Konstrukční výzkum (design-based research) v přírodovědných didaktikách
PDF

Jak citovat

Trna, J. (2020). Konstrukční výzkum (design-based research) v přírodovědných didaktikách. Scientia in Educatione, 2(1), 3-14. https://doi.org/10.14712/18047106.11

Abstrakt

Teoretická studie s praktickou ukázkou prezentuje konstrukční výzkum (angl. design-based research) v přírodovědných didaktikách. V první části jsou vymezeny pojmy konstrukční přístup a konstrukční výzkum. Konstrukční výzkum je novým trendem v didaktickém výzkumu. Tuto výzkumnou metodu lze stručně charakterizovat jako cyklus – analýza praktického problému; vývoj řešení; testování řešení v praxi; reflexe a zobecnění. V druhé části je uveden konkrétní příklad konstrukčního výzkumu v didaktice fyziky (přírodovědy). Jako vzdělávací obsah je použito jednoduché experimentování s lidským tělem. Ke zkvalitnění své výuky potřebují přírodovědní učitelé metody založené na pedagogickém výzkumu. Konstrukční výzkum a akční výzkum, jenž je součástí konstrukčního výzkumu, by měly být zařazeny také do přípravného i dalšího vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů.
https://doi.org/10.14712/18047106.11
PDF

Reference

KRIČFALUŠI, D. Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů. Závěrečná zpráva o řešení Rozvojového projektu MŠMT č.615/1. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.

KUHN, T. S. The structure of scientific revolutions. Chicago, IL : The University of Chicago Press, 1970.

MATYÁŠEK, J., ŠTIKOVÁ, V., TRNA, J. PŘÍRODOVĚDA 5 – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník ZŠ. Brno : Nová škola, 2004.

MERRILL, M. D., DRAKE, L., LACEY, M. J., PRATT, J. Reclaiming instructional design. Educational Technology, 1996, roč. 36, č. 5, s. 5–7.

REEVES, T. C. Enhancing the Worth of Instructional Technology Research through Design Experiments and Other Development Research Strategies. Paper presented on April 27, 2000 at Session 41.29, International Perspectives on Instructional Technology Research for the 21st Century, a Symposium sponsored by SIG/Instructional Technology at the Annual Meeting of the American Educational Research Association [online]. New Orleans, LA, USA [cit. 2011–04–12]. Dostupný z WWW: http://it.coe.uga.edu/treeves/AERA2000Reeves.pdf

REEVES, T. C. Design research from the technology perspective. In AKKER, J. V., GRAVEMEIJER, K., MCKENNEY, S., NIEVEEN, N. (eds.). Educational design research. London : Routledge, 2006, s. 86–109.

STOKES, D. E. Pasteur’s quadrant: Basic science and technological innovation. Washington, DC : Brookings Institution Press, 1997.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Změny učebních činností – nezbytný předpoklad modernizace výuky chemie. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D. Supplementum 1. Trnava : Trnavská univerzita, 2002, s. 111–117.

TRNA, J. Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace, 2005, roč. 15, č. 1, s. 89–97.

TRNA, J., TRNOVÁ, E. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Education for a DiverseWord. Lublin :M. Curie-Sklodovska university press, 2006, s. 491–498.

TRNA, J., TRNOVÁ, E. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. Ljubljana : Institute for innovation and development of University of Ljubljana, 2010, s. 143–1 149.

TRNA, J., TRNOVÁ, E. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga : Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008, s. 572–579.

VAN DEN AKKER, J., GRAVEMEIJER, K., MCKENNEY, S., NIEVEEN, N. Educational design research. London : Routledge, 2006.