O časopise

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, ve spolupráci s Fakultou přirodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. (Dříve vycházel ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.) Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Zaměření a záběr

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických soutěží.

Recenzní řízení

Původní odborné články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem.

Frekvence publikování

Časopis vychází od roku 1992 čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran.

Výzva nejen pro autory učebnic

Redakční rada časopisu Učitele matematiky plánuje, že jedno z budoucích čísel časopisu bude věnováno konkrétním didaktickým přístupům k výuce tématu lineární rovnice. Toto téma volně navazuje na číslo časopisu věnované cílům vyučování matematice, které obsahuje články napsané autory učebnic matematiky (vyšlo jako číslo 3 v roce 2019). Prostřednictvím konkrétních témat chce redakce upozornit na možnosti různých přístupů k výuce, a přispět tak k probíhající debatě týkající se výuky matematiky. Oceníme, pokud budou autory článků opět autoři učebnic, ale bude-li to možné, zařadíme i zkušenosti konkrétních učitelů.

Termín pro zaslání plných textů článků je 15.1.2020.

Časopis je mediálním partnerem matematické soutěže Pangea.