Experimenty s přírodními látkami v chemickém vzdělávání na SŠ – názory středoškolských učitelů
PDF

Jak citovat

Opatová, M., & Hybelbauerová, S. (2020). Experimenty s přírodními látkami v chemickém vzdělávání na SŠ – názory středoškolských učitelů. Scientia in Educatione, 4(2), 52-64. https://doi.org/10.14712/18047106.71

Abstrakt

Tento článek přináší názory středoškolských učitelů chemie na téma experimenty s přírodními látkami v chemickém vzdělávání. Prostřednictvím interaktivního dotazníku učitelé odpovídali na otázky k teoretické i experimentální výuce tohoto tématu. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké experimenty s přírodními látkami učitelé zařazují do výuky, jestli rozšiřují téma i  do jiných oblastí, než jak je uváděno v rámcových vzdělávacích programech, a kde nacházejí ke zmíněným experimentům inspiraci. Výsledky výzkumu poslouží mj. ke zpracování sbírky s návody na inovované či méně známé experimenty s přírodními látkami.
https://doi.org/10.14712/18047106.71
PDF

Reference

BANÝR, J., a kol. Chemie pro střední školy. Praha : SPN, 1995.

BOEHMOVÁ, H. Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím, jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí. Disertační práce. Praha : UK v Praze, 2009.

EISNER, W., AMANN, W., a kol. Chemie pro střední školy. Scientia, 2000.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

HUVAROVÁ, M. Nejpoužívanější středoškolské učebnice chemie na gymnáziích. Bakalářská práce. Olomouc : UP, 2010.

KOLÁŘ, K., a kol. Chemie organická a biochemie pro gymnázia. Praha : SPN, 1997.

MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. díl. Olomouc : 2000.

PALEČKOVÁ, J., a kol. Hlavní zjištění výsledků PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha : VÚP, 2007. [cit. 2012–10–01]. Dostupné z: http://vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07 final.pdf

RUSEK, M. Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione, 2011, 2(2), s. 39–58.

RUSEK, M., PUMPR, V. Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009.

TEPLÁ, M., KLÍMOVÁ, H. Obsah učiva biochemie a používání počítačové technologie na středních školách v ČR – výsledky dotazníkového šetření. In Media 4U Magazine X3/2011. [cit. 2012–10–01]. Dostupné z: http://www.media4u.cz/mmx32011.pdf

TOMÁŠEK, V., a kol. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008.

VACÍK, J. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1995.