Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě
PDF

Jak citovat

Chytrý, V., & Kroufek, R. (2017). Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě. Scientia in Educatione, 8(1). https://doi.org/10.14712/18047106.591

Abstrakt

Článek je metodologického charakteru a věnuje se primárně možnostem zpracování dat získaných na základě Likertova škálování. Nakládání s takovým typem dat nejprve představuje v obecné rovině a poté ukazuje, jak pracovat s konkrétními daty z oblasti environmentální výchovy. Konkrétně jde o data získaná pomocí škály Nature relatedness scale, která je určena ke zjišťování vztahu jedince k přírodě kvantitativní cestou. Autoři si dali za cíl popsat způsob zpracování dat získaných pomocí Likertovy škály a reflektovat celý postup na konkrétních, reálně získaných datech z oblasti environmentální gramotnosti. Své závěry opírají o řadu výzkumů.

https://doi.org/10.14712/18047106.591
PDF

Reference

Albaum, G. (1997). The Likert scale revisited: An alternate version. Journal of the Market Research Society, 39, 331–349.

Allen, E. & Seaman, C. A. (2007). Likert scales and data analyses. Quality Progress, 40, 64–65.

Ary, D., Jacobs, L.C. & Sorensen, C. (2010).Introduction to research in education (8th ed.). California: Thomson Wadsworth.

Baggaley, A. & Hull, A. (1983). The effect of nonlinear transformations on a Likert scale. Evaluation & the Health Professions, 6, 483–491.

Barnett, V. & Lewis, T. (1978). Outliers in statistical data. New York: Wiley.

Ben-Gal, I. (2005). Outlier detection. In O. Maimon & L. Rockach (Eds.), Data mining and knowledge discovery handbook: A complete guide for practitioners and researchers

(131–146). Kluwer Academic Publishers.

Bendl, S. (2011). Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton.

Blahuš, P. (2000). Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, 4(2), 53–72.

Boone, H. N. & Boone, D.A. (2012). Analyzing Likert data. Journal of Extension, 50(2), 1–5.

Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D. (2011). Likert items and scales of measurement? SHIKEN: JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 15(1), 10–14.

Carifio, J. & Perla, R. J. (2007). Ten common misunderstandings, misconceptions, persistent myths and urban legends about likert scales and likert response formats and their antidotes. Journal of Social Sciences, 3(3), 106–116.

Clason, D. L. & Dormody, T. J. (1994). Analyzing data measured by individual Likert-type items. Journal of Agricultural Education, 35(4), 31–35.

Craig, J. M., Logan, A.C. & Prescott, S. L. (2016). Natural environments, nature relatedness and the ecological theater: connecting satellites and sequencing to shinrin-yoku. Journal of Physiological Anthropology, 35(1).

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.

Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281–302.

De Winter, J.C.F. & Dodou, D. (2010). Five-point Likert items: t test versus Mann-Whitney Wilcoxon. Practical Assessment, Research & Evaluation, 15(11). Dostupné z http://pareonline.net/getvn.asp?v=15&n=11

Dunlap, R.E., Van Liere, K.D., Mertig, A.G. & Jones, R.E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 56(3), 425–442.

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1).

Dostupné z https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/69/73

Gadermann, A.M., Guhn, M. & Zumbo, B.D. (2012). Estimating ordinal reliability for Likert-type and ordinal item response data: A conceptual, empirical, and practical guide. Practical Assessment, Research & Evaluation, 17(3).

Dostupné z http://pareonline.net/getvn.asp?v=17&n=3

Garrido, L.E., Abad, J. J. & Ponsoda, V. (2013). A new look at Horn’s parallel analysis with ordinal variables. Psychological Methods, 18(4), 454–474.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), 511–534.

Hebák, P. (2013). Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Praha: Informatorium.

Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod. Praha: Portál.

Hodge, D. R. & Gillespie, D. (2003). Phrase completions: An alternative to likert scales. Social Work Research, 27, 45–55.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada.

Jakobsson, U. (2004). Statistical presentation and analysis of ordinal data in nursing research. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, 437–440.

Jamieson, S. (2004). Likert scales: How to (ab)use them. Medical Education, 38, 1212–1218.

Johnson, B. & Manoli, C.C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure the impact of an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 14(2), 115–127.

Johnson, R. & Penny, J. (2005). Split-Half Reliability. In K. Kempf-Leonard (Ed.), Encyclopedia of Social Measurement (649–654). Elsveir.

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S. & Pal, D.K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396–403.

Kellert, S. & Wilson, E.O. (Eds.). (1993). The Biophilia Hypothesis. Washington: Shearwater Books.

Kerlinger, F. N. (1972). Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia.

Koníček, L., Malčík, M., Maťašeje, H. & Mazurová, V. (2007). Hodnocení výsledků vzdělávání – praktická část. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Kroufek, R., Janovec, J. & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In O. Fleischmann, R. Seebauer, H. Zoglowek & M. Aleksandrovich (Eds.), The Teaching profession: New Challneges — New

Identities. Wien: Lit Verlag GmbH & Co. KG.

Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování [Disertační práce]. Dostupné z http://theses.cz/id/i5rowz/Kroufek Roman disertace.pdf

Kubiatko, M. (2016). Bol Likert ordinalista alebo intervalista? Chyby při tvorbe a vyhodnocovaní Likertových škál. Pedagogika.sk, 7(3), 177–190.

Kuzon, W. M., Urbanchek, M.G. & McCabe, S. (1996). The seven deadly sins of statistical analysis. Annals of Plastic Surgery, 37, 265–272.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology, 22, 5–55.

