Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol
PDF

Jak citovat

Müllerová, L. (2020). Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol. Scientia in Educatione, 3(2), 33-64. https://doi.org/10.14712/18047106.36

Abstrakt

Předmětem studie je tematika evoluce organismů a mapování aktuálních vědomostí a osobních názorů žáků druhého stupně základních škol a víceletých a čtyřletých gymnázií. Cílem studie je prezentovat, nakolik jsou žáci schopni nejenom definovat konkrétní biologické pojmy, ale hlavně, zda si uvědomují jejich význam z pohledu evolučního procesu. V prvním kroku jsou představeny stanovené hypotézy týkající se přizpůsobení organismů, evoluce organismů, vnitrodruhové konkurence, vzniku nových druhů, darwinismu a neodarwinismu. Výzkum probíhá metodou dotazníkového šetření a účastní se ho 586 žáků z 8 různých škol. Je zjištěno, že v kontextu s evolučními procesy žákům dělají problémy i běžně používané biologické, resp. evoluční pojmy (např. přizpůsobení organismů). Na druhou stranu však i někteří žáci dokáží definovat i složitější evoluční témata, jako je neodarwinismus.
https://doi.org/10.14712/18047106.36
PDF

Reference

FLEGR, J. Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin. Praha : Academia, 2006.

HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha : Management press, 2000.

MILLER, S. L. Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions. Science 117 (3046), 1953, s. 528.

MÜLLEROVÁ, L. Základní principy v díle Ch. R. Darwina. Bakalářská práce, Praha : PedF UK v Praze, 2009.

MÜLLEROVÁ, L. Pojem evoluce a jeho vnímání u žáků základních a středních škol. Diplomová práce, Praha : PedF UK v Praze, 2012.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007.

ROSYPAL, S., BENEŠ, J., BENEŠ, K., BUCHAR, J., HERÁŇ, I. a kol. Přehled biologie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

ZRZAVÝ, J. O vzniku evoluční novinky a příbuzných nočních můrách. Vesmír 74, 1995.