Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav
PDF

Jak citovat

Schubertová, R., & Bednárová, M. (2018). Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.999

Abstrakt

Skúmanie predstáv žiakov a študentov o biologických objektoch a javoch sa v súčasnom didaktickom výskume realizuje pomocou viacerých metód. Podobne ako kresba, aj pojmové mapovanie je jednou z projektívnych metód, vie však poskytnúť informácie o kognitívnej štruktúre poznatkov žiaka. V prezentovanom výskume popisujeme predstavy žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav človeka a porovnávame ich. Do výskumu sa zapojilo 83 žiakov 7. ročníka na úrovni vzdelávania ISCED 2 a 20 študentov učiteľstva biológie v 1. ročníku magisterského štúdia. Z jeho výsledkov okrem iného vyplynulo uprednostňovanie nervovej sústavy vo vzťahu k ostatným sústavám, ale aj pevne zakorenená mylná predstava o prepojení vylučovacej sústavy s tráviacou. Naopak, žiaci a študenti vidia malý súvis medzi obehovou a pohybovou sústavou, ktorý je z odborného hľadiska zjavný v prenose živín a dýchacích plynov. V závere poskytujeme návrhy pedagogických implikácií, ktoré môžu ovplyvniť tvorbu a transformáciu identifikovaných mylných predstáv.
https://doi.org/10.14712/18047106.999
PDF

Reference

Abdullah, A. & Scaife, J. (1997). Using interviews to assess children’s understanding of science concepts. School Science Review, 78(285), 79–84.

Adame, R. & Kováčiková, O. (2011). Prírodoveda 1, metodická príručka pre učiteľa. Bratislava: Aitec.

Ausubel, D.P. (1968). Educational psychology. A cognitive view. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Bendl, S. & Voňková, H. (2010) Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 20(1), 16–38.

Ben-Zvi Assaraf, O., Dodick, J. & Tripto, J. (2013). High school students’ understanding of the human body system. Research Science Education, 43, 33–56.

Bronerská, J. (2015). Výskumne ladená koncepcia vzdelávania a periodický zákon [Dizertačná práca]. Trnava: Trnavská Univerzita.

Buzan, T. & Buzan, B. (2012). Myšlenkové mapy. Bizbooks.

Cardac, O. (2015). Student science teachers’ ideas of the digestive system. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 127–133.

Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they mater? The International Journal of Higher Education, 62(3), 279–301.

Dowd, J. E., Duncan, T. & Reynolds, J.A. (2015). Concept maps for improved science reasoning and writing: Complexity isn’t everything. CBE – Life Sciences Education, 14, 1–6.

Enochson, P.G. et al. (2015). Ideas about the human body among secondary students in South Africa. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 19(2), 199–211.

Garcia-Barros, S. et al. (2011). What do children aged four to seven know aboout the digestive system and the respiratory system of the human beeing and of the other animals? International Journal of Science Education, 33(15), 2095–2122.

Glaser, B.G. & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. New York: Aldine.

Greene, J.C., Caracelli, V. J., Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed.method evaluation design. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3), 255–274.

Grubb, R. (2017). Roots of visual mapping. Dostupné z http://www.mindmapping.org/blog/mapping-history/roots-of-visual-mapping/

Haslam, F. & Treagust, D. F. (1987). Diagnosing secondary students’ misconceptions of photosythesis and respiration in plants using a two-tier multiple-choice instrument. Journal of Biological Education, 21(3), 203–211.

Henno, I. & Reska, P. (2008). Using concept mapping as assessment tool in school biology. Proc. of the third conference on concept mapping, Tallin, Estonia & Helsinki, Finland.

Irvine, L. (1995). Can concept mapping be used to promote meaningful learning in nursing education? Journal of Advanced Nursing, 21, 1175–1179.

Karolčík, Š. & Murtínová, L. (2013). Možnosti aplikácie pojmových máp vo výučbe geografie na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Moderní vyučování.

Dostupné z http://http://www.modernivyucovani.cz/uspenos-zaradeniapojmovych-mapdo-programu-vyuby-geografie-na-niom-stupni-sekundarnehovzdelavania/

Kimáková, K. (2008). Úvod do štúdia didaktiky biológie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kinchin, I. M. (2008). The qualitative analysis of concept maps: some unforseen consequences and emerging opportunities. Proceedings of the trird int. conference of

concept mapping, Tallin, Estonia & Helsinki, Finland.

