Analýza tématu Řasy ve vybraných učebnicích přírodopisu
PDF

Jak citovat

Brabcová, B., Vodová, L., & Hvězdová, K. (2018). Analýza tématu Řasy ve vybraných učebnicích přírodopisu. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.992

Abstrakt

Studie je zaměřena na zpracování tématu Řasy v osmi učebnicích přírodopisu. Cílem výzkumu bylo zjistit odborné nedostatky v učivu o řasách. Metodou výzkumu byla obsahová analýza (Gavora, 2010, 2015). Zjištěné nedostatky byly rozděleny na dvě kategorie – nedostatky týkající se zařazení řas do systému a další odborné nedostatky. Celkem byly v učebnicích zjištěny 4 typy nedostatků v systematickém zařazení řas a 61 dalších odborných nedostatků. V diskusi jsou porovnány výsledky studie se zjištěními jiných autorů a vyvozovány dopady na vzdělávání žáků. Článek je doplněn přílohou s uvedením odborné správnosti determinovaných chyb.

https://doi.org/10.14712/18047106.992
PDF

Reference

Adl, S.M., Simpson, A.G.B., Lane, C.E., Lukeš, J., Bass, D., Bowser, S. S., Brown, M.W., Burki, F., Dunthorn, M., Hampl, V., Heiss, A., Hoppenrath, M., Lara, E., Le Gall, L., Lynn, D.H., Mcmanus, H., Mitchell, E.A.D., Mozley-Stanridge, S. E.,

Parfrey, L.W., Pawlowski, J., Rueckert, S., Shadwick, L., Schoch, C. L., Smirnov, A. & Spiegel, F.W. (2012). The revised classification of eukaryotes. Journal of Eukaryotic

Microbiology, 59(5), 429–104.

Aimbola, O. & Baba, S. (1996). Misconceptions & alternative conceptions in science textbooks: The role teachers as filters. The American Biology teacher, 8, 14–19.

Ambrožová, J. (1999). Acidifikace šumavských jezer – Černého a Čertova. Vodní hospodářství, 49(6), 117–119.

Baldauf, S. L., Roger, A. J., Wenk-Siefert, I. & Doolittle, W. F. (2000). A kingdom-level phylogeny of eukaryotes based on combined protein data. Science, 90(5493), 972–977.

Case, E. (2008). Teaching taxonomy: How many kingdoms? The American Biology Teacher, 70(8), 472–477.

Cavalier-Smith, T. (1981). Eukaryote kingdoms: Seven or nine? BioSystems, 14(3–4), 461–481.

Cavalier-Smith, T. (1986). The kingdom Chromista: origin and systematics. In F. E. Round & D. J. Chapman (Eds.), Progress in Phycological Research (309–347). Bristol: Biopress.

Cavalier-Smith, T. (1998). A revised six-kingdoms system of life. Biological Reviews,

(3), 203–266.

Cyrus, Z. & Hindák, F. (1978). Euglenophyceae – červenoočká (euglény). In F. Hindák (Ed.), Sladkovodné riasy (651–692). Bratislava: SPN.

Čabradová, V., Hasch, F., Sejpka, J. & Vaněčková, I. (2003). Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň: Fraus.

Černík, V., Hamerská, M., Martinec, Z. & Vaněk, J. (2007). Přírodopis 6 pro základní školy: Zoologie a botanika. Praha: SPN.

Červenková, I. (2011). Užívání učebnic v činnostech žáků na 2. stupni ZŠ [Disertační práce]. Olomouc: UP.

Dobroruka, L. J., Cílek, V., Hasch, F. & Storchová, Z. (1999). Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ. Praha: Scientia.

Donaldson, A. M. & Whitton, B. A. (2004). Teaching Alage, „Algae are not plants anymore! . In A.R. Taylor (Eds.), The Phycologist. The Newsletter of the British

Phycological Society, 66, 10–11.

Dostál, P. (1998). K některým omylům a rozporům ve výkladu biologických poznatků. Biologie, chemie, zeměpis, 7(3), 97–99.

Dvořáková, R. M. & Absolonová, K. (2017). Vznik a vývoj člověka. Živa, 65(1), 26–28.

Ettl, H. (1983). Chlorophyta I, Phytomonadina. In H. Ettl, J. Gerloff, H. Heynig & D. Mollenhauer (Eds.), Süßwasserflora von Mitteleuropa (1–807). Stuttgart, New York: Gustav Fisher Verlag.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371.

Granéli, E. & Turner, J.T. (2002). Top-down regulation in ctenophore-copepod-ciliate-diatom-phytoflagellate communities in coastal waters: a mesocosm study. Marine ecology progress series, 239, 57–68.

Guiry, M. D. & Guiry, G.M. (2017a). AlgaeBase, World-wide electronic publication. Dostupné z http://www.algaebase.org

Guiry, M. D. & Guiry, G.M. (2017b). AlgaeBase, World-wide electronic publication. Cladophora Kützing, 1843, nom. cons. Dostupné z

http://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus id=v1e7ff6da161a9cd4&sk=0

Hedbávná, H. (2008). Přírodopis 2. díl: Botanika. Brno: Nová škola. Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.

Hindák, F. (Ed.). (1978). Sladkovodné riasy. Bratislava: SPN.

Hvězdová, K. (2018). Představy žáků o řasách: výzkum v rámci modelu didaktické rekonstrukce [Diplomová práce]. Brno: MU.

