Fyzika na 2. stupni základní školy: Porovnání České republiky, Estonska, Polska a Slovinska
pdf (English)

Jak citovat

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2019). Fyzika na 2. stupni základní školy: Porovnání České republiky, Estonska, Polska a Slovinska. Scientia in Educatione, 10(3), 33-49. https://doi.org/10.14712/18047106.1238

Abstrakt

Mezinárodní šetření PISA z posledních let (2009, 2012 a 2015) ukazuje, že výsledky českých žáků v přírodovědné gramotnosti jsou srovnatelné s průměrem zemí OECD. Některé země s podobným kulturním a historickým vývojem se nicméně umisťují nejen statisticky významně nad průměrem OECD, ale i statisticky významně nad výsledky České republiky. Mezi takové země patří Estonsko, Polsko a Slovinsko, a proto byly vybrány pro účely této srovnávací studie. Ta se zaměřuje na porovnání národních kurikulárních dokumentů vybraných zemí, zvláště pak na základní aspekty, které jsou důležité pro fyzikální vzdělávání na vyšším stupni základních škol. Studie se soustředí zejména na porovnání vzdělávacího obsahu a výstupů ve fyzice, na mezipředmětové vzdělávání a průřezová témata, vzdělávací metody a hodnocení a oborově specifické kompetence. Jedním z nejvýznamnějších rozdílů, který tato studie odhalila, je míra volnosti, kterou dané kurikulární dokumenty poskytují školám při rozhodování o tom, jak bude výuka jejich učitelů vypadat. Toto i další zjištění jsou podrobněji diskutovány v článku.

https://doi.org/10.14712/18047106.1238
pdf (English)

Reference

Estonian Ministry of Education and Research. (2014). National curricula 2014. Available from https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014

Estonian Ministry of Education and Research. (n.d.). Pre-school, basic and secondary education. Available from https://www.hm.ee/en/activities/pre-school-basic-and-secondary-education

European Communities. (2007). Key Competences for Lifelong Learning — A European Framework. Retrieved from https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A59967

Eurydice. (n.d.). National Education Systems. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description en

Francuz-Ornat, G. & Kulawik, T. (2009). Program nauczania fizyki w gimnazjum. Spotkania z fizyka. Warszawa: Nowa era. Available from http://www.dlanauczyciela.pl/zasob-744

Krek, J., & Metljak, M. (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo. Available from http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela knjiga 2011.pdf

Ministery of Education, Youth and Sport. (2005). Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Available from http://www.msmt.cz/file/38827/

Ministry of Education, Science and Sport. (2014). Predmetnik osnovne šole. Available from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik OS.pdf

Ministry of Education, Science and Sport. (n.d.). Učni načrti. Available from http://www.mizs.gov.si/si/delovna podrocja/direktorat za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo/osnovno solstvo/ucni nacrti/

OECD iLibrary. (n.d.). PISA. Available from https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa 19963777

OECD. (2012). Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile. OECD Publishing. Available from http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en

OECD. (2017). Education at a Glance 2017: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris. Available from http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en

Polish Eurydice Unit. (2015). The System of Education in Poland in Brief 2015. Foundation for the Development of the Education System, Warsaw. Available from http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/BRIEF EN FINAL2015.pdf

Polish Ministry of National Education. (2012). Rozporz˛adzenie Ministra Edukacji Narodowej. Available from https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/27 08.pdf

Taštanoska, T. (ed.). (2017). The EDUCATION SYSTEM in the Republic of Slovenia 2016/2017. Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia. Available from https://eng.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/08/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slovenia-2016-17.pdf

The Research Institute of Education. (2017). Framework education programme for basic education (with amendments as of September 1, 2007). Available from http://www.msmt.cz/uploads/Areas of work/basic education/Basic Education EN.doc

TIMSS & PIRLS International Study center. (n.d.). Lynch School of Education, Boston College. Available from https://timssandpirls.bc.edu/isc/publications.html

UNESCO. (2012). International Standard Classification of Education ISCED 2011. Available from http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/internationalstandard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

United Nations Development Programme. (2016). Human Development Report. Available from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016 human development report.pdf

World Bank. (2017). GDP per capita. Available from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD