Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice
PDF

Jak citovat

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in Educatione, 5(1), 74-81. https://doi.org/10.14712/18047106.88

Abstrakt

Článek diskutuje problémy související s rozšířením tzv. badatelsky orientované výuky (BOV) v českém prostředí. V první části poskytuje přehled publikovaných odborných textů zabývajících se BOV v českém kontextu. Ve druhé jsou shrnuty zkušenosti, které s touto metodikou získala tzv. nezávislá expertní centra, tj. organizace poskytující školám výukové a tréninkové programy. Stručně jsou charakterizovány jednotlivé realizované programy
BOV a výsledky jejich evaluace. V poslední části článek uvádí argumenty pro větší spolupráci mezi těmito centry a univerzitami při šíření BOV.

https://doi.org/10.14712/18047106.88
PDF

Reference

Ashby, J., Hubbert, V., Cotrel-Gibbons, L., Cox, K., Digan, J., Lewis, K. & Wilson, L. (2006). The enquiry-based learning experience: an evaluation project. Nurse Education in Practice, 6(1), 22–30. doi: 10.1016/j.nepr.2005.05.008

Ballantyne, R., Packer, J. & Everett, M. (2005). Measuring environmental education program impacts and learning in the field: Using an action research cycle to develop a tool for use with young students. Australian Journal of Environmental Education, 21, 23–37.

Bílek, M. & Hrubý, J. (2014). Počítačem podporovaný školní chemický experiment jako prostředek badatelsky orientovane výuky. Retreived from: http://chemistrynetwork.pixelonline.org/data/SUE db/doc/56 Chemistry%20-%20Bilek%20-%20Hruby.pdf

Činčera, J. (2011). Rozvoj výzkumných kompetencí žáků na základní škole – zkušenosti z evaluace programu o Jizerských horách. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, 6(3). Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/63

Činčera, J. (2012). Evaluace orientovaná na uživatele: zkušenost s pobytovým programem Člověk a prostředí. Orbis Scholae, 6(3), 119–134. Retrieved from http://www.orbisscholae.cz/archiv/2012/2012 3 06.pdf

Činčera, J. (2013a). Badatelé.cz: evaluační zpráva. Interní dokument. Praha: Sdružení TEREZA.

Činčera, J. (2013b). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita.

Činčera, J. (2014). Zelené profese v krajině – evaluační zpráva. Interní dokument. Liberec: Čmelák – společnost přátel přírody.

Činčera, J. (v tisku) To think like a scientist: an experience from the Czech primary school inquiry-based learning programme. The New Educational Review.

Činčera, J. & Mašková, V. (2009). GLOBE v České republice: evaluace programu. Interní dokument. Praha: Sdružení TEREZA.

Činčera, J. & Maskova, V. (2011). GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research, 17(4), 499–517. doi: 10.1080/13504622.2011.557497

Cronje, R., Rohlinger, S., Crall, A. & Newman, G. (2011). Does participation in citizen science improve scientific literacy? A study to compare assessment methods. Applied Environmental Education & Communication, 10(3), 135–145. doi: 10.1080/1533015X.2011.603611

DEC (2004). DOES Your Project Make a Difference? Sydney: Department of

Environment and Conservation. Retrieved from http://www.environment.nsw.gov.au/resources/community/projecteval04110.pdf

Dostál, J. (2013). Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. E-Pedagogium, 3, 81–93.

Gautreau, B. T. & Binns, I. C. (2012). Investigating student attitudes and achievements in an environmental place-based inquiry in secondary classrooms. International Journal of Environmental & Science Education, 7(2), 167–195.

Held, L. (2011). Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe. Scientia in educatione, 2(1), 69–79.

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235–266. doi: 1040-726X/04/0900-0235/0

Kindrogan Field Studies Council (2014). Biology Advanced Higher Residential Programme: Pilot Projects and Project Data Collection. Retrieved from http://www.field-studies-council.org/documents/outdoorclassroom/recommended courses/Scotland/Advanced%20Higher/Biology/AH%20B%203,%204,%205%20days.pdf

Kubicová, S. (2013). Environmentální vzdělávání žáků ZŠ a SŠ s edukační podporou „inquiry" činností. In Sehnalová V. (Ed.), Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí. Ostrava: Ostravská univerzita, 56–59.

Kuech, R. (2004). Collaborative and interactional processes in an inquiry-based, informal learning environment. The Journal of Classroom Interaction, 39(1), 30–41.

Kulich, J. (Ed.) (2009). Analýza potřebnosti a využití environmentálních vzdělávacích center na území České republiky. Hlavní zjištění 2009. Horní Maršov: SEVER, Agentura Koniklec, BEZK.

Kvasnička, J. (Ed.) (2012). Týden pro udržitelný život – vzdělávací program pro žáky ZŠ a SŠ. Horní Maršov: SEVER.

Kvasničková, D. (2010). K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj. In The international conference on Education. Education & sustainable life. 23.–26. 10. 2010 (167–176). Svatý Jan pod Skálou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy.

Magnussen, L., Ishida, D. & Itano, J. (2000). The impact of the use of inquiry-based learning as a teaching methodology on the development of critical thinking. Journal of Nursing Education, 39(8), 360–365.

Mokrejšová, O. (2010). Některé možnosti aktivní výuky přírodovědných témat na základních školách. In Fragmenta Ioannea collecta, supplementum 2010. The international conference on education. Education & sustainable life. 23.–26. 10. 2010 (21–34). Svatý Jan pod Skálou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy.

Newcomer, K. E., Wholey, J. S. & Hatry, H. P. (2004). Meeting the Need for Practical Evaluation Approaches: An Introduction. In Newcomer, K. E., Wholey, J. S. & Hatry, H. P. (Eds.) Handbook of Practical Program Evaluation (xxxiv). San Francisco: Jossey-Bass.

Papáček, M. (2010a). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), 33–49.

Papáček, M. (2010b). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované učení. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25.–26. 3. 2010 (145–162). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Pea, C. H. (2012). Inquiry-based instruction: Does school environmental context matter? Science Educator, 21(1). Retrieved from http://www.highbeam.com/doc/1P3-2771193041.html

Přinosilová, J., Mechlová, E. & Kubicová, S. (2013). ICT on four levels of inquiry-based science education in environmental education. ICTE Journal, 2, 1, 17–31.

Ryplová, R. & Řeháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: případová studie implementace BOV do výuky ZŠ. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, 6(3). Retrieved from, http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/65

Samková, L. (2011). Badatelsky orientované vyučování matematiky. Retrieved from: http://home.pf.jcu.cz/â¼upvvm/2011/sbornik/clanky/36 UPVM11 Samkova.pdf

Simmons, B. (Ed.) (2004). Nonformal Environmental Education Programs – Guidelines for Excellence. Washington: North American Association for Environmental Education.

Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované učení. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25.–26. 3. 2010 (129–135). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Summerlee, A. & Murray, J. (2010). The impact of enquiry-based learning on academic performance and student engagement. Canadian Journal of Higher Education, 40(2), 78–94.

Zámečníková, V. (2013). Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii. In Laufková, V., Moraová, H. & Medřická, T. (Eds.), Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech (54–61). Recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. Praha: Univerzita Karlova.