Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. ročníka základných škôl
PDF

Klíčová slova

bádateľské zručnosti
nižšie sekundárne vzdelávanie
prírodovedná gramotnosť inquiry skills
lower secondary education
scientific literacy

Jak citovat

Čipková, E., Fuchs, M., & Šmida, D. (2023). Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. ročníka základných škôl. Scientia in Educatione, 14(1), 2-14. https://doi.org/10.14712/18047106.2276

Abstrakt

Primárnym cieľom prírodovedného vzdelávania je rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiaka tak, aby disponoval širokým spektrom vedomostí, postojov, kompetencií a zručností, ktoré mu umožňujú využívať a uplatňovať poznatky a postupy spojené s vedeckým skúmaním v každodennom živote pri riešení rôznych situácií. Významnou zložkou prírodovednej gramotnosti sú bádateľské zručnosti, prostredníctvom ktorých sa pri riešení problémov môžu uplatňovať metódy a postupy kopírujúce povahu práce vedcov. Žiakom zároveň umožňujú získavať nové poznatky a porozumieť  prírodným konceptom, na základe ktorých môžu hlbšie preniknúť do spôsobu fungovania okolitého sveta. V predloženom príspevku predstavujeme výsledky realizovaného výskumu zameraného na hodnotenie úrovne bádateľských zručností žiakov šiesteho ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2). Získané údaje naznačujú, že žiaci participujúci na výskume disponujú pomerne nízkou úrovňou bádateľských zručností, čo môže výrazne ovplyvniť ich schopnosť vyhľadávať a objavovať nové poznatky z oblasti prírodných vied a v konečnom dôsledku mať negatívny dopad na ich celkovú úroveň prírodovednej gramotnosti.

https://doi.org/10.14712/18047106.2276
PDF

Reference

Balogová, B., & Ješková, Z. (2016). Mapovanie bádateľských zručností žiakov stredných škôl. Biológia, ekológia, chémia, 20(3). https://bit.ly/3MwtbaM

Beaumont-Walters, Y., & Soyibo, K. (2001). An analysis of high school students’ performance on five integrated science process skills. Research in Science & Technological Education, 19(2), 133–145. https://doi.org/10.1080/02635140120087687

Bellová, R., Melicherčíková, D., & Tomčík, P. (2018). Possible reasons for low scientific literacy of Slovak students in some natural science subjects. Research in Science & Technological Education, 36(2), 226–242. https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1367656

Burns, J. C., Okey, J.R., & Wise, K.C. (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching, 22(2), 169–177. https://doi.org/10.1002/tea.3660220208

Cheung, D. (2007). Facilitating chemistry teachers to implement inquiry-based laboratory work. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(1), 107–130. https://doi.org/10.1007/s10763-007-9102-y

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2nd ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Colburn, A. (2000). An inquiry primer. Science Scope, 23(6), 42–44. https://www.studentachievement.org/wp-content/uploads/An-Inquiry-Primer-1.pdf

Čepičková, I. B. (2013). Didaktika přírodovědného základu. Univerzita J.E. Purkyně.

Čipková, E., & Fuchs, M. (2020). Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie. Scientia in educatione, 11(2), 2–13. https://doi.org/10.14712/18047106.1884

Čipková, E., & Karolčík, Š. (2018). Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers. Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology, 23. https://doi.org/10.1515/cdem-2018-0004

Čipková, E., Karolčík, Š., & Scholzová, L. (2020). Are secondary school graduates prepared for the studies of natural sciences? – evaluation and analysis of the result of scientific literacy levels achieved by secondary school graduates. Research in Science & Technological Education, 38(2), 146–167. https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1599846

DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(6), 582–601. https://doi.org/10.1002/1098-2736(200008)37:6%3C582::AID-TEA5%3E3.0.CO;2-L

Delen, ˙I., & Kesercio˘glu, T. (2012). How middle school students’ science process skills affected by Turkey’s national curriculum change? Journal of Turkish Science Education, 9(4), 3–9. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/465/399

Deters, K.M. (2005). Student opinions regarding inquiry-based labs. Journal of Chemical Education, 82(8), 1 178–1 180.

