Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia
PDF

Jak citovat

Nevřelová, M., & Ružek, I. (2017). Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia. Scientia in Educatione, 8(1). https://doi.org/10.14712/18047106.389

Abstrakt

Iniciatíva zriaďovania geoparkov na Slovensku siaha do rokov 1998–2000, kedy začali vznikať prvé idey zriadenia a manažovania týchto území v oblasti Banskej Štiavnice, neskôr Banskej Bystrice a Fiľakova. V súčasnom období sú na Slovensku zriadené 4 geoparky: Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark, Novohradský geopark (Novohrad – Nógrád geopark) a Sandbersko-pajštúnsky geopark. Geoparky majú vysoký potenciál pre využitie vo vyučovaní, najmä vo vyučovaní v teréne alebo na exkurziách, rovnako ich učitelia môžu využívať aj pri projektovom vyučovaní. Je preto dôležité, aby boli informácie a najmä námety na ich využitie k dispozícii širokej pedagogickej verejnosti. Cieľom príspevku je zhodnotenie potenciálu slovenských geoparkov pre exteriérovú výučbu. Na tento účel bola zvolená metóda založená na prehľadovej štúdii o lokalitách geoparkov a možností ich využitia pre exteriérovú výučbu na základe učebnej látky obsiahnutej v učebniciach predmetov Geografia a Biológia. Na základe zistení prehľadovej štúdie je potenciál geoparkov pre exteriérovú výučbu veľmi veľký, najmä v rámci predmetov Biológia a Geografia pre 8. a 9. ročník ZŠ (kvarta a kvinta gymnázií s osemročným štúdiom).

https://doi.org/10.14712/18047106.389
PDF

Reference

Bizubová, M. (2008). Kamene. Prírodné krásy Slovenska. Bratislava: Dajama.

Bizubová, M. (2011). Geoturizmus a novinky v náučných chodníkoch a geoparkoch. Dostupné z http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/geoturizmus.pdf

Bizubová, M. & Nevřelová, M. (2004). Náučné chodníky pre environmentálne vzdelávanie a výchovu. In Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike (43–45). Zborník referátov a posterov zo 4. národnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra: FPV UKF.

Lakanda, M. (2010). Geoparky – nástroj podpory regionálneho rozvoja a integrovanej starostlivosti o krajinu. Enviromagazín, 10(2), 18.

Mesarčík, I. & Hangáč, R. (2015). Geoparky ako jedna z produktových skupín cestovného ruchu Slovenska. Enviromagazín, 15(1), 14–16.

Nevřelová, M. (2007). Význam náučných chodníkov pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie so zameraním na biotu. In A. Sandanusová, B. Matejovičová, R. Dytrtová (Eds.), Speciální otázky odborných didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a pŕíbuzních oborů (136–139). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, EDUCO.

Šinský, M. & Pachinger, P. (2010). Banskoštiavnický geopark – príležitosť na prezentáciu jedinečných hodnôt. Enviromagazín, 10(2), 12–14. Dostupné z http://www.enviromagazin.sk/enviro2010/enviro2/08 banskostiavnicky.pdf