Kubiatko, M. (2017). Predstavy žiakov o vylučovacej a endokrinnej sústave. Scientia in Educatione, 8(2), 70–83.

Mareš, J. (2010). E-learning využívajíci objektivní a subjektivní mapy pojmů. Dostupné z https://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2010/mares.pdf

Markham, K. M., Mintzes, J. J. & Jones, M. G. (1994). The concept map as a research and evaluation tool – further evidence of validity. Journal of Reasearch in Science Teaching, 31(1), 91–101.

Novak, D. J. & CaËnas, J. A. (2006). The theory underlying concept maps and how to construct and use them. Príspevok prezentovaný na Technical Report IHMC Cmap Tools, Florida. Dostupné z

http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf

Novak, D. J. & Gowin, D.B. (1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University Press.

Nuutinen, J.A. & Sutinen, E. (2003). Visualisation of the learning process using concept mapping. Proceedings 3rd IEEE international conference on advanced technologies, Athens, Greece.

Prokop, P. & Fančovičová, J. (2006). Students’ ideas about the human body: Do they really draw what they know? Journal of Baltic Science Education, 2(10), 86–95.

Prokša, M. et al. (2008). Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. Bratislava: Univerzita Komenského.

Reiss, M. J. & Tunnicliffe, S.D. (2001). Students’ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31(3), 383–399.

Reiss, M. J. et al. (2002). An international study of young people’s drawings of what is inside themselves. Journal of Biological Education, 36(2), 18–22.

Ruiz-Primo, M.A. et al. (2011). On the validity of cognitive interpretations of scores trom alternative concept-mapping techniques. Educational Assessment, 7(2), 99–141.

Schubertová, R. (2014). Induktívne osvojovanie pojmu látkové množstvo [Dizertačná práca]. Trnava: Trnavská Univerzita.

Sedlár, M. (2015). Systematické prístupy k analýze dát z Metódy kritických rozhodnutí. Psychologie a její kontexty, 6(2), 79–93.

Stančíková, D. (2015). Myšlienková mapa ako výsledok činnosti žiakov na hodinách ekonomiky a práva. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum.

Stears, M. & Dempster, E.R. (2017). Changes in children’s knowldge about their internal anatomy between first and ninth grades. In P. Katz (Eds.), Drawing for science education: An international perspective (147–154). Rotterdam: Sense Publishers.

ŠPÚ. (2008). Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.

Dostupné z http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaciprogram/isced2 spu uprava.pdf

ŠPÚ. (2014). Inovovaný štátny vzdelávací program. Biológia. Dostupné z http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovanystatnyvzdelavaci-program/biologia nsv 2014.pdf

Teixera, F. M. (1998). What happens to the food we eat? Children’s conceptions of the structure and function of the digestive system. Proc. of the second conference of

European researchers in didactic of Biology, University of G˝oteborg, Sweden.

Tript, J., Ben-Zvi Assaraf, O., Amit, M. (2013). Mapping what they know: Concept maps as an effective tool for assessing students’ systems thinking. American Journal of Operations Research, 3(1), 245–258.

Uhereková, M. et al. (2011). Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA.

Vaňková, P. (2014). Pojmové mapy ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze: Katedra informačních technologií a technické výchovy. Dostupné z http://vzdelavani-dvpp.eu/download/opory/09vankova.kn.blA4.TISK.pdf

Wong, B. L.W. (2004). Critical decision method data analysis. In D. Diaper & N.A. Stanton (Eds.), The Handbook of tasks analysis for human computers interaction (327–346). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Wong, B. L.W. (2006). The critical decision method. In W. Karwowski (Eds.), International encyclopedia of ergonomics and human factors: Volume 1 (2nd ed.) (3067–3073). Boca Raton: Taylor & Francis.

Zele, E.V., Lenaerts, J. & Wieme, W. (2004). Improving the usefulness of concept maps as a research tool in science education. International Journal of Science Education,

(9), 1043–1064.