Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie
PDF

Jak citovat

Slepáková, I., & Kimáková, K. (2015). Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie. Scientia in Educatione, 6(1), 133-143. https://doi.org/10.14712/18047106.138

Abstrakt

Medzinárodný projekt 7RP ESTABLISH bol zameraný na vývoj metodických materiálov pre širšie uplatnenie výučby aj prírodných vied založenej na bádaní (IBSE – Inquiry Based Science Education). Na ich tvorbe a implementácii do výučby sa podieľalo 11 partnerov. Na Slovensku bolo do pilotného projektu zapojených viac než 40 učiteľov biológie, chémie a fyziky ZŠ a SŠ. Skúsenosti z projektu ESTABLISH ukázali, že učitelia mali pri implementácii IBSE pocit straty kontroly nad vyučovaním, pretože nevedeli ako identifikovať a hodnotiť rozvoj bádateľských zručností žiakov. Chýbajú vhodné nástroje, ktoré by učiteľom v tomto procese pomohli. Tvorbe nástrojov sa venuje nadväzujúci projekt 7RP SAILS. Učitelia, ktorí overujú IBSE v praxi, sa zúčastňujú prípravného vzdelávania zameraného
aj na hodnotenie. Partneri v projekte SAILS vychádzajú pri tvorbe metodík z ich praktických skúseností. V príspevku je uvedený konkrétny príklad hodnotiaceho nástroja vytvoreného na základe prípadových štúdií z výučby prírodovedných predmetov. Prípadové štúdie z projektu SAILS prispeli k formovaniu všeobecnejšieho postupu tvorby kritérií formatívneho a následne sumatívneho hodnotenia žiackeho bádania. Prvým krokom
je selekcia konkrétnej zručnosti, ktorú chce učiteľ sledovať, a definovanie nevyhnutného základu, ktorý sa ďalej rozvíja, upevňuje a rozširuje. Učiteľ poskytuje priebežne spätnú väzbu žiakovi formou dialógu o tom, v ktorej fáze zvládania zručnosti sa nachádza a na čom musí v ďalšom kroku pracovať. Podklad pre sumatívne hodnotenie žiaka predstavuje najvyšší stupeň danej zručnosti, ktorú dosiahol za hodnotené obdobie.
https://doi.org/10.14712/18047106.138
PDF

Reference

Chin, Ch. & Chia, L. (2005). Problem-Based Learning: Using Ill-Structured Problems in Biology. Project WorkWiley InterScience. Dostupné z http://www.interscience.wiley.com

Chmurová, J. & Juricová, I. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania v praxi (470–477). Prešov: MVEK.

Edelson, D. C., Gordin, D. N., & Pea, R. D. (1999). Addressing the challenges of inquiry-based learning through technology and curriculum design. The Journal of the Learning Sciences, 8(3 & 4), 391–450.

Erdogan, T. & Senemoglu, N. (2014). Problem-based Learning in Teacher Education: Its Promises and Challenges. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 459–463.

Freedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 343–357.

Harlen, W. (2013). Assessment & Inquiry-Based. Science Education: Issues in Policy and Practice. Global Network of Science Academies (IAP) Science Education Programme.

Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I. & Ktuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania. Trnava: Trnavská Univerzita v Trnave.

Hung, P. H., Lin, Y. F., & Hwang, G. J. (2010). Formative Assessment Design for PDA Integrated Ecology Observation. Educational Technology & Society, 13 (3), 33–42.

Introduction to Formative Assessment, (2006). In Assessing for Learning Facilitator’s Guide. Exploratorium. Dostupné z

http://www.exploratorium.edu/ifi/workshops/assessing/one/guide.html

Olson, S. & Loucks-Horsley, S. (Eds.). (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A guide for teaching and learning. Washington, DC: National Research Council.

Kimáková, K., Lešková, A. & Slepáková, I. (2014). Formatívne hodnotenie vo výučbe biológie založenej na bádaní. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve, Košice.

Llewellyn, D. (2009). Facilitator’s guide: inquire within, second edition: implementing inquiry-based science standards in grades 3–8. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Minstrell, J. & van Zee, E. H. (2000). Inquiry into inquiry learning and teaching in science. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.

Papáček, M. (Ed.). (2010). Didaktika biologie v Česke republice 2010 a badatelsky orientované vyučováni (DiBi 2010). Sborník přispěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dostupné z http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

Schmidt, H. G. (1983). Problem based learning: rationale and description. Medical Education, 17, 11–16.

Stobart, G. (2008). Testing Times. The uses and abuses of assessment. London: Routledge.

Šiškovič, M. & Toman, J. (2014). PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke. Inštitút vzdelávacej politiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/6077.pdf

Wenning, C. J. (2005). Levels of inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and inquiry processes. Journal of physics teacher education, 2(3), 3–12.