Dluhošová, A. (2004). Rómske deti v školstve z pohľadu školskej inšpekcie. Rómske deti v slovenskom školstve, 42. https://bit.ly/3EITHfo

Ergül, R., S¸ım¸seklı, Y., C¸ali¸s, S., Özdılek, Z., Gö¸cmen¸celebı, S¸., & S¸anli, M. (2011). The effects of inquiry-based science teaching on elementary school students’science process skills and science attitudes. Bulgarian Journal of Science & Education Policy, 5(1). http://see-articles.ceon.rs/data/pdf/1313-1958/2011/1313-19581101048E.pdf

Etkina, E., Van Heuvelen, A., White-Brahmia, S., Brookes, D.T., Gentile, M., Murthy, S., Rosengrant, D., & Warren, A. (2006). Scientific abilities and their assessment. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 2(2). https://journals.aps.org/prper/abstract/10.1103/PhysRevSTPER.2.020103

Fagerland, M.W., & Sandvik, L. (2009). The wilcoxon–mann–whitney test under scrutiny. Statistics in Medicine, 28(10), 1 487–1 497. https://doi.org/10.1002/sim.3561

Farhady, H., & Shakery, S. (2000). Number of options and economy of multiple-choice tests. Roshd Foreign Language Teaching Journal, 14(1), 132–141. https://bit.ly/3VsvRuc

Fehér, Z., Jaruska, L., Szarka, K., & Tóth, P. (2020). Assessing the condition of scientific inquiry skills in teacher education using physical and chemical tasks. In ICERI2020 Proceedings (pp. 5 416–5 424). IATED. https://library.iated.org/view/FEHER2020ASS

Firman, H. (2007). Laporan Analisis Lietarasi Sains Berdasarkan Hasil PISA Nasional Tahun 2006. Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas, Jakarta.

Fradd, S.H., Lee, O., Sutman, F.X., & Saxton, M.K. (2001). Promoting! Science literacy with English language learners through instructional materials development: A case study. Bilingual Research Journal, 25(4), 417–439. https://doi.org/10.1080/15235882.2001.11074464

Glazer, N. (2011). Challenges with graph interpretation: a review of the literature. Studies in Science Education, 47(2), 183–210. https://doi.org/10.1080/03057267.2011.605307

Giammatteo, L., & Obaya, A.V. (2018). Assessing chemistry laboratory skills through a competency-based approach in high school chemistry course. Science Education International, 29(2), 103–109. https://eric.ed.gov/?id=EJ1184773

Gormally, C., Brickman, P., & Lutz, M. (2012). Developing a test of scientific literacy skills (TOSLS): Measuring undergraduates’ evaluation of scientific information and arguments. CBE-Life Sciences Education, 11(4), 364–377. https://doi.org/10.1187/cbe.12-03-0026

Guevara, C.A. (2015). Science process skills development through innovations in science teaching. Research Journal of Educational Sciences, 3(2), 6–10. http://www.isca.in/EDU SCI/Archive/v3/i2/2.ISCA-RJEduS-2015-003.php

Hairida, H. (2016). The effectiveness using inquiry based natural science module with authentic assessment to improve the critical thinking and inquiry skills of junior high school students. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 5(2), 209–215.

Harrison, C. (2014). Assessment of inquiry skills in the SAILS project. Science Education International, 25(1), 112–122. https://eric.ed.gov/?id=EJ1022890

Harlen, W. (2001). The assessment of scientific literacy in the OECD/PISA project. Studies in Science Education, 36(1), 79–103. https://doi.org/10.1080/03057260108560168

Harlen, W. (2013). Assessment & inquiry-based science education: Issues in policy and practice. Science Education Program of IAP. https://bit.ly/3rVNmFD

Harlen, W. (2014). Helping children’s development of inquiry skills. Inquiry in Primary Science Education, 1(1), 5–19. https://bit.ly/3TiBhWM

Hassan, S., & Hod, R. (2017). Use of item analysis to improve the quality of single best answer multiple choice question in summative assessment of undergraduate medical students in Malaysia. Education in Medicine Journal, 9(3), 33–43. https://doi.org/10.21315/eimj2017.9.3.4

Heale, R., & Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. Evidence-Based Nursing, 18(3), 66–67. https://doi.org/10.1136/eb-2015-102129

Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223–252. https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-006-9022-5

Hodosyova, M., Útla, J., Vnukova, P., & Lapitkova, V. (2015). The development of science process skills in physics education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 982–989. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.184

Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2009). The meaning of scientific literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 275–288. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ884397.pdf

Jacob, J. (2017). Reliability: How? When? What? International Journal of Advances in Nursing Management, 5(4), 372–374. https://bit.ly/3T1OEef

Ješková, Z., Balogová, B., & Kireš, M. (2018). Assessing inquiry skills of upper secondary school students. In Journal of Physics: Conference Series (vol. 1076, no. 1). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1076/1/012022/meta

Ješková, Z., Jurková, V., Lukáč, S., Šnajder, Ľ., & Guniš, J. (2021). Development of inquiry skills at upper secondary level. Journal of Physics, Conf. Series, 1929, 1–11.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1929/1/012029/meta

Ješková, Z., Lukáč, S., Hančová, M., Šnajder, Ľ., Guniš, J., Balogová, B., & Kireš, M. (2016a). Efficacy of inquiry-based learning in mathematics, physics and informatics in relation to the development of students inquiry skills. Journal of Baltic Science Education, 15(5), 559–574. https://bit.ly/3g32K0h

Ješková, Z., Lukáč, S., Šnajder, Ľ., Guniš, J., Balogová, B., & Kireš, M. (2016b). Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnáziá. Scientia in educatione, 7(2), 48–70. https://doi.org/10.14712/18047106.350

Justice, C., Rice, J., Warry, W., Inglis, S., Miller, S., & Sammon, S. (2007). Inquiry in higher education: Reflections and directions on course design and teaching methods. Innovative Higher Education, 31(4), 201–214. https://link.springer.com/article/10.1007/s10755-006-9021-9

Kireš, M., Ješková, Z., Ganajová, M., & Kimáková, K. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní. Štátny pedagogický ústav. https://https://bit.ly/3VvR0n6

Kireš, M., & Jurková, V. (2021). Development of inquiry skills at lower secondary school level. Journal of Physics: Conference Series, 1929(1). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1929/1/012028/meta

Kotuľáková, K. (2020). Prírodovedná gramotnosť a kritické zhodnotenie mediálnych výstupov. Biológia, Ekológia, Chémia, 24(1). https://bit.ly/3T3TLdY

Krišková, K., & Kireš, M. (2017). Making predictions skill level analysis. In AIP Conference Proceedings (vol. 1804, no. 1). AIP Publishing LLC. https://doi.org/10.1063/1.4974393

Kruit, P. M., Oostdam, R. J., van den Berg, E., & Schuitema, J.A. (2018). Assessing students’ ability in performing scientific inquiry: instruments for measuring science skills in primary education. Research in Science & Technological Education, 36(4), 413–439.

Kubiš, T., Demkanin, P., Hajdúk, M., Hanuljaková, H., Lapitka, M., & Malčík, M. (2015). Metodika tvorby testových úloh a testov. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Lati, W., Supasorn, S., & Promarak, V. (2012). Enhancement of learning achievement and integrated science process skills using science inquiry learning activities of chemical reaction rates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4 471–4 475. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.279

Liew, S. S., Lim, H.L., Saleh, S., & Ong, S. L. (2019). Development of scoring rubrics to assess physics practical skills. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(4), 1–14. https://doi.org/10.29333/ejmste/103074

Llewellyn, D. (2013). Teaching high school science through inquiry and argumentation – Second edition. Corwin, A SAGE Company.

Liu, X. (2013). Expanding notions of scientific literacy: A reconceptualization of aims of science education in the knowledge society. In Science education for diversity (pp. 23–39). Springer, Dordrecht. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4563-6 2

Lou, Y., Blanchard, P., & Kennedy, E. (2015). Development and validation of a science inquiry skills assessment. Journal of Geoscience Education, 63(1), 73–85. https://doi.org/10.5408/14-028.1

Miklovičová, J., & Valovič, J. (2019). Národná správa PISA 2018. Bratislava: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Millar, R., & Driver, R. (1987). Beyond Processes, Studies in Science Education. https://doi.org/10.1080/03057268708559938

Minárechová, M. (2014). História induktívného prístupu v prírodovednom vzdelávaní v USA a jeho súčasná reflexia na Slovensku. Scientia in educatione, 5(1), 2–19. https://doi.org/10.14712/18047106.94

Miškovičová Hunčíková, I., & Ušáková, K. (2009). Experimentálne overovanie alternatívneho obsahu biológie na gymnáziách. In New trends in the didactic training of teachers (pp. 19–24). EDUCO.

