Aké vedomosti majú slovenskí študenti a učitelia primárneho vzdelávania o pohybe vesmírnych telies?
PDF (English)

Jak citovat

Velmovská, K. (2020). Aké vedomosti majú slovenskí študenti a učitelia primárneho vzdelávania o pohybe vesmírnych telies?. Scientia in Educatione, 4(2), 65-73. https://doi.org/10.14712/18047106.82

Abstrakt

So základnými vedomosťami o vesmíre sa žiaci stretnú na hodinách prírodovedy v 3. a 4. ročníku a na niekoľkých hodinách geografie v 5. ročníku. Na hodinách fyziky sa s astronómiou stretnú len okrajovo. Dotazníkom sme zisťovali úroveň vedomostí o pohyboch vesmírnych telies u vybraných skupín respondentov na Slovensku – navzájom sme ich porovnali a identifikovali niekoľko miskoncepcií spojených s touto témou. Po vyhodnotení a štatistickom spracovaní výsledkov dotazníka sme zistili, že úroveň vedomostí študentov učiteľstva je porovnateľná s úrovňou vedomostí žiakov základnej školy. Úroveň vedomostí učiteľov primárneho vzdelávania z praxe bola síce vyššia ako u študentov učiteľstva, ale ani u tejto skupiny celkové priemerné skóre v dotazníku so základnými otázkami o pohyboch vesmírnych telies neprekračuje 60 %.
https://doi.org/10.14712/18047106.82
PDF (English)

Reference

BENACCHIO, L. The Importance of the Moon in Teaching Astronomy at the Primary School. Earth, Moon, and Planets, 1999, vol. 85–86, no. 0, p. 51–60.

COLOMBO, P. D., AROCA, S. C., SILVA, C. C. Daytime School Guided Visits to Astronomical Observatory in Brazil. Astronomy Education Review, 2010, vol. 9, no. 1. [online]. The American Astronomical Society, 2010. [retrieved 30–05–2013]. Available at: http://goo.gl/hdNeY

DEMANCHE, E. L., KYSELKA, W., POTTENGER III, F. M., YOUNG, D. B. Prírodoveda. FAST 3. Zmeny a čas. Bratislava : ŠPÚ, 1995, 236 s.

HANISKO, P. Vyučovanie astronómie na 2. stupni základných škôl v Slovenskej republike. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2013, vol. 42, no. 2, p. 51–58.

JANOVIČ, J., CHALUPKOVÁ, A., LAPITKOVÁ, V. Fyzika pre 9. ročník základných škôl. Bratislava : SPN, 2000.

MANDÍKOVÁ, D., TRNA, J. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno : Paido, 2011, 245 s.

McDAID, L. 44 Common Misconceptions About Astronomy. [online], SCC Physics Department, [cit. 2013–13–09], Available at: http://goo.gl/jR458o

PUDIVÍTR, P. Jak vyučovat astronomii? Matematika, fyzika, informatika, 2004, vol. 13, no. 6, p. 352–357.

ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav). Štátny vzdelávací program: Fyzika – Príloha ISCED 2 [online]. Bratislava : ŠPÚ, 2009a [retrieved 30–05–2013]. Available at: http://goo.gl/03Avn

ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav). Štátny vzdelávací program: Fyzika – Príloha ISCED 3A [online]. Bratislava : ŠPÚ, 2009b [retrieved 30–05–2013]. Available at: http://goo.gl/uRoSo

ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav). Štátny vzdelávací program: Geografia – Príloha ISCED 2 [online]. Bratislava : ŠPÚ, 2010 [retrieved 30–05–2013]. Available at: http://goo.gl/rc0nZ

ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav). Štátny vzdelávací program: Prírodoveda – Príloha ISCED 1 [online]. Bratislava : ŠPÚ, 2011 [retrieved 30–05–2013]. Available: http://goo.gl/uzlWb