Didaktické využití školních zahrad v České republice na primárním stupni základních škol
PDF

Jak citovat

Vácha, Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na primárním stupni základních škol. Scientia in Educatione, 6(1), 80-90. https://doi.org/10.14712/18047106.143

Abstrakt

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální stav využívání školních zahrad ve výuce na primárním stupni základních škol v České republice, determinovat potenciální možnosti začlenění školních zahrad do výuky v budoucnosti, a potvrdit hypotézu, že školní zahrada poskytuje vhodný výukový prostor pro výuku na primárním stupni základních škol a zároveň nabízí dostatek příležitostí pro aplikaci badatelsky orientovaných prvků.
Na výzkumu participovalo 119 učitelů ze 119 základních škol a 44 studentek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studujících obor učitelství pro 1. stupeň základních škol. Data byla získávána dotazníkovým šetřením a analýzou školních vzdělávacích programů. Z výsledku výzkumu vyplývá, že školní zahrady jsou ve výuce na prvním stupni základních škol využívány v rámci všech definovaných vzdělávacích oblastí a jsou postupně
transformovány, z čistě pěstitelských, na prostory, které umožňuji učitelům do výuky zařadit praktické aktivity v nejrůznějších disciplínách. Představují tak vhodné prostředí pro aplikaci prvků badatelsky orientovaného vyučování.
https://doi.org/10.14712/18047106.143
PDF

Reference

Bowers, C. A. (2000). Let them eat data: How computers affect education, cultural diversity, and the prospects of ecological sustainability. Athens: University of Georgia Press.

Burešová et al. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy Chaloupky.

Castagnino, L. (2005). Gardens and grade level expectations: The link between environmental education and standardized assessments. [Unpublished masterŽs thesis]. Providence, RI: Brown University.

Cutter-Mackenzie, A. (2008). Research Report 2: Multicultural school gardens. Melbourne: Monash University and Gould Group.

Čížková, V. (2006). Experimentální metoda v oborových didaktikách – možnosti a omezení. Příspěvek na konferenci Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu pořádané ve dnech 5.–7. září 2006 na ZČU [cit. 2014–10–05] Dostupné z http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/127/default.htm

Dyment, J. E. (2005). The Power and Potential of School Ground Greening in the Toronto District School Board. Toronto: Evergreen.

Evropská komise. (2007). Science Education NOW. Dostupné z http://ec.europa.eu/research/science-society/document library/pdf 06/report-rocard-onscience-education en.pdf

Fenoughty, S. (2001). The Landscape of the School Grounds. Environmental education Research, 68, 6–8.

Graham, H., Beall, D. L., Lussier, M., Mclaughlin, P. & Zidenberg-Cherr, S. (2005). Use of School Gardens in Academic Instruction. Journal of Nutrition Education and Behavior, 37(3), 147–151.

Greene, M. & Griffith, M. (2003). Feminism, philosophy, and education: Imagining public spaces. In Blake, N., Smeyers, P., Smith, R. & Standish, P. (Eds.), The Blackwell guide to the philosophy of education (73–92). Oxford: Blackwell.

Horká, H. (1996). Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido.

Chmelová, Š. (2010). Pěstitelství na základní škole I. Didaktika výuky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Kiefer, J., Wiliams, D. R. & Kemple, M. (1998). Digging deeper: Integrating youth gardens into schools & communities. Vermont: Foof Works.

Klemmer, C. D, Waliczek, T. M. & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: the effects of a school gardening program on the science achievement of elementary students. Hort technology, 15(3) 448–452.

Louv, R. (2008). Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder. Chapel Hill, NC: Algonquin Books.

McKinsey et al. (2010). Klesající výsledky českého a základního školství: fakta a řešení. Dostupné z http://www.arg.cz/Ok koncepce/Edu report.pdf

Morkes, F. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy Chaloupky.

Nabhan, G. P. (1997). Cultures of habitat: on nature, culture, and story. Washington, DC: Counterpoint.

National Research Council. (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: The National Academy Press.

Papáček, M. (2010). Limity a šance badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice, In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010 (145–162). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých

Budějovicích.

Parajuli, P. & Williams, D. (2005). Learning Gardens Laboratory: Health, multiculturalism, and avademic achievement. A report submitted to the Portland City Council, Portland, Oregon.

Parsons, G. (2006). Heading Out. Exploring the impact of outdoor experiences on young children. Kent: Learning through Landscapes.

PISA. (2012). Program for international Students Assessment. Dostupné z http://www.pisa2012.cz/

Robinson, C. W. & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: the effects of a one-year school garden program on six constructs of life skills of elementary school children. Hort Technology, 15(3), 453–457.

Seth, A. (2003). The history of school garden in Germany. Environmental Education, 73, 9–10.

Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.

Smith, G. A. (2002). Place based education: learning to be where we are. Phi Delta Kappan, 82(8), 584–594.

Smith, G. & Gruenevald, D. (2008). Place-based education in the global age: Local diversity. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.

Smith, L. L. & Motsenbocker, C. E. (2005). Impact of hands-on science through school gardening in Louisiana public elementary schools. HortTechnology, 15(3), 439–443.

Sobel, D. (2004). Place-based education: Connecting classrooms and communities. Great Barrington, MA: The Orion Society.

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19(3), 24–44.

Vácha, Z. & Petr, J. (2013). Inquiry based education at primary school throught school gardens. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 4, 219–230.

White Wolf Consulting, (2009). Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Dostupné z http://ipn.msmt.cz/data/uploads/portal/Duvody nezajmu zaku o PTO.pdf

Williams, D. R. & Brown, J. D. (2011). Living soil and sustainability education: linking pedagogy with pedology. Journal of Sustainability Education, vol. 2. Dostupné z http://www.jsedimensions.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/

WilliamsBrown2011.pdf