Madansky, A. (1988). Prescriptions for Working Statisticians. New York, Springer.

Martinková, P. & Vlčková, K. (2014). Hodnocení reliability znalostních a psychologických testů. Informační bulletin České statistické společnosti, 4, 1–15.

Martyn, P. & Brymer, E. (2014). The relationship between nature relatedness and anxiety. Journal of Health Psychology, 21(7), 1436–1445.

Maurer, J. & Pierce, H.R. (1998). A comparison of Likert scale and traditional measures of self-efficacy. Journal of Applied Psychology, 83, 324–329.

Mazalová, L. & Marečková, J. (2012). Types of Validity in the Research of NANDA International Components. Profese on-line, 5(1), 11–15. Dostupné z http://profeseonline.upol.cz/en/pdfs/pol/2012/02/03.pdf

McDonald, R. P. (1978). Generalizability in factorable domains: “domain validity and generalizability”. Educational and Psychological Measurement, 38(1), 75–79.

McLeod, S.A. (2008). Likert scale. Dostupné z http://www.simplypsychology.org/likert-scale.html

Meloun, M. & Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Praha: Academia.

Nisbet, E.K. (2011). A nature relatedness intervention to promote happiness and environmental concern [Disertační práce]. Ottawa: Carleton University.

Nisbet, E.K., Zelenski, J.M. & Murphy, S.A. (2009). The Nature relatedness scale. Linking individuals’ connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715–740.

Nisbet, E.K., Zelenski, J.M. & Murphy, S.A. (2011). Happiness is in our nature: Exploring nature relatedness as a contributor to subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 12(2), 303–322.

Nisbet, E.K. & Zelenski, J.M. (2013). The NR-6: a new brief measure of nature relatedness. Frontiers in Psychology, 4, 1–11.

Novick, M.R. & Lewis, C. (1967). Coefficient alpha and the reliability of composite measurements. Psychometrika, 32(1), 1–13.

Nun-Nally, J.C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Parker, L. & Lunney, M. (1998). Moving beyond content validation of nursing diagnoses. Nursing Diagnosis, 9(4), 144–150.

Pavlasová, L. (2015). Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie, geologie a ekologie v České republice v letech 2004–2013. Scientia in educatione, 6(2), 4–15. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/234

Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Pell, G. (2005). Uses and misuses of Likert scales. Medical Education, 39(9), 970.

Polit, D.F. & Beck, T.C. (2008). Nursing Research. Philadelphia: J.B. Lippincott Co.

Půlpán, Z. (2004). K problematice zpracování empirických šetření v humanitních vědách. Praha: Academia.

Revelle, W. & Zinbarg, R. E. (2009). Coefficients Alpha, Beta, Omega, and the glb: Comments on Sijtsma. Psychometrika, 74(1), 145–154.

Richardson, M.W. & Kuder, G. F. (1939). The calculation of test reliability coefficients based upon the method of rational equivalence. Journal of Educational Psychology, 30(9), 681–687.

Rod, A. (2012). Likertovo škálování. E-Logos Electronic Journal for Philosophy, 13, 2–14. Dostupné z http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/rod12.pdf

Rusek, M. (2015). Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obájených v České republice v letech 2003–2014. Scientia in educatione, 6(2), 16–34. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/233

Říčan, J. & Pešout, O. (2013, 16.–18. 9.). Výzkum kalibrace: nové perspektivy vědního objevování v pedagogické psychologii. In Sborník kol. autorů (Eds.), Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti (311–317). Ústí nad Labem: PF UJEP.

Sachs, L. (1984). Applied Statistics, A Handbook of Techniques. New York: Springer.

Saricam, H., Sahín, S.H. & Soyucok, E. (2015). Dogayla iliskili olma ile dpresyon, anksiyete ve stres arasindaki iliskinin incelenmesi. Internation Journal of Psychiatry and Psychological Researches, 4, 38–57.

Sekaran, U. (1992). Research methodsfor business:A skill building approach. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Shapiro, S. S.& Wilk, M.B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3–4), 591–601.

Shoukri, M.M. & Edge, V. L. (1996). Statistical methods for health sciences. Michigan University: CRC Press.

Stevens, S. S. (1959). Measurement, Psychophysics and Utility. In C.W. Churchman & P. Ratoosh (Eds.), Measurement: Definitions and Theories (18–63). New York: John Wiley.

Subedi, B. P. (2016). Using Likert type data in social science research: Confusion, issues and challenges. International Journal of Conterporary Applied Sciences, 3(2), 36–49.

Šmejkal, P., Skoršepa, M., Stratilová Urválková, E. & Teplý, P. (2016). Chemické úlohy se školními měřícími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách. Scientia in educatione, 7(1), 29–48. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/280

Vácha, Z. & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in educatione, 7(1), 65–79.

Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/293

Vickers, A. (1999). Comparison of an ordinal and a continuous outcome measure of muscle soreness. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 15, 709–716.

Weng, L. & Cheng, C.P. (2000). Effects of response order on Likert-type scales. Educational and Psychological Measurement, 60, 908–924.

Wilson, E.O. (1984). Biophilia: The human bond with other species. Cambridge: Harvard University Press.

Zvára, K. (2002) Měření reliability aneb bacha na Cronbacha, Informační bulletin České statistické společnosti, 13(2), 13–20.

Žák, V. (2015). Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza. Scientia in educatione, 6(2), 35–50. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/235

Žák, V. (2016). Metody sběru dat využívané didaktikou fyziky v mezinárodním prostředí. Scientia in educatione, 7(2), 18–33. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/349