Genetika v učebnicích biologie a přírodopisu: historie a současnost
PDF

Jak citovat

Machová, M. (2021). Genetika v učebnicích biologie a přírodopisu: historie a současnost. Scientia in Educatione, 11(2), 14-39. https://doi.org/10.14712/18047106.1729

Abstrakt

Genetika je ve srovnání s ostatními biologickými obory mladou vědou – její historie se datuje k přelomu 19. a 20. století. Díky tomu je možné poměrně dobře mapovat nejen její rapidní vývoj, ale i její postupné pronikání do přírodovědného vzdělávání. Svědkem tohoto vývoje jsou především tradiční výukové materiály, učebnice přírodopisu
a biologie. Vývoj kurikula tohoto oboru byl však odlišný v západních zemích a zemích bývalého „východního bloku, kde byly tehdejší poznatky genetiky odmítnuty díky vlivu politické ideologie na vzdělávání a vědu. Ačkoli jsou specifika výuky genetiky v českých zemích často akcentována, nebyla zatím provedena hlubší analýza toho, jak moc a jakým způsobem konkrétně byla výuka modifikována, ani jak rychle se podařilo dostat genetiku zpátky v plném rozsahu do kurikula. Z výsledků práce je zřejmé, že ačkoli se již v 80. letech 20. století podařilo úspěšně doplnit moderní poznatky genetiky do učebnic i osnov, stále se i dnes potýkáme s  nedostatečností formy, jakou je genetika v učebnicích prezentována. Největší bariérou je hlavně slabá návaznost učiva v rámci ročníků a nedostatečná propojenost jednotlivých poznatků do uceleného a logického celku (především nejasný způsob vzniku znaků organismu procesem genové exprese), který by vhodně navazoval na učivo jiných témat (jako rozmnožování nebo evoluce) a integroval ho do sebe.

https://doi.org/10.14712/18047106.1729
PDF

Reference

Aivelo, T., & Uitto, A. (2015). Genetic determinism in the Finnish upper secondary school biology textbooks. Nordic Studies in Science Education, 11(2), 139–152. https://doi.org/10.5617/nordina.2042

Albuquerque, P.M., de Almeida, A. M.R., & El-Hani, N. C. (2008). Gene concepts in higher education cell and molecular biology textbooks. Science Education International, 19(2), 219–234.

Avery, O.T., MacLeod, C.M., & McCarty, M. (1944). Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types: Induction of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III. The Journal of Experimental Medicine, 79(2), 137–158.

Bartušek, V. (1933). Rostlinopis se všeobecným závěrem botaniky. Československá grafická unie.

Bašovská, M., Halásová, R., Nečas, O., Pastýrik, L., Trojanová, M., Šmarda, J., Boháč, I., & Stoklasa, J. (1985). Biologie pro II. ročník gymnázií. SPN.

Bateson, P. (2002). William Bateson: A biologist ahead of his time. Journal of Genetics, 81(2), 49–58. https://doi.org/10.1007/BF02715900

Bigelow, M.A., & Bigelow, A.N. (1911). Applied biology; An elementary textbook and laboratory guide. The MacMillan Company. Dostupné z https://archive.org/details/appliedbiologyel00bigerich/page/n15/mode/2up

Bigelow, M.A., & Bigelow, A.N. (1913). Introduction to biology: An elementary textbook and laboratory guide. The MacMillan Company. Dostupné z https://archive.org/details/introductiontob00bigegoog/mode/2up

Boháč, I., et al. (1978). Význační biologové: Výběr portrétů pro ZDŠ a školy II. cyklu (J. Chalašová & M. Šmídová (Eds.)). Komenium, n. p.

Borinskaya, S.A., Ermolaev, A. I., & Kolchinsky, E. I. (2019). Lysenkoism against genetics: The meeting of the Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences of August 1948, its background, causes, and aftermath. Genetics, 212(1), 1–12. https://doi.org/10.1534/genetics.118.301413

Bouček, B., Junger, A., Kratochvíl, V., Pospíšil, J., Meisner, J., Burian, Z., Demartini, E., Hachlová, E., & Kotrba, E. (1955). Základy darwinismu: Učební text pro 10. postupný ročník jedenáctileté střední školy a pro pedagogické školy. SPN.

Brožek, A. (1930). Rostlinopis: svazek V. – nauka o dědičnosti (S. Prát (Ed.)). Aventinum.

Burian, R.M. (2013). On gene concepts and teaching genetics: Episodes from classical genetics. Science and Education, 22(2), 325–344. https://doi.org/10.1007/s11191-011-9367-y

Campbell, J.H. (1893). Textbook of elementary biology. Caspari, E.W., & Marshak, R. E. (1965). The rise and fall of Lysenko. Science, 149(3681), 275–278. https://doi.org/10.1126/science.149.3681.275

Castéra, J., Abrougui, M., Nisiforou, O., Turcinaviciene, J., Sarapuu, T., Agorram, B., Calado, F., & Carvalho, G. (2008). Genetic determinism in school textbooks: A comparative study conducted among sixteen countries. Science Education International, 19(2), 163–184.

Crow, E.W., & Crow, J. F. (2002). 100 Years ago: Walter Sutton and the chromosome theory of heredity. Genetics, 160(1), 1–4.

Curtis, F.D., & Urban, J. (1953). Biology in daily life. Ginn and co. Dostupné z https://archive.org/details/biologyindailyli00curt/mode/2up

Černík, V., Bičík, V., & Martinec, Z. (2004). Přírodopis 1 pro 6. ročník: zoologie, botanika. Praha: SPN.

Černík, V., Bičík, V., & Martinec, Z. (2003). Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy: biologie člověka se základy etologie a genetiky. Praha: SPN.

Dančák, M., & Sedlářová, M. (2011). Přírodopis 6: vývoj života na Zemi – obecná biologie – biologie hub. Olomouc: Prodos.

Dastur, A., & Tank, P. (2010). Gregor Johann Mendel: The father of modern genetics. Journal of Prenatal Diagnosis and Therapy, 1(1), 3. https://doi.org/10.4103/0976-1756.62132

Dikmenli, M. (2010). Misconceptions of cell division held by student teachers in biology: A drawing analysis. Scientific Research and Essays, 5(2), 235–247. https://doi.org/10.5897/SRE.9000654

Dobruka, L. J., Cílek, V., Hasch, F., & Storchová, Z. (1997). Přírodopis I pro 6. ročník základní školy. Praha: Scientia.

Dobruka, L. J., Vacková, B., Králová, R., & Bartoš, P. (1999). Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. Praha: Scientia.

dos Santos, V. C., Joaquim, L. M., & El-Hani, C.N. (2012). Hybrid deterministic views about genes in biology textbooks: A key problem in genetics teaching. Science and Education, 21(4), 543–578. https://doi.org/10.1007/s11191-011-9348-1

Drozdová, E., Klinkovská, L., & Lízal, P. (2009). Přírodopis 8: Biologie člověka. Edice Duhová řada. Brno: Nová škola, s. r. o.

Duncan, R.G., & Reiser, B. J. (2007). Reasoning across ontologically distinct levels: Students’ understandings of molecular genetics. Journal of Research in Science Teaching, 44(7), 938–959. https://doi.org/10.1002/tea.20186

Duncan, R.G., Rogat, A.D., & Yarden, A. (2009). A learning progression for deepening students’ understandings of modern genetics across the 5th–10th grades. Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 655–674