Mukti, W.R., Yuliskurniawati, I.D., Noviyanti, N. I., Mahanal, S., & Zubaidah, S. (2019). A survey of high school students’ scientific literacy skills in different gender. Journal of Physics: Conference Series, 1241(1). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1241/1/012043/meta

Mullis, I.V., Martin, M.O., Foy, P., Kelly, D.L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 international results in mathematics and science. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Mulyeni, T., Jamaris, M., & Supriyati, Y. (2019). Improving basic science process skills through inquiry-based approach in learning science for early elementary students. Journal of Turkish Science Education, 16(2), 187–201.

Neideen, T., & Brasel, K. (2007). Understanding statistical tests. Journal of Surgical Education, 64(2), 93–96. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2007.02.001

Nejedlý, A., & Vojíř, K. (2022). How do students formulate a research question and conclusions in science research? In Project-Based Education And Other Student-Activation Strategies And Issues In Science Education XIX. (pp. 29–38). PedF UK.

Noor, A.M. (2021). Evaluating multple choice questions from engineering statistics assessment. International Journal of Education and Pedagogy, 3(4), 33–46. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap

Nosálová, K. (2022). Praktické cvičenia ako nástroj podpory bádateľských zručností. PriF UK v Bratislave.

NRC. (1996). National science education standards. National Academies Press. https://bit.ly/3g8S40c

NRC. (1998). The Canadian system of soil classification (No. 1646). NRC Research Press.

NRC. (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning. National Academies Press. https://bit.ly/3yHeHiI

Nurdin, K., Muh, H. S., & Muhammad, M.H. (2019). The implementation of inquiry-discovery learning. IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature, 7(1), 164–175. https://doi.org/10.24256/ideas.v7i1.734

O’Connor, G., & Rosicka, C. (2020). Science in the early years. Paper 2: Science inquiry skills. Australian Council for Educational Research. https://bit.ly/3rTtLpA

Ong, E.T., Ramiah, P., Ruthven, K., Salleh, S. M., Yusuff, N.A.N., & Mokhsein, S. E. (2015). Acquisition of basic science process skills among Malaysian upper primary students. Research in Education, 94(1), 88–101. https://doi.org/10.7227/RIE.0021

Opara, J.A., & Oguzor, N. S. (2011). Inquiry instructional method and the school science curriculum. Current Research Journal of Social Sciences, 3(3), 188–198.

Orolínová, M., & Kotuľáková, K. (2014). Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Özgelen, S. (2012). Students’ science process skills within a cognitive domain framework. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 8(4), 283–292. https://bit.ly/3T3eyhL

ÖztÜrk, N., Tezel, Ö., & Acat, M. B. (2010). Science process skills levels of primary school seventh grade students in science and technology lesson. Journal of Turkish Science Education, 7(3), 15–28. http://tused.org/index.php/tused/article/view/520

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. Routledge.

Prokša, M., Held, Ľ., Haláková, Z., Tóthová, A., Orolínová, M., Urbanová, A., & Žoldošová, K. (2008). Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. Bratislava: Univerzita Komenského.

Rahayu, U., Sekarwinahyu, M., & Sapriati, A. (2022). The inquiry skills of teachers in elementary school. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 6(2). https://doi.org/10.23887/jisd.v6i2.46909

Rao, D. B. (2008). Science process skills of school students. Discovery Publishing House.

Rezba, R. J., Sprague, C., & Fiel, R. (2003). Learning and assessing science process skills. Kendall Hunt.

Shahali, E.H. M., & Halim, L. (2010). Development and validation of a test of integrated science process skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 142–146. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.127

Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and interpretations. OECD Publishing.

Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L.A. (2018). Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5), 1 763–1 768. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864

Song, Y. (2016). “We found the ‘black spots’ on campus on our own”: Development of inquiry skills in primary science learning with BYOD (Bring Your Own Device). Interactive Learning Environments, 24(2), 291–305. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1113707

Sparks, J.R., & Deane, P. (2015). Cognitively based assessment of research and inquiry skills: Defining a key practice in the English language arts. ETS Research Report Series, 2015(2), 1–55. https://doi.org/10.1002/ets2.12082

Stone, E. M. (2014). Guiding students to develop an understanding of scientific inquiry: A science skills approach to instruction and assessment. CBE — Life Sciences Education, 13(1), 90–101. https://doi.org/10.1187/cbe-12-11-0198

Suryawati, E., & Osman, K. (2017). Contextual learning: Innovative approach towards the development of students’ scientific attitude and natural science performance. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(1), 61–76. https://doi.org/10.12973/ejmste/79329

Šmida, D., & Čipková, E. (2021). Inquiry skills of primary school pupils in Slovakia. In 4th ICTLE, Proceedings of The 4th International Conference on Teaching, Learning and Education (pp. 84–97). Diamond Scientific Publishing. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/08/31-6641.pdf

ŠPÚ. (2015). Inovovaný ŠVP pre 2. stupeň ZŠ. https://bit.ly/3EJkXu6

Šterbáková, K. (2014). Nové technológie – interaktívna tabuľa SMART Board vo vyučovaní fyziky. Edukacja – Technika – Informatyka, 5(2), 181–186. https://bit.ly/3S4u1g9

Tan, A. (1996). The way forward for Penang: Growth or development? In Penang Economic Seminar, Penang, May.

Temiz, B. (2020). Assessing skills of identifying variables and formulating hypotheses using scenario-based multiple-choice questions. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.21449/ijate.561895

TIMSS (2019). Prvé výsledky medzinárodného výskumu vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka ZŠ v matematike a prírodných vedách. https://www2.nucem.sk/dl/4840/Prv%C3%A9%20

v%C3%BDsledky%20Slovenska%20v%20%C5%A1t%C3%BAdii%20TIMSS%202019.pdf

Topalsan, A.K. (2020). Development of scientific inquiry skills of science teaching through argument-focused virtual laboratory applications. Journal of Baltic Science Education, 19(4), 628–646. https://eric.ed.gov/?id=EJ1264527

Tosun, C. (2019). Scientific process skills test development within the topic “Matter and its Nature” and the predictive effect of different variables on 7th and 8th grade students’ scientific process skill levels. Chemistry Education Research and Practice, 20(1), 160–174. 10.1039/C8RP00071A

Wang, J., Guo, D., & Jou, M. (2015). A study on the effects of model-based inquiry pedagogy on students’ inquiry skills in a virtual physics lab. Computers in Human Behavior, 49, 658–669. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.043

Wenning, C. J. (2005). Levels of inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and inquiry processes. Journal of Physics Teacher Education Online, 2(3), 3–12. http://www2.phy.ilstu.edu/pte/publications/levels of inquiry.pdf

Wenning, C. J. (2006). Assessing nature-of-science literacy as one component of scientific literacy. Journal of Physics Teacher Education Online, 3(4), 3–14. https://www.phy.ilstu.edu/jpteo

Wenning, C. J. (2007). Assessing inquiry skills as a component of scientific literacy. Journal of Physics Teacher Education Online, 4(2), 21–24. http://www2.phy.ilstu.edu/pte/publications/assessing ScInq.pdf

Wenning, C. J. (2010). Levels of inquiry: Using inquiry spectrum learning sequences to teach science. Journal of Physics Teacher Education Online, 5(3), 11–20. http://www.phy.ilstu.edu/pte/publications/learning sequences.pdf

Windschitl, M. (2000). Supporting the development of science inquiry skills with special classes of software. Educational Technology Research and Development, 48(2), 81–95. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02313402

Woodford, K., & Bancroft, P. (2004). Using multiple choice questions effectively in information technology education. 21st Annual ASCILITE Conference 2004, 4, 948–955.

https://www.ascilite.org/conferences/perth04/procs/pdf/woodford.pdf

Zeidan, A.H., & Jayosi, M.R. (2015). Science process skills and attitudes toward science among Palestinian secondary school students. World Journal of Education, 5(1), 13–24. https://doi.org/10.5430/wje.v5n1p13

Zheng, Y., Yu, S., Zhang, M., Wang, J., Yang, X., Zheng, S., & Ping, X. (2022). Research on performance assessment of students’ inquiry skills in China’s elementary schools: A video analysis of Beijing discovering science around us. Research in Science & Technological Education, 1–27. https://doi.org/10.1080/02635143.2022.2126973