Dostupné z https://is.muni.cz/th/371241/pedf m/Diplomova prace.pdf?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DP%C5%99edstavy%20%C5%BE%C3%A1k

%C5%AF%20o%20%C5%99as%C3%A1ch%20agenda:th%26start%3D1

Juráň, J. & Kaštovský, J. (2016). Nový pohled na systém řas a jak ho učit? Živa, 4(6), 299–301.

Jurčák, J. & Froněk, J. (2004). Přírodopis 6. Olomouc: Prodos.

Kalina, T. & Váňa, J. (2005). Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha: Karolinum.

Kaštovský, J. & Hauer, T. (2017a). Sinice a řasy.cz. Dostupné z http://www.sinicearasy.cz/

Kaštovský, J. & Hauer, T. (2017b). Sinice a řasy.cz, Oddělení Cyanobacteria. Dostupné z http://www.sinicearasy.cz/134/Cyanobacteria

Kaštovský, J. & Hauer, T. (2017c). Sinice a řasy.cz, Třída Bacillariophyceae. Dostupné z http://www.sinicearasy.cz/134/Bacillariophyceae

Kaštovský, J. & Hauer, T. (2017d). Sinice a řasy.cz, Třída Trebouxiophyceae. Dostupné z http://www.sinicearasy.cz/134/Trebouxiophyceae

Kaštovský, J. & Hauer, T. (2017e). Sinice a řasy.cz, Třída Ulvophyceae. Dostupné z http://www.sinicearasy.cz/134/Ulvophyceae

Kaštovský, J. & Juráň, J. (2016). Evoluce sinic a řas v moderním pojetí. Živa, 64(6), CXXXIII–CXXXVI.

Kaufnerová, V. & Vágnerová, P. (2013). Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, (3)1–2, 9–18.

Keeling, P., Leander, B. S. & Simpson, A. (2009). Eukaryota: Organisms with nucleated cells. Dostupné z http://tolweb.org/Eukaryotes/3

Knecht, P. (2007). Didaktická transformace anebo od „Didaktického zjednodušení k „Didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 1(1), 67–81.

Knox, G.A. (2000). The Ecology of Seashores. New Brunswick: CRC Press.

Kvasničková, D., Jeník, J., Pecina, P., Froněk, J. & Cais, J. (2002). Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna.

Lukavský, J. (2014). Barevný sníh. Botanika, 2(1), 3–4. Dostupné z http://www.ibot.cas.cz/botanika/casopis BOTANIKA 2014 1 Barevnysnih.

html

Macháček, T., Mikešová, K., Turjanicová, L. & Hampl, V. (2016). Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii. Živa, 64(1), 27–30.

Maleninský, M., Smrž, J. & Škoda, B. (2004). Přírodopis pro 6. ročník, Botanika 1, Zoologie 1. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti.

Mikk, J. (2007). Učebnice: budoucnost národa. In J. Maňák & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (11–22). Brno: Paido.

Musilová, Z. (2016). Skrytá rozmanitost pod vodní hladinou: evoluce druhově nejbohatší skupiny obratlovců. Živa, 64(4), 175–178.

Musilová, E. & Konětopský, A. (2007). Přírodopis 1. díl: Úvod do učiva přírodopisu. Brno: Nová škola.

Nedbalová, L. & Lukavský, J. (2007). Když sníh zčervená, aneb co (ne)víme o sněžných řasách. Živa, 55(3), 104–107.

Nogová, M. (2008). Hodnotenie kvality učebníc v súlade s novým kurikulom. In P. Knecht & T. Janík (Eds.), Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (37–51). Brno:

Paido.

Nolčová, L. & Vágnerová, P. (2016). Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách. Arnica, 5(1–2), 32–38.

Průcha, J. (1998). Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido.

Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2016). Praha: VÚP. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/RVP ZV 2016.pdf

Rosypal, S. (Ed.). (1992). Fylogeneze, systém a biologie organismů. Praha: SPN.

Simpson, A. G. B. & Roger, A. J. (2004). The real „kingdoms of Eukaryotes. Current Biology, 14(8), 693–696.

Skalková, J. (2006). K některým aktuálním problémům všeobecného vzdělání v kontextu učící se a globalizující se společnosti. Pedagogická orientace 16(1), 2–17.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.

Šebková, K. (2016). Implementace nového systému krytosemenných rostlin do vzdělávání žáků středních škol. Biologie–Chemie–Zeměpis, 25(4), 177–187.

Šmarda, J. (2009). O sinicích. Universitas, 42(1), 3–10.

Štech, M. (2016). Jak přenést příběh cévnatých rostlin do středoškolské biologie. Živa, 64(2), 70–75.

Vilímová, J. (2016). Zajímavé změny v chápání fylogeneze a systému živočichů. Živa, 64(3), 125–128.

Vinter, V. (2011a). K některým nepřesnostem a omylům v učivu biologie rostlin na gymnáziích a středních školách (1). Biologie–Chemie–Zeměpis, 20(2), 61–63.

Vinter, V. (2011b). K některým nepřesnostem a omylům v učivu biologie rostlin na gymnáziích a středních školách (2). Biologie–Chemie–Zeměpis, 20(3), 117–120.

Víden, I. (2005). Chemie ovzduší. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Vrtiška, O. (2014). Miliarda let nudy před velkým nadechnutím. Dostupné z http://vesmir.cz/2014/11/15/miliarda-let-nudy-pred-velkym-nadechnutim/