Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia
PDF

Jak citovat

Rokos, L., & Vomáčková, V. (2017). Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia. Scientia in Educatione, 8(1), 32-45. https://doi.org/10.14712/18047106.365

Abstrakt

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo porovnání efektivity badatelsky orientované výuky (IBSE) a klasických laboratorních prací, při kterých žáci pracují podle návodu od učitele,
v rámci vybraných témat z fyziologie člověka. Tento příspěvek prezentuje výsledky studie sledující vliv IBSE na znalosti a dovednosti žáků na základní škole a žáků nižšího cyklu
víceletého gymnázia. K měření úrovně znalostí a dovedností byl použit pretest a dva posttesty. Byl zjištěn statisticky průkazný efekt typu výuky u žáků gymnázia na rozdíl
od žáků na základní škole. IBSE mělo pozitivní vliv u žáků nižšího cyklu osmiletého gymnázia, kteří se signifikantně zlepšili zejména v dovednostní části testu.
https://doi.org/10.14712/18047106.365
PDF

Reference

Anderson, R. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1–12.

Banchi, H. & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Dostupné z http://www.miseagrant.umich.edu/lessons/files/2013/05/The-Many-Levels-of-Inquiry-NSTA-article.pdf

Bell, R., Smetana, L. & Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher, 72(7), 30–34.

Bhattacharyya, S., Volk, T. & Lumpe, A. (2009). The inï¬uence of an extensive inquiry-based field experience on pre-service elementary student teachers’ science teaching beliefs. Journal of Science Teacher Education, 20, 199–218.

Bunterm, T., Lee, K., Kong, J. N. L., Srikoon, S., Vangpoomyai, P., Rattanavongsa, J. & Rachahoon, G. (2014). Do different levels of inquiry lead to different learning outcomes? A comparison between guided and structured inquiry. International Journal of Science Education, 36(12), 1937–1959.

Cobern, W. W., Schuster, D., Adams, B., Applegate, B., Skjold, B., & Undreiu, A. (2010). Experimental comparison of inquiry and direct instruction in science. Research In Science & Technological Education, 28(1), 81–96.

Dostál, J. (2013). Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. E-pedagogium, 2013(III), 81–93.

Eastwell, P. (2009). Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American Biology Teacher, 5(1), 263–264.

Education development center. (2007). Inquiry-based science instruction and students’ science content knowledge: A research synthesis. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans.

Einsiedler, W. (2000). Von Erzieungs- und Unterrichtsstilen zur Unterrichtsqualität. In M. K. W. Schweer (Eds.), Lehrer-Schüler-Interaktion (109–128). Opladen: Leske +Budrich.

Chang, Ch.-Y. & MAO, S-L. (1999). Comparison of Taiwan science students’ outcomes with inquiry-group versus traditional instruction. The Journal of Educational Research, 92(6), 340–346.

Janík, T. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Johnson, A. D. (2009). 40 inquiry exercises for the College biology Lab. Arlington: VA, NSTA Press.

Ketelhut, D. J. (2007). The impact of student self-eï¬cacy on scientific inquiry skills: An exploratory investigation in River City, a multi-user virtual environment. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 99–111.

Kulič, V. (1980). Některá kritéria efektivity učení a vyučování a metody jejího zjišťování. Pedagogika, 30(6), 677–698.

Mattheis, F. E. & Nakayama, G. (1988). Effects of a laboratory-centered inquiry program on laboratory skills, science process skills, and understanding of science knowledge in middle grades studens. Dostupné z http://files.eric.ed.gov/fulltextED307148.pdf

Minner, D. D., Levy, A. J. & Century, J. (2010). Inquiry-Based Science Instruction – What is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), 474–496.

Nezvalová, D. (2010). Inovace v přírodovědném vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z http://zvyp.upol.cz/publikace/nezvalova1.pdf

Papáček, M. (2010, březen). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (145–162). DiBi 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie: inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Petr, J., Ditrich, T., Závodská, R. & Papáček, M. (2015). Inquiry based biology education in the Czech Republic: A reï¬ection of five years dissemination. In K. Maaß, B. Barzel, G. Törner, D. Wernish, D. Schäfer, K. Reiz-Konzebovski (Eds.), Education

the Educators: International Approaches to Scaling-up Professional Development in Mathematic and Science Education (118–124). Proceedings of the Conference hosted jointly by the project mascil (mathematics and science for life) and the German Centre for Mathematics Education (DZLM), 15–16 December 2014 in Essen, Germany. Münster: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.

Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.

Proconet (2011). Towards Europe 2020: Implementation of inquiry-based science teaching/education . Freiburg: ProCoNet.

Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace . Brno: Masarykova Univerzita.

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-henriksson, H. & Hemmo, V. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels: European Commission, Directorate-General for Research, Information

and Communication Unit. Dostupné z http://ec.europa.eu/research/science-society/document library/pdf 06/report-rocardon-science-education en.pdf

Rokos, L. (2015, srpen). Assessment of inquiry-based science teaching in biology education. Poster prezentovaný na 11. konferenci European Science Education Research Association, Helsinki.

Ryplová, R. & Reháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environemntální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika, 6(3), 1–9.

Seidel, T. & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Review of Educational Research, 77(4), 454–499.

Scheerens, J. (2004). Review of school and instructional effectiveness research. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2005 , The quality imperative, UNESCO.

Schwartz, R. S., Lederman, N., Khishfe, R., Lederman, J. S., Matthews, L., & Liu, S. (2002). Explicit-reï¬ective instructional attention to nature of science and scientific inquiry: Impact on student learning. Paper presented at the 2002 annual international conference of the association for the education of teachers in science , Charlotte, NC.

Starý, J. & Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková, K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody . Brno: Paido.

Stavik-karlsen, G. & Gray, P. (2013). S-TEAM in the mirror: Evidence, quality and relevance in inquiry-based science teaching. In M. H. Hoveid & P. Gray (Eds.), Inquiry in science education and science teacher education: research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education (278–304). Trondheim: Akademika.

Stuchlíková, I. (2010, březen). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (129–135). DiBi 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Škoda, J., Doulík, P., Bílek, M. & Šimonová, I. (2015). The eï¬ciency of inquiry-based science instruction in relation to the learners’ motivation types. Journal of Baltic Science Education, 14(6), 791–803.

Vácha, Z. & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in Educatione, 7(1), 65–79.

Wilson, C. D., Taylor, J. A., Kowalski, S. M. & Carlson, J. (2010). The relative effects and equity of inquiry-based and commonplace science teaching on students‘ knowledge, reasoning, and argumentation. Journal of Research in Science Teaching, 47(3), 276–301.