Redefinícia mólu – pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie
PDF

Jak citovat

Schubertová, R., & Held, Ľubomír. (2015). Redefinícia mólu – pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie. Scientia in Educatione, 6(2), 121-129. https://doi.org/10.14712/18047106.212

Abstrakt

Predkladaný príspevok prepája aktuálnu diskusiu o redefinícii základných jednotiek SI sústavy s vyučovaním chémie. Plánovaná definícia mólu má byť založená na presnom stanovení Avogadrovej konštanty. Problémy, ktoré sú spojené s takýmto definovaním mólu, vychádzajú však aj zo samotnej histórie veličiny látkové množstvo. Jedným zo základných problémov tohto charakteru je, že látkové množstvo je spomedzi základných veličín jedinou diskontinuálnou veličinou, ktorej jednotka mól nebola zavedená na základe vlastností prírody, ale na základe ľudskej dohody. Je teda otázne či je mól zaradený medzi základné jednotky SI sústavy logicky správne. Aj z tohto dôvodu je veličina látkové množstvo zaujímavá taktiež z didaktického hľadiska, ktoré je v príspevku diskutované.

https://doi.org/10.14712/18047106.212
PDF

Reference

Bara´nski, A. (2012). The Atomic Mass Unit, the Avogadro Constant, and the Mole: a Way to Understanding. Journal of Chemical Education, 89(1), 97–102.

BIPM. (2013). Draft 9th Brochure. Dostupné z http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si brochure draft ch123

De Bi`evre, P. (2007). Numerosity Versus Mass. Accreditation and Quality Assurance, 12(5), 221–222.

De Bi`evre, P. (2011). Integer numbers and their ratios are key concepts in describing the interactions of atoms and molecules. Accreditation and Quality Assurance, 16(3), 117–120.

Furio, C. (2000). Difficulties in Teaching the Concepts “Amount of Substance” and “Mole”. International Journal of Science Education, 22(12), 1 285–1 303.

Held, Ľ. (1985). Osvojovanie pojmu „látkové množstvo": metodický list. Bratislava: Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov.

Held, Ľ. (2011). Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. Scientia in educatione, 2(1), 69–79.

Hill, T. P. (2011). Criticisms of the proposed “new SI”. Accreditation and Quality Assurance, 16(8), 471–472.

Hill, T. P. & Khruschov, V. V. (2013). Is there an objective need for an urgent redefinition of the kilogram and mole? Measurement Techniques, 56, 747–752.

Johansson, I. (2011). The Mole is Not an Ordinary Measurement Unit. Accreditation and Quality Assurance, 16(8–9), 467–470.

Leonard, B. P. (2011a). The avo (Av), gali (G), entity (ent) and exact dalton. Accreditation and Quality Assurance, 16(3), 173–174.

Leonard, B. P. (2011b). Alternative interpretations of the mole and the ideal gas equation. Accreditation and Quality Assurance, 16, 577–581.

Leonard, B. P. (2011c). Why the invariant atomic-scale unit, entity, is essential for understanding stoichiometry without ‘Avogadro anxiety’. Accreditation and Quality Assurance, 16(3), 133–141.

Meinrath, G. (2011). The mole: definition versus practical use. Accreditation and Quality Assurance, 16(3), 167–170.

Mills, I. M. (1995). Unity as a unit. Metrologia, 31, 537.

Milton, M. J. T. (2011). Reasonable scope for change. Accreditation and Quality Assurance, 16(11), 575–576.

Padilla, K. & Furio Mas, C. (2008). The Importance of History and Philosophy of Science in Correcting Distorted Views of “Amount of Substance” and “Mole” Concepts in Chemistry Teaching. Science and Education, 17(4), 403–424.

Pavese, F. (2011). Some Reflection on the Proposed Redefinition of the Unit for the Amount of Substance and of Other SI Units. Accreditation and Quality Assurance, 16(8–9), 161–165.

Petera, M. (1988). Mnohost a její měrné jednotky. Poznatky teoretické metrologie (teorie měření) využitelné k logickému a srozumitelnému výkladu kvantifikačních pojmů a výpočtů v chemii. Praha.

Price, G. & De Bi`evre, P. (2009). Simple Principles for Metrology in Chemistry: Identifying and Counting. Accreditation and Quality Assurance, 14(6), 295–305.

Price, G. (2010). Failures of Global Measurement System. Part 1: the Case of Chemistry. Accreditation and Quality Assurance, 15(7), 421–427.

Price, G. (2011). A skeptic’s review of the New SI. Accreditation and Quality Assurance, 16(3), 121–132.

Richard, P. & Ullrich, J. (2014). Joint CCM and CCU roadmap towards the redefinition of the SI in 2018. Dostupné z http://www.bipm.org/en/measurement-units/new-si/

Rocha-Filho, R. C. (2011). Reproposition of numerosity as the SI base quantity whose unit is the mole. Accreditation and Quality Assurance, 16(3), 155–159.

Schubertová, R. (2014). Induktívne osvojovanie pojmu látkové množstvo [Dizertačná práca]. Trnava: Trnavská Univerzita.

Slavíček, P. (2012). Avogadrova konstanta: 201 let počítání molekul. Chemické listy, 106, 1 023–1 028.

Šramko, T. et al. (1991). Chémia 8: pre 8. ročník základnej školy. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo.

Tifi, A. (2012). Dismissing the Mole Concept. La Chimica nella Scuola, 34(3), 368–371.

Vicenová, H. & Ganajová, M. (2012). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA.