Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie
PDF

Jak citovat

Čipková, E., & Fuchs, M. (2021). Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie. Scientia in Educatione, 11(2), 2-13. https://doi.org/10.14712/18047106.1884

Abstrakt

Vedecké bádanie je systematický spôsob získavania vedeckých poznatkov, ktorý pokrýva nie len využitie vedeckých metód a postupov, ale aj procesy spojené s rozvojom vedeckých poznatkov ako je napríklad kladenie si otázok, tvorivé riešenie problémov, štúdium rôznych informačných zdrojov, kritické myslenie, vedecké zdôvodňovanie, zdieľanie a obhajovanie záverov. Úspešná aplikácia vedeckého bádania vo vyučovaní prírodných vied si vyžaduje dostatočnú odbornú pripravenosť učiteľov. Táto skutočnosť zvyšuje nároky na pregraduálnu prípravu učiteľov biológie z hľadiska podpory rozvoja bádateľských zručností. V obsahu príspevku predstavujeme výsledky výskumu zameraného na zhodnotenie aktuálnej úrovne bádateľských zručností študentov učiteľstva v kombinácii s predmetom biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Výsledky naznačujú, že študenti učiteľstva biológie nemajú dostatočne rozvinuté bádateľské zručnosti, najmä zručnosti spojené s plánovaním a realizovaním experimentu.

https://doi.org/10.14712/18047106.1884
PDF

Reference

Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N.G. (2000). Influence of a reflective explicit activity-based approach on elementary teachers’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(4), 295–317.

Anděl, J. (2005). Základy matematické statistiky. Praha: Matfyzpress.

Balogová, B., & Ješková, Z. (2016). Analýza bádateľských aktivít. Tvorivý učiteľ fyziky, 8(1), 14–21.

Banchi, H., & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), 26–29. http://www.jstor.org/stable/43174976

Burns, J. C., Okey, J.R., & Wise, K.C. (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching, 22(2), 169–177.

C¸ elik, P. (2014). Classroom strategies of Turkish EFL teachers in managing cultural diversity. In P. Romanowski (Ed.), Intercultural issues in the era of globalization (pp. 32–46). Wydawnictwo Naukowe, University of Warsaw.

Čipková, E., Balážová, Z., & Karolčík, Š. (2017a). Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľského orientovaného vyučovania. Biologie – Chemie – Zeměpis, 26(2), 2–10.

Čipková, E., Karolčík, Š., & Žarnovičan, H. (2014). Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného laboratória. Univerzita Komenského.

Čipková, E., & Karolčík, Š. (2018). Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers. Chemistry – Didactics – Ecology – Metrology, 23(1–2), 71–80. https://doi.org/10.1515/cdem-2018-0004

Čipková, E., Karolčík, Š., Sládková, K., & Ušáková, K. (2018). What is the level of scientific literacy among geography students studying bachelor’s studies in natural sciences?. International Research in Geographical and Environmental Education, 27(4), 295–310. https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1389044

Čipková, E., Karolčík, Š., & Vörösová, N. (2017b). Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania. Biologie – Chemie – Zeměpis, 26(3), 24–34.

Drago¸s, V., & Mih, V. (2015). Scientific literacy in school. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 209, 167–172.

Duncan, R., Pilitsis, V., & Piegaro, M. (2010). Development of preservice teachers’ ability to critique and adapt inquiry-based instructional materials. Journal of Science Teacher Education, 21, 81–102. https://doi.org/10.1007/s10972-009-9153-8

Erkol, S., & Ugulu, I. (2014). Examining biology teachers candidates’ scientific process skill levels and comparing these levels in terms of various variables. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116(1), 4742–4747. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1019

European Commisson. (2007). Science education NOW: A renewed pedagogy for the future of Europe. European Commission.

Fradd, S.H., Lee, O., Sutman, F.X., & Saxton, M.K. (2001). Promoting science literacy with English language learners through instructional materials development: A case study. Billingual Research Journal, 25(4), 417–439. https://doi.org/10.1080/15235882.2001.11074464

Fuhrman, M. (1978). Development of a laboratory structure and task analysis inventory and an analysis of selected chemistry curricula [Unpublished master’s thesis]. University of Iowa.

García-Carmona, A., Criado, A.M., & Cruz-Guzmán, M. (2017). Primary pre-service teachers’ skills in planning a guided scientific inquiry. Science Education, 47(5), 989–1010. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9536-8

Gormally, C., Brickman, P., & Lutz, M. (2012). Developing a test of scientific literacy skills (TOSLS): Measuring undergraduates’ evaluation of scientific information and arguments. CBE—Life Sciences Education, 11(4), 364–377. https://doi.org/10.1187/cbe.12-03-0026

Gunckel, K. (2011). Mediators of a preservice teacher’s use of the inquiry-application instructional model. Journal of Science Teacher Education, 22(1), 79–100. https://doi.org/10.1007/s10972-010-9223-y

Heged˝usová, R. (2010). Návrh didaktického manuálu k učivu „Život a voda pre 1. ročník gymnázií. Prírodovedecká fakulta UK.

Hofstein, A., & Lunetta, V.N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88(1), 28–54. https://doi.org/10.1002/sce.10106

Christmann, A., & Van Aelst, S. (2006). Robust estimation of Cronbach’s alpha. Journal of Multivariate Analysis, 97(7), 1660–1674. https://doi.org/10.1016/j.jmva.2005.05.012

Ješková, Z., Lukáč, S., Šnajder, Ľ., Guniš, J., Balogová, B., & Kireš, M. (2016). Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia. Scientia in educatione, 7(2), 48–70. https://doi.org/10.14712/18047106.350

Karolčík, Š. (2012). Základy tvorby a využitia didaktických testov a interaktívnych cvičení vo vyučovaní geografie. Univerzita Komenského.

