Výzkum v didaktice biologie, geologie a environmentální výchovy v České republice v letech 2008-2018
PDF

Jak citovat

Kroufek, R., Jáč, M., Janštová, V., Pražáková, M., & Čiháková, K. (2020). Výzkum v didaktice biologie, geologie a environmentální výchovy v České republice v letech 2008-2018. Scientia in Educatione, 11(1), 43-58. https://doi.org/10.14712/18047106.1604

Abstrakt

Primárním cílem studie je popsat trendy v českém výzkumu v didaktice biologie, geologie a environmentální výchovy v období mezi lety 2008–2018. Sekundárním poté komparace těchto trendů se zjištěními učiněnými zahraničními autory při rozboru národních i mezinárodních výzkumů v oblasti didaktik přírodních věd, zejména biologie. Pro naplnění tohoto cíle byla provedena obsahová analýza 148 textů daného zaměření vydaných v časopisech se standardním recenzním řízením. Nejvíce příspěvků bylo publikováno v časopisech Envigogika a Scientia in educatione, které se přímo soustředí na environmentální výchovu, resp. didaktiku přírodních věd. V analyzovaných textech převažovaly výzkumy s kvantitativním designem, respondenty byli nejčastěji žáci druhého stupně základních škol. Teoretické studie jsou v českém prostředí zastoupeny málo, stejně jako studie věnované kurikulu. Výzkumné statě byly relativně často věnovány evaluaci, případně badatelsky orientované výuce. Dobrou zprávou pro didaktiku biologie a environmentální výchovy je kromě tradice oborových konferencí a existence dvou oborově didakticky zaměřených doktorských studijních programů i to, že zaměřením výzkumů nevybočuje z mezinárodních trendů.

https://doi.org/10.14712/18047106.1604
PDF

Reference

Činčera, J. (2013a). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita.

Činčera, J. (2013b). Environmentální výchova: efektivní strategie. BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita

Činčera, J., & Holec, J. (2016). Terénní výuka ve formálním vzdělávání. Envigogika, 12(2), 1–19. https://doi.org/10.14712/18023061.533

Činčera, J., Jančaříková, K., Matějček, T., Lupač, M.. Šimonová, P., Bartoš, J., & Broukalová, L. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Masarykova univerzita.

Daniš, P. (2018). Tajemství školy za školou: Proč učení venku v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků. Ministerstvo životního prostředí.

Dirks, C. (2011). The current status and future direction of biology education research. National Research Council (Board on Science Education Commissioned Paper).

Dolan, E. L. (2015). Biology education research 2.0. CBE-Life Sciences Education, 14, (1–2).

Dvořáková, R. M., & Absolonová, K. (2016). Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu. Scientia in educatione, 7(2), 34–37. https://doi.org/10.14712/18047106.358

Dvořáková, R. M., & Absolonová, K. (2017). Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 8(2), 34–37. https://doi.org/10.14712/18047106.765

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M.K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8410–8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Gilbert, J.K., De Jong, O., Justi, R., Treagust, D. F., & Van Driel, J.H. (2003). Research and development for the future of chemical education. In J. K. Gilbert, O. De Jong, R. Justi, D.F. Treagust & Jan H. Van Driel (Eds.), Chemical education: Towards research-based practice (pp. 391–408). Springer.

Gül, S., & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 93–109. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1309a

Gül, S¸., & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6), 1631–1651. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1363a

Hájková, J. (2017). Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. Scientia in educatione, 8(2), 39–51. https://doi.org/10.14712/18047106.758

Chang, Y.H., Chang, C.Y., & Tseng, Y.-H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315–331. https://doi.org/10.1007/s10956-009-9202-2

Jančaříková, K. (2015). Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Jančaříková, K., & Havlová, J. (2014). Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání. Raabe.

Janštová, V., & Jáč, M. (2015). Výuka molekulární biologie na gymnáziích: analýza současného stavu a možnosti její podpory. Scientia in educatione, 6(1), 14–39. https://doi.org/10.14712/18047106.145

King, C. (2008). Geoscience education: An overview. Studies in Science Education, 44(2), 187–222. https://doi.org/10.1080/03057260802264289

King, C. (2015). The need for an international geoscience school syllabus: Its development and publication. Science Education International, 26(4), 420–438.

Lee, M.-H., Wu, Y.-T., & Tsai, C.-C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999–2020. https://doi.org/10.1080/09500690802314876

Lewis, E. B., & Baker, D.R. (2010). A call For a new geoscience education research agenda. Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 121–129. https://doi.org/10.1002/tea.20320

Lin, T. C., Lin, T. J., & Tsai, C. C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346–1372. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.864428

Lin, T. J., Lin, T.C., Potvin, P., & Tsai, C. C. (2018). Research trends in science education from 2013 to 2017: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 41(3), 367–387. https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1550274

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G., & The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLOS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Müllerová, L. (2015). Termín „evoluce a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 6(1), 40–79. https://doi.org/10.14712/18047106.120

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), 33–49. https://doi.org/10.14712/18047106.4

Papáček, M. (2012). Současný výzkum v didaktice biologie v České republice: přehled. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání. XX. Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Sborník anotací (s. 120). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Papáček, M. (2016). Podporovaný výzkum v didaktice biologie v České republice: dvanáct let poté. . . In L. Pavlasová (Ed.), Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů (s. 10). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Papáček, M., Čížková, V., Kubiatko, M., Petr, J., & Závodská, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In I. Stuchlíková, T. Janík, Z. Beneš, M. Bílek, K. Brücknerová, M. Černochová, V. Čížková, H. Čtrnáctová, L. Dvořák, K. Dytrtová, B. Gracová, O. Hník, M. Kekule, K. Kostková, M. Kubiatko, M. Nedělka, J. Novotná, M. Papáček, J. Petr, . . . V. Žák, Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (s. 225–257). Masarykova univerzita.

Pavlasová, L., Hrouda, L., Teodoridis, V., Andreska, J., Říhová, D., Vančata, V., Novotný, P., Řezníček, J., & Novotná, M. (2015). Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z Biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie. Inspirace pro badatelsky orientované vyučování. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Rokos, L., & Holec, J. (Eds.) (2019). Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě. Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech? Národní ústav pro vzdělávání.

Rusek, M., & Vojíř, K. (2018). Konference o projektovém vyučování: ohlédnutí za 15 ročníky. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-based education in science education (s. 35–43). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Řezníčková, D., Cídlová, H., Čížková, V., Čtrnáctová, H., Čudová, R., Hanus, M., Kubiatko, M., Marada, M., Matějček, T., & Trnová, E. (2013). Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. P3K s. r. o.

Singer, S.R., Nilsen, N.R., & Schweingruber, H.A. (2013). Biology education research: Lessons and future directions. CBE-Life Sciences Education, 12(Summer 2013), 129–132. https://doi.org/10.1187/cbe.13-03-0058

Stuchlíková, I., Janík, T. Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M., Čížková, V., Čtrnáctová, H., Dvořák, L., Dytrtová, K., Gracová, B., Hník, O., Kekule, M., Kostková, K., Kubiatko, M., Nedělka, M., Novotná, N., Papáček, M., Petr, J., . . . Žák, V. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Masarykova univerzita.

Tsai, C., & Wen, L.M. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publication in selected journals. International Journal of Science Education, 27(1), 3–14. https://doi.org/10.1080/0950069042000243727

Turanová, L., & Ružek, I. (2015). Didaktika geológie na Slovensku – história, súčasný stav a perspektívy. Scientia in educatione, 6(1), 123–132. https://doi.org/10.14712/18047106.125