Didaktika geológie na Slovensku – história, súčasný stav a perspektívy
PDF

Jak citovat

Turanová, L., & Ružek, I. (2015). Didaktika geológie na Slovensku – história, súčasný stav a perspektívy. Scientia in Educatione, 6(1), 123-132. https://doi.org/10.14712/18047106.125

Abstrakt

Didaktika geológie ako samostatná vedná disciplína na Slovensku nemá dlhú históriu a naviac jej základy a história do 31. decembra 1992 boli spoločné s Českou republikou. V článku sa venujeme vývoju didaktiky geológie a postaveniu geológie vo vzdelávaní na základných a stredných školách na Slovensku. Významnú úlohu v skvalitnení výučby geológie na školách zohrávajú nami prezentované aktivity pregraduálneho i celoživotného vzdelávania učiteľov. Celoživotné vzdelávanie zabezpečujeme prevažne v rámci riešenia rôznych typov projektov. V záverečnej časti analyzujeme a hodnotíme súčasné postavenie geológie (geologického učiva) v rámci štátnych i školských rámcových vzdelávacích programov.
https://doi.org/10.14712/18047106.125
PDF

Reference

Aubrecht, R., Bizubová, M., Hantabálová, I., Pivko, D., Uhereková, M. & Zagoršek, K. (1998). Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. Bratislava: SPN.

Bizubová, M., Uhereková, M., Pivko, D., Hantabálová, I. & Aubrecht, R. (2006). Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. Bratislava: Expol pedagogika.

Cílek, V. (2002). Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV. Praha: Scientia.

Dostál, P. (2010). Didaktika biologie – vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1(1), 125–132.

Hrinda, J. & Hvožďara, P. (1981). Geológia, odborno-metodická príručka na vyučovanie v 1. ročníku gymnázia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Jesenák, K. (2014). Poznámka k súčasnému vzťahu medzi geológiou a chémiou na slovenských akademických pracoviskách. In ChemZi 10 (36–37). Bratislava.

Kočárek, E. (1978). Základy didaktiky geológie. 1. a 2. část. Praha: SPN.

Kvasničková, D., Jeník, J., Tomka, J., Froněk, J., Bizubová, M. & Uhereková, M. (2001). Biológia 4 pre 4. ročník osemročných gymnázií. 1. vydanie, (1–151). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Lukianenko, Ľ, Turanová, L. & Bizubová, M. (2011). Geológia – téma pre

interdisciplinárne vyučovanie prírodovedných predmetov. Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík [CD-ROM]. Ružomberok: Verbum.

Mayerhofferová, B. (1991). Vybrané kapitoly z geológie a teórie jej vyučovania v základnej a strednej škole. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Pauk, F. (1979). Didaktika geologických věd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Rašlová, M. & Bizubová, M. (2001). Prírodopis pre 9. ročník základných špeciálnych škôl. Bratislava: EXPOL Pedagogika.

Štván, F. & Navrátil, S. (1973). Kapitoly z didaktiky geologie. Pedagogická fakulta Ústí nad Labem.

Tolmáčiová, T. & Tolmáči, L. (2000). Prírodopisný zošit pre 8. ročník základných škôl. Bratislava: Mapa Slovakia Bratislava, s. r. o.

Turanová, L. (2000). Didaktika geológie 1 – Všeobecná didaktika geológie. 1. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského.

Turanová, L. (2004). Didaktika geológie 2 – Špeciálna didaktika geológie. 1. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského.

Turanová, L. & Bizubová, M. (2002). Didaktika geológie 3 – didaktika praktických cvičení z geológie. 1. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského.

Turanová, L. & Bizubová, M. (2004). Pedagogická prax študentov učiteľstva geológie – skúsenosti a problémy. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 8 (271–274). Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského.

Turanová, L. & Bizubová, M. (2009). Ďalšie vzdelávanie učiteľov geovedného zamerania. In Lifelong learning of teachers, Book series EDUCO 2009, No. 7 (83–87). Tribun EU, Czech University of life sciences in Prague.

Uhereková, M. & Bizubová, M. (2011). Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN.

Vincenc, Š. (1975). Príspevok k teórii vyučovania geológie na základnej škole. In Acta facultatis paedagogicae. Banská Bystrica, Bratislava: SPN.

Vincenc, Š. (1996). Vybrané kapitoly z didaktiky školskej geológie. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied.