Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních pojmů v učebnicích pro základní školy

Abstrakt

Článek se zaměřuje na identifikaci environmentálních fenoménů (pojmů), které mohou představovat problém při začleňování do vědomostních struktur žáků základní školy. Na základě přítomnosti těchto fenoménů v kurikulárních dokumentech, zejména v učebnicích, většiny ročníků základní školy jich bylo vybráno dle předem stanovených kritérií rovných dvacet. Fenomény spadají do oblasti EV vzdělávání; objevují se v kurikulu 1. i 2. stupně ZŠ; byly konzultovány s metodiky a pedagogy; patří buď mezi klíčové fenomény EV vzdělávání, nebo u nich lze předvídat potíže v pochopení; lze mezi nimi najít souvislosti. Prezentujeme pohled začínajících i zkušených učitelů (N = 60) obou stupňů ZŠ na tyto fenomény, a to z hlediska jejich obtížnosti pro žáky a z hlediska vzniku případných miskoncepcí. Respondenti se ke každému fenoménu vyjadřovali na pětistupňové Likertově škále a také případně slovně. Pro srovnání učitelů prvního a druhého stupně byl u každého sečten počet bodů udělených jednotlivým fenoménům, výsledný součet charakterizoval konstrukt „vnímání obtížnosti fenoménů tím kterým učitelem. Reliabilita výzkumného nástroje byla dostačující (α = 0,89). Byl prokázán slabý vliv délky praxe učitelů na sledovaný konstrukt (r = 0,32, p < 0,001). Rozdíl ve vnímání sledovaných fenoménů mezi učiteli prvního a druhého stupně se prokázat nepodařilo (p = 0,19). Výsledná analýza pak rozděluje fenomény na snadno pochopitelné, průměrně pochopitelné, a obtížně pochopitelné a srovnává výsledky s jinými výzkumy. Jsou diskutovány možné důvody pro výběr těchto fenoménů pedagogy a naznačeny další směry výzkumu řešené problematiky.

https://doi.org/10.14712/18047106.1012
PDF

Reference

Allen, M. (2015). Preschool children's taxonomic knowledge of animal species. Journal of Research in Science Teaching, 52(1), 107–134.

Blažek, R. & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015: národní zpráva: přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce.

Brtnová Čepičková, I. (2009). Žák primární školy a jeho poznávání světa. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP.

Bučková, K., Haláková Z. & Nagyová, S. (2016). Porovnanie a analýza učebných úloh vo vybraných učebniciach biológie. Biológia, Ekológia, Chémia, 20(4), 33–37.

Çokadar, H. (2012). Photosynthesis and respiration processes: Prospective teachers' conception levels. Education, 37(164), 81–93.

Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1), 1–27. Dostupné z https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33/35

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2), 1–17. Dostupné z https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59/63

Činčera, J. (2013). Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy. Pedagogika, 63(2), 184–198.

Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: Agentura Koniklec, Zelený klub; Brno: Masarykova univerzita.

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione, 5(1), 74-81. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/88/81

Činčera, J., Jančaříková, K., Matějček, T., Šimonová, P., Bartoš, J., Lupač, M. & Broukalová, L. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: Muni Press.

DeBoer, G. E., Quellmalz, E. S., Davenport. J. L., Timms, M. J., Herrmann-Abell, C. F., Buckley, B. C., Jordan, K. A., Chun-Wei, H. & Flanagan, J. C. (2014). Comparing three online testing modalities: Using static, active, and interactive online testing modalities to assess middle school students' understanding of fundamental ideas and use of inquiry skills related to ecosystems. Journal of Research in Science Teaching, 51(4), 523–554.

Diakidoy, I. A., Kendeou, P. & Ioannides, C. (2003). Reading about energy. The effects of text structure in science learning and conceptuach change. Contemporary Educational Psychology, 28(3), 335–356.

Doulík, P. (2005) Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Ústí nad Labem: UJEP.

Dove, J. (2016). Reasons for misconceptions in physical geography. Geography, 101(1), 47–53.

Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných předmětech na základních školách. Olomouc: UPOL.

Driscoll, M. P. & Moallem, M. & Dick, W. (1994). How does the textbook contribute to learning in a middle school science class? Contemporary Educational Psychology, 19(1),79–100.

Driver, R. & Warrington, L. (1985). Students use of the principle of energy conservation in problem situation. Physics Education, 20(4), 171–176.

Duit, R (1984). Learning the energy concept in school: Empirical results from the Philippines and West Germany. Physics Education, 19(2), 59–66.

Dvořáková, M. (2009). Projektové vyučování v české škole: vývoj, inspirace, současné problémy. Praha: Karolinum.

Dvořáková, R. M. & Absolonová, K. (2016). Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu. Scientia in Educatione 7(2), 34–47. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/358/313

Havelková, L. & Hanus, M. (2015): Analýza učebnic biologie, dějepisu a matematiky

z hlediska rozvoje mapových dovedností. Informace ČGS, 34(2), 1–16.

Hungerford, H. R. & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8–21.

Chytrý, V. & Kroufek, R. (2017). Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě. Scientia in educatione, 8(1), 2-17. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/591/418

Jančaříková, K. (2007). Úcta k životu – jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat? Envigogika, 2(2) Dostupné z http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/115/123

Janoušková, E. (2008). Analýza učebnic zeměpisu. [disertační práce]. Brno: PdF MU.

Kasíková, H. (2011): Obsah vzdělávání. In A. Vališová & Kasíková, H. (eds.), Pedagogika

pro učitele (143–152). Praha, Grada Publishing.

Kindlmannová, J. (2013). Cesta za žákovskými projekty: metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice. Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Klapko, D. (2006): Evaluace učebnic jako cesta k optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. In: J. Maňák & Klapko, D. (eds.): Učebnice pod lupou (45–51). Brno: Paido.

Knecht, P. & Janík, T. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Kratochvílová, J. (2009). Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kubínová, M. (2002). Projekty ve vyučování matematice: cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Máchal, A. (2010). Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Rezekvítek, Brno.

Mareš, J. & Ouhrabka, M. (1992). Žákovo pojetí učiva. Pedagogika, (17), 1, 83–94.

Mikk, J. (2007). Učebnice: budoucnost národa. In J. Maňák & P. Knecht (Eds.),

Hodnocení učebnic (11–23). Brno, Paido.

Mokrá, A. (2015). Analýza diagramov ilustrujúcich predstavy o vzniku a vývoji života na Zemi vo vybraných učebniciach biológie pre základné a stredné školy. Biológia, Ekológia, Chémia, 19(3), 6-12.

Moldan, B. & Frouz, J. (2015). Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu. Praha: Karolinum.

NÚV (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: NÚV.

Palečková, J. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Papáček M. (2010a). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010) (145–162). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Papáček M. (2010b). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), 33–49. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/4

Pastorová, M. et al. [eds.] (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Prince, M., Vigeant, M. & Nottis, K. (2012). Using inquiry-based activities to repair student misconceptions related to Heat, energy and temperature. In American Society for Engineering Education. Frontiers in Education Conference Proceedings: Seattle, Washing ton:[42nd] proceedings: Soaring to New Heights in Engineering Education: Frontiers in Education, FIE (1–5). Piscataway: IEEE.

Průcha, J. (1998). Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnice a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.

Průcha, J. (2006): Učebnice: teorie, výzkum a potřeby praxe. In J. Maňák & Klapko, D.

(eds.): Učebnice pod lupou (9–21). Brno: Paido.

Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Ray, A. M. & Beardley B. M. (2008). Overcoming Student Misconceptions about Photosynthesis: A Model- and Inquiry-Based Approach Using Aquatic Plants. Science Activities, 45(1), 13-22.

Simbartl, P. (2017). Vliv používání interaktivních učebnic na výuku. Journal of Technology, 9(1), 134-140.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada.

Sousa, E., Quintino, V., Palhas, J., Rodrigues, A. M. & Teixeira, J. (2016). Can environmental education actions change public attitudes? An example using the pond habitat and associated biodiversity. PLoS ONE, 11(5), 1-13.

Stará, J. & Krčmářová, T. (2014). Užívání nových učebnicových materiálů učiteli 1. stupně ZŠ. Pedagogická Orientace, 24(1), 77-110.

Stuchlíková, I., (2010). Concept of inquiry-based learning in teachers’ professional development. In T. Janik, & Knech, P. (Eds.) New pathways in Professional Development of Teachers (195–201). Vienna: LIT Verlag.

Stuchlíková, I., Petr, J. & Papáček, M. (2013). Inquiry-based teaching and future teachers’ attitudes towards it. In M. H. Hoveid & Grey, P. (Eds.) Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education, (167–189). Trondheim: Akademika Publishing.

Škoda, J. (2005). Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP.

Škoda, J., & Doulík, P. (2005). Metaanalýza výzkumu dětských pojetí fenoménů z oblasti přírodovědného vzdělávání. In J. Škoda & Doulík, P. (eds.) Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí. Sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference (47-55). Ústí nad Labem: UJEP.

Švecová, M (2001). Teorie a praxe využití školních projektů ve výuce biologie a ekologie, Praha: Karolinum.

Švecová, M. (2012). Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Tomková, A., Kašová, J. & Dvořáková, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.

Toth, E. E. & Janštová, V. (2013). From protocol to inquiry: blended learning for workforce education in biotechnology. In ICERI2013 Proceedings (1204–1209), Seville: IATED.

Vincent, S. & Focht, W. (2011). Interdisciplinary environmental education: elements of field identity and curriculum design. Journal of Environmental Studies and Sciences, 1(1), 14–35.

Yenilmez, A. & Tekkaya, C. (2006). Enhancing students' understanding of photosynthesis and respiration in plant through conceptual change approach. Journal of Science Education, 15(1), 81–87.

Zangori, L. & Forbes, C. T. (2015). Exploring third-grade student model-based explanations about plant relationships within an ecosystem. International Journal of Science Education, 37(18), 2942–2964.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).