Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy

Autoři

  • Jana Příhonská Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Jiří Břehovský Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Abstrakt

Cílem současného vyučování matematiky není pouhé osvojování si vědomostí. Pozornost by měla být věnována především vytváření pozitivního vztahu k poznávání prostřednictvím rozvíjení myšlení a rozvíjení zkušenosti s řešením reálných problémů. Kombinatorické úlohy mohou být vhodným podnětem pro radost z poznávání bez zvláštních požadavků na předcházející vědomosti.  Výuka by měla směřovat k rozvíjení schopnosti hledat a používat jednotlivé organizační principy, zvyšovat badatelské napětí, různorodost používaných přístupů a způsobů řešení. V příspěvku se zamýšlíme nad uplatněním těchto principů na prvním stupni základní školy a předkládáme některé aktivity, které mohou k rozvíjení kombinačního myšlení žáků přispět.

Biografie autora

Jana Příhonská, Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra matematikya didaktiky - *Tajemnice katedry *Garant Bc kombinovaného studia *Výuka didaktických předmětů - , Elementární aritmetika pro učitele 1. st., Metody řešení problémů, Základy kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky pro učitele 1. st., Kapitoly z didaktiky, Afinní geometrie *Kurzy pro DVPP *Organizace didaktických seminářů *Zaměření na využití moderních výkových metod - zejména ICT a aplikaci metod teorie grafů ve výuce na ZŠ a SŠ *Tutor distančního vzdělávání

Reference

Babáková, V. (duben, 2007). Sbírka nestandardních typů úloh pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ (Diplomová práce). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M. (1998). Náměty k rozvíjení kombinačního myšlení. Brno: PedF MU.

Divíšek, J. a kol. (1989). Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Praha: SPN.

Hejný, M. (1990). Teória vyučovania matematiky 2. 2. vyd. Bratislava: SPN.

Hejný, M., Michalcová, A. (2001). Skúmanie matematického riešiteľského postupu. Bratislava: Metodické centrum.

Fuchs, E. (2000). Diskrétní matematika a Teorie množin pro učitele. [CD ROM]. Brno: Masarykova univerzita.

Povondrová, P. (2016). Aktivita pro rozvoj kombinačního myšlení žáků - Rummikub. (Seminární práce). FP TU v Liberci.

Scholtzová, I. (2003). Inovačné trendy vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ (rozvíjanie kombinatorického myslenia). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.

Skořepová, J. (2016). Aktivity pro rozvoj kombinačního myšlení žáků. (Seminární práce). FP TU v Liberci.

Internetové zdroje:

Jiráskovo gymnázium: Přijímací řízení - Ukázky přijímacích zkoušek. [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.gymnachod.cz/index.php?stranka=ukazky-prijimacich-zkousek.

Scio - Přijímací zkoušky Scio - Popis testů Scio pro přijímací zkoušky. [online]. [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/popis.asp.

Publikováno

2017-09-19

Jak citovat

Příhonská, J., & Břehovský, J. (2017). Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy. Učitel Matematiky, 25(4). Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/377

Číslo

Sekce

Metodické náměty