Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory níže na stránce.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v editorech MS Word a TEX, a to výhradně prostřednictvím redakčního systému OJS.

Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží jeden výtisk časopisu.

Formální úprava článku

Používejte jen standardní typ písma a vyznačte požadavky na kurzívu a tučný tisk.

Nepoužívejte v nadpisech všechna velká písmena.

Text strukturujte do nečíslovaných nadpisů nejvíce druhé úrovně.

Všechny v textu odkazované tištěné a netištěné zdroje musí být uvedeny v seznamu literatury, seřazené abecedně podle jmen autorů a striktně ve formě příkladů uvedených zde. Názvy anglicky psaných publikací jsou uváděny malými písmeny (kromě situací, kdy je z gramatických důvodů nutné použít velká písmena, např. {Reading skills of students of Czech faculties of education). Výjimku tvoří anglické názvy časopisů, ty  jsou uváděny velkými písmeny (např. Teacher and Teacher Education).  Pokud má článek číslo DOI, musí být uvedeno, a to ve formátu https://doi.org/xxxx. U zdroje s nejvýše sedmi autory se v seznamu literatury uvedou všichni autoři. U více autorů se uvede prvních šest, následují tři tečky ... a po nich jméno posledního autora. Odkazy na internetové zdroje by měly být nejdéle v délce jednoho řádku.

Na literaturu v textu je odkazováno takto: (autor, rok vydání), případně (autor, rok vydání, stránky) nebo (autor & autor, rok vydání). Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a zdroje jsou uspořádány chronologicky (nebo podle abecedy): (Novák, 1996; Janová, 1997, 2000; Hejný & Kuřina, 2009; Novák et al., 2010). U více než dvou autorů se uvádí „et al.“ např. (Novák et al., 2001). Odkazy na publikace stejného autora z jednoho roku jsou označeny a psány těsně písmeny a, b, atd. za rokem publikace např. (Novák, 2000a, 2000b). Je-li jméno autora součástí věty, uvádí se do závorky jen rok vydání (popř. čísla stránek) např. „Novák (2008, s. 42-43) zjistil, že žáci… “. Na sekundární zdroje by mělo být odkazováno jen výjimečně, jinak tímto způsobem: (Novák, 2003, cit. podle Janová, 2011, s. 15). Pokud je dvojice autorů zmíněna v textu, používá se "a" a ne "&". Např. "Jak uvádí Novák a Nováková (2014)...". U odkazu na publikaci se buď jméno autora skloňuje (např. "Jak ukazuje práce Nováka (2014),"), nebo se napíše do závorky (např. "Jak ukazuje práce (Novák, 2014)".

Všechny obrázky přiložte jako samostatné soubory (např. ve formátu jpg, png, tiff) v rozlišení nejméně 300 dpi a v černobílé variantě. Pokud máte v příspěvku grafy např. vytvořené v programu Excel, přiložte k příspěvku i editovatelný zdroj grafu. Grafy dodejte v černobílé variantě.  

K textu původního odborného článku a metodického námětu připojte název příspěvku v anglickém jazyce a stručný abstrakt (nejméně však 4 řádky)  v českém a anglickém jazyce (anglické překlady může dodat redakce).

Na konci článku uveďte jméno bez titulů, pracoviště a adresu pracoviště.

Příspěvek ukončete prohlášením: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. (Případně podejte vysvětlení, proč tomu tak je.)

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.