2000.

ŠVECOVÁ, M. Možnost inovací struktury biologického učiva v návaznosti na dynamický rozvoj přírodních věd. Pedagogika, 2001a, roč. 51, č. 3, s. 277–286.

ŠVECOVÁ, M. Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie. [skripta PřF UK] Praha : Karolinum, 2001b.

UŠÁKOVÁ, K. Základy didaktiky biológie. [skripta PRIF UK] Bratislava : UK, 1990.

UŠÁKOVÁ, K. Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky biológie. [skripta PRIF UK] Bratislava : UK 1998.

VODÁKOVÁ, J. aj. Pěstitelské práce. Praha : SPN, 1990.

VORLÍČEK, CH. Z historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Praha : PedF UK, 1996.

ZIEGLER, V. (ed.). Modernizace výuky biologie a geologie. [sborník příspěvků] Praha : PedF UK, 2000.