Obliba školní matematiky a její souvislost s externím hodnocením a sebehodnocením

Abstrakt

Obliba matematiky je důležitým faktorem ovlivňujícím motivaci ke školním úkolům, a tedy i samotné školní výkony žáků. Článek se zabývá otázkou, zda a nakolik obliba matematiky souvisí buď s externím hodnocením v podobě známky z matematiky na vysvědčení a výsledku v matematickém testu, nebo s žákovským sebehodnocením v podobě pocitu matematické kompetence a dlouhodobé matematické self-efficacy. Studie se zúčastnilo 1 383 žáků a žákyň od 4. do 9. ročníku základních škol, kteří vyplnili didaktický test a žákovský dotazník. Analýza ukázala, že obliba matematiky s věkem klesá a je nižší u dívek než u chlapců. Dále se potvrdilo, že nízká obliba matematiky souvisí s horší známkou, horším výsledkem v testu, nižším pocitem kompetence i nižší matematickou self-efficacy. Externí hodnocení mělo výrazně nižší prediktivní hodnotu než žákovská sebehodnocení.

PDF

Reference

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior. Vol. 4. San Diego, CA: Academic Press.

Hoffman, B. (2010). “I think I can, but I'm afraid to try”: The role of self-efficacy beliefs and mathematics anxiety in mathematics problem-solving efficiency. Learning and Individual Differences, 20(3), 276-283.

Hrabal, V. & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Chvál, M. (2013). Změna postojů českých žáků k matematice během školní docházky. Orbis scholae, 7(3), 49-71.

Inzlicht, M. & Schmader, T. (2012). Stereotype threat: Theory, process, and application. Oxford University Press.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International results in mathematics. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Pavelková, I. & Hrabal, V. (2012). Mathematics in Perception of Pupils and Teachers.

Orbis Scholae, 6(2), 119â132. Dostupné z http://www.orbisscholae.cz/archiv/2012/2012_2_08.pdf.

Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-Efficacy, Motivation Constructs, and Mathematics Performance of Entering Middle School Students. Contemporary Educational Psychology, 24(2), 124-139.

Pöschl, R. (2011). Postoje žáků ke škole. Dotazník pro žáky. Praha: NÚOV. Dostupné z

http://www.nuv.cz/file/71/.

Ramdass, D. & Zimmerman, B. J. (2008). Effects of self-correction strategy training on middle school students' self-efficacy, self-evaluation, and mathematics division learning. Journal of advanced academics, 20(1), 18-41.

Rubešová, J. (2009). Souvisí úspěšnost studia na vysoké škole se středoškolským

prospěchem? Pedagogická orientace 19 (3), 89–103.

Smetáčková, I. & Vozková, A. (2016). Matemetická self-efficacy a její měření v průběhu základní školy. E-psychologie, 10(1), 18-33.

Usher, E. L. & Pajares, F. (2009). Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary educational psychology, 34(1), 89-101

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).