Graciózne ohodnotenie grafov v školských úlohách

Autoři

  • Milan Lekár FMFI UK Bratislava

Abstrakt

Abstrakt

Téma graciózneho ohodnotenia grafov je dnes v školách úplne neznáma, čo je veľká škoda, pretože ide nepochybne o oblasť teórie grafov, ktorá ma veľký potenciál pomôcť žiakom rozvíjať matematické myslenie. Pri riešení úloh graciózneho ohodnotenia grafov sú žiaci nútení premýšľať a strategicky hľadať vhodné riešenia daného problému. Ide o časť matematiky, ktorá môže veľmi dobre poslúžiť ako doplnkový materiál na hodinách matematiky pre oživenie hodín a zaujatie žiakov niečím novým.

Abstract

The topic of graceful labeling  of a graphs is now completely unknown in schools, which is a great pity, as it is undoubtedly an area of graph theory that has a great potential to help pupils develop mathematical thinking. In solving the tasks of graceful labeling  of a graphs, pupils are forced to think and strategically seek appropriate solutions to the problem. This is a part of mathematics that can very well serve as a supplementary material in mathematics lessons to revive the lessons and attract pupils with something new.

Publikováno

2020-10-11

Číslo

Sekce

Metodické náměty