Kekule, M., Žák, V., Ješková, Z., & Kimáková, K. (2017). Gender differences when assessing the impact of inquiry-based science education. The New Educational Review, 48(2), 100–114. https://doi.org/10.15804/tner.2017.48.2.08

Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.

Kuder, G. F., & Richardson, M.W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika, 2(3), 151–160.

Ladachart, L., & Yuenyong, Ch. (2015). Scientific inquiry as a means to develop teachers’ and supervisors’ scientific literacy. Social Science Asia, 1(1), 60–73. https://doi.org/10.14456/ssa.2015.14

Linn, M. C., Davis, E.A., & Bell, P. (Eds.). (2004). Internet environments for science education. Lawrence Erlbaum Associates.

Melville, W., Fazio, X., Bartley, A., & Jones, D. (2017). Experience and reflection: Preservice science teachers’ capacity for teaching inquiry. Journal of Science Teacher Education, 19(5), 477-494. https://doi.org/10.1007/s10972-008-9104-9

Millar, R. (2004). The role of practical work in the teaching and learning of science. National Academy of Sciences, Washington, DC.

Orwat, K., Bernard, P., & Dudek, K. (2014). Inquiry based science education – bringing theory to practice. In Science and Technology Education for 21st Century. 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe (pp. 225–238). Gaudeamus.

Pecníková, K. (2018). Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce žiakov. PriF UK v Bratislave.

Prokša, M., Held, Ľ., Haláková, Z., Tóthová, A., Orolínová, M., Urbanová, A., & Žoldošová, K. (2008). Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. Univerzita Komenského.

Radvanová, S., Čížková, V., & Martínková, P. (2019). Hodnocení badatelského přístupu v biologii z pohledu učitelů a žáků gymnázií. Scientia in educatione, 10(1), 51–67. https://doi.org/10.14712/18047106.1256

Roberts, D.A., & Bybee, R.W. (2014). Scientific literacy, science literacy, and science education. In N.G. Lederman, & S. K. Abell (Eds.), Handbook of Research on Science Education, Volume II (pp. 559–572). Routledge.

Rokos, L., & Vomáčková, V. (2017). Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia. Scientia in educatione, 8(1), 32–45. https://doi.org/10.14712/18047106.365

Ryplová, R., & Řeháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika, 6(3), 1–9. https://doi.org/10.14712/18023061.65

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14. https://doi.org/10.3102/0013189X015002004

Schwartz, R. S., & Crawford, B.A. (2004). Authentic scientific inquiry as context for teaching nature of science. In L. B. Flick, & N.G. Lederman (Eds), Scientific Inquiry and Nature of Science. Science & Technology Education Library (pp. 331–355). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5814-1 16

Silay, I., & C¸ elik, P. (2013). Evaluation of scientific process skills of teacher candidates. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106(1), 1122–1130. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.126

Sotáková, I., Ganajová, M., & Orosová, R. (2017). Príprava budúcich učiteľov chémie pre bádateľsky orientovanú výučbu. Edukácia, 2(1), 250–262.

Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře (s. 129–135). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Suwono, H. (2016). The scientific literacy level of first and third year biology student teachers: A comparative study. In Proceedings of the 4th International Conference of Science Educators and Teachers (pp. 1–9). Science Education Association (Thailand).

Škoda, J., Doulík, P., Bílek, M., & Šimonová, I. (2015). The effectiveness of inquiry based science education in relation to the learners’ motivation types. Journal of Baltic Science Education, 14(6), 791–803.

Štátny pedagogický ústav. (2015a). Inovovaný ŠVP pre 2. stupeň ZŠ. Dostupné z https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp nsv 6 2 2015.pdf

Štátny pedagogický ústav. (2015b). Inovovaný ŠVP pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny vzdel program pre gymnazia.pdf

Štátny pedagogický ústav. (2015c). Biológia – gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom. Dostupné

z https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia g 4 5 r.pdf

Trna, J., & Trnová, E. (2016). Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. In INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference (pp. 6375–6381). INTED. https://doi.org/10.21125/inted.2016.0496

Vácha, Z., & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in educatione, 7(1), 65–79. https://doi.org/10.14712/18047106.293

van der Berg, E. (2013). The PCK of laboratory teaching: Turning manipulation of equipment into manipulation of ideas. Scienta in educatione, 4(2), 74–92. https://doi.org/10.14712/18047106.86

Walag, A. M. P., Fajardo, M.T.M., Bacarrisas, P. G., & Guimary, F. M. (2020). Are our science teachers scientifically literate? An investigation of science teachers’ literacy in Cagayan de Oro City, Philippines. Science International – Lahore, 32(2), 179–182. Dostupné z https://www.academia.edu/42686662/Are_Our_Science_Teachers_Scientifically_Literate_An_Investigation_of_Science_Teachers_Literacy_in_Cagayan_de_Oro_City_Philippines

Wenning, C. J. (2005). Levels of inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and inquiry processes. Journal of Physics Teacher Education Online, 2(3), 3–12.

Wenning, C. J. (2007). Assessing inquiry skills as a component of scientific literacy. Journal of Physics Teacher Education Online, 4(2), 21–24.

Wenning, C. J. (2012). Levels of inquiry: Using inquiry spectrum learning sequences to teach science. Journal of Physics Teacher Education Online, 5(3), 11–20.