Výuka geologie v rámci nižšího sekundárního stupně vzdělávání (ISCED 2): Komparace České republiky, Estonska, Slovinska a Polska
pdf (English)

Jak citovat

Jedličková, T., Svobodová, A., & Kachlík, V. (2019). Výuka geologie v rámci nižšího sekundárního stupně vzdělávání (ISCED 2): Komparace České republiky, Estonska, Slovinska a Polska: Comparison of the Czech Republic, Estonia, Slovenia and Poland. Scientia in Educatione, 10(3), 72-93. https://doi.org/10.14712/18047106.1265

Abstrakt

Geologie je věda vysoce interdisciplinárního charakteru. Ve vzdělávání by se tedy ideálně nabízelo vyučovat ji integrovaně s ostatními přírodovědnými obory v rámci předmětu Science, resp. Přírodní vědy. Většina evropských států však preferuje separovanou výuku jednotlivých oborů a geologické učivo přiřazuje k jednomu z nich, nejčastěji biologii nebo geografii. Předložená studie diskutuje možné výhody a nevýhody různých strategií zařazení učiva geologie do výuky. Komparativní metodou hodnotí a analyzuje kurikulární dokumenty České republiky, Estonska, Slovinska a Polska na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání. Předmětem komparace jsou kromě rozdílných strategií zařazení geologického učiva do výuky také rozsah a začlenění vybraného vzdělávacího obsahu z oblasti geologie do jednotlivých vyučovacích předmětů a doporučené výukové metody vhodné pro interpretaci geologického učiva. Na základě těchto zahraničních poznatků jsou vybrány konkrétní náměty „nejlepší praxe a následně navrženy pro implementaci do podmínek České republiky se záměrem přiblížit a zatraktivnit geologii žákům druhého stupně základních škol.

https://doi.org/10.14712/18047106.1265
pdf (English)

Reference

Aikenhead, G. S. (2005). Research into STS science education. Educación Química, 16(3), 384–397. doi: 10.22201/fq.18708404e.2005.3.66101

Bicanová, L. (2013). Míra popularity geologických věd mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií [Bakalářská práce]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Czerniak, C.M. (2014). Interdisciplinary science teaching. In S. Abell & N. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (537–559). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. doi: 10.4324/9780203097267.ch20

Erlingsson, C. & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. African Journal of Emergency Medicine, 7, 93–99. doi: 10.1016/j.afjem.2017.08.001

Euridyce. (2011). Science education in Europe: National policies, practices and research. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice). doi: 10.2797/7170

Fermeli, G., Meléndez, G., Calonge, A., Dermitzakis, M., Steininger, F., Koutsouveli, A., Neto de Carvalho, C., Rodrigues, J., D’arpa, C. & Patti, C. (2011). GEOSCHOOLS: Innovative teaching of geosciences in secondary schools and raising awareness on geoheritage in the society. In E. Fernández-Martínez & R. Casta˜no de Luis (Eds.), Avances y retos en la conservación del Partimonio Geológico en Espa˜na (120–124).

Actas de la IX Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico (Sociedad Geológica de Espa˜na), Léon, Universidad de Léon.

Lederman, N.G. & Niess, M. L. (1997). Integrated, interdisciplinary, or thematic instruction? Is this a question or is it questionable semantics? School Science and Mathematics, 97(2), 57–58.

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost. Scied 2(2), 77–90.

Jeníková, K. (2017). Možnosti výuky geologie na gymnáziích. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.

Jeřábek, J. & Tupý, J., et al. (2005). Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP.

Jeřábek, J. & Tupý, J., et al. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Praha: MŠMT. Available at http://www.msmt.cz/file/41216/

King, C. (2001). The response of teachers to new content in a national science curriculum: the case of the Earth-science component. Science Education, 85, 636–664. doi: 10.1002/sce.1030

King, C. (2004). Earth science at school level in the UK. ESEF (EW). Conference — Improving the effectivenness of education resources for Earth science and industry, 19 October 2004, London.

Meléndez, G., Fermeli, G. & Koutsouveli, A. (2007). Analyzing geology textbooks for secondary school curricula in Greece and Spain: Educational use of geological heritage. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 1819–1832. doi: 10.12681/bgsg.17143

Ministry of Education and Research. (2014). National curriculum for basic schools. Tallin.

Ministry of Education and Sport. (2011). White Paper on education in the Republic of Slovenia. Ljubljana.

Ministry of National Education. (2002). Core Curriculum for Pre-school and General Education. Warsaw.

OECD. (2018). PISA 2015 Results in Focus. Available at https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf, doi: 10.1787/9789264273856-en

Osborne, J., Simon, S. & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079. doi: 10.1080/0950069032000032199

Pařízková, Š. (2015). Průzkum zájmu o neživou přírodu u studentů ZŠ a SŠ na Chrudimsku [Bakalářská práce]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Pluskalová, J. (2004). Rámcový vzdělávací program a výuka geologie na základní škole a čtyřletém gymnáziu. E-pedagogium, 2005(2), 50–57.

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henrikson, H. & Hermmo, U. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels:

European Comission, Directorate-General for Research, Science, Economy and Society, Information and Communication Unit, Brussels. doi: 10.12691/education-3-7-14

Sjøberg, S., 2002. Science and technology education in Europe: Current challenges and possible solutions. Connect: UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter, 27(3–4), 1–4. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001463/146315e.pdf [Accessed 22 October 2018]

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19(3), 24–44.

UNESCO (2012). International Standard Classification of Education ISCED 2011. Quebec: UNESCO Institute for Statistic. ISBN 978-92-9189-123. Available at http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classificationof-education-isced-2011-en.pdf.

Wake, M.H. (2000). Integrative biology as a framework for education and training. Biology International, 2000(39), 49–55.

Wake, M.H. (2008). Integrative biology: Science for the 21st century. BioScince, 58(4), 349–353. doi: 10.1641/B580410