Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku
PDF

Jak citovat

Nováková, H. (2020). Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku. Scientia in Educatione, 4(2), 20-51. https://doi.org/10.14712/18047106.70

Abstrakt

Článek se zabývá výzkumem v rámci didaktického inženýrství tak, jak je zavedeno a rozpracováno v teorii didaktických situací. Zaměřuje se na analýzu a priori didaktických situací a na její vztah k přípravám na výuku matematiky v praxi učitelů matematiky 1. a 2. stupně a budoucích učitelů matematiky. V textu je podrobně popsán a analyzován experiment umožňující odhalit a vysvětlit možné příčiny rozdílů jednak mezi analýzou a priori podle teorie didaktických situací a přípravami učitelů, a také mezi jednotlivými skupinami učitelů.
https://doi.org/10.14712/18047106.70
PDF

Reference

BROUSSEAU, G. Theory of didactical situations in mathematics. N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, V. Warfield, (Eds. & Trans). Dordrecht : Kluwer, 1997.

BROUSSEAU, G. Théorie des situations didactiques. [Textes rassemblés et préparés par N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, V. Warfield]. Grenoble : La pensée sauvage, 1998.

BROUSSEAU, G. Úvod do Teorie didaktických situací v matematice. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012.

BROUSSEAU, G., SARRAZY, B. Glossaire de quelques concepts de la théorie des situations didactiques en mathématiques. Bordeaux : DAEST, Université Bordeaux 2, 2002.

CHARNAY, R. L’analyse a priori, un outil pour l’enseignant. In Grugnetti, Jaquet, Medici, Polo, Rinaldi (Eds.) Actes des journées d’étude sur le Rally mathématique transalpin, RMT: potentialités pour la classe et la formation, Vol. 3, s. 199–213.

ARMT : Dip. di Mat. Università di Parma, Dip. Mat. Università di Cagliari, 2003.

DIVÍŠEK, J. Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. Praha : SPN, 1989.

FERMAT, P. Précis des OEuvres mathématiques et de l’Arithmétique de Diophante, par É. Brassine. Toulouse : Imprimerie de Jean-Mathieu Douladoure, 1853. Reprint 2005.

HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. London and New York : Longman Handbooks for Language Teachers, 1992.

HAUSENBLAS, O. a kol. Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2008.

HRABÁKOVÁ, H. Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy. [Diplomová práce]. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005.

MUTTON, T., HAGGER, H., BURN, K. Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching, 2011, 17(4), p. 399–416.

NOVOTNÁ, J. Ukázky analýzy a priori pro slovní úlohy. P. Dvořák, J. Herman (Eds.). Sborník z JŠDS Vrabcov, jaro 2003. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, OR Didaktika matematiky, 2003a, s. 31–54.

NOVOTNÁ, J. Didaktické situace ve vyučování matematice. [Přednáška]. Vzdělávání učitelů. Seminář učitelů matematiky okresu Mladá Boleslav. Pořadatel SPI Mladá Boleslav, 2003b.

NOVÁKOVÁ, H. Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku. [Dizertační práce]. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013.

OBST, O. Projektování výuky. In Z. Kalhous, O. Obst, a kol. (Eds.), Školní didaktika. Praha : Portál, 2002, s. 354–365.

PANASUK, R. M., TODD, J. Effectiveness of Lesson Planning: Factor Analysis. Journal of Instructional Psychology, 2005, 32(3), p. 215–232.

RYS, S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha : SPN, 1975.

SPAGNOLO F., ČIŽMÁR, J. Komunikácia v matematike na strednej škole. Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2003.

TAYLOR, P. H. How teachers plan their courses. Slough, Berkshire : National Foundation for Educational Research in England and Wales, 1970.

TOCHON, F. V. A quoi pensent les enseignants quand ils planifient leurs cours? Revue Fran¸caise de pédagogie, 1989, No. 86, p. 23–33.

WARD, R. A., ANHALT, C. O., VONSON, K. D. Mathematical Representations and Pedagogical Content Knowledge: An Investigation of Prospective Teachers’ Development. In Focus on Learning Problems in Mathematics, 2003. 15 p. [ERIC Number: ED477697]

ZAHORIK, J. A. Teachers’ planning models. Educational Leadership, 1975, 33(2), p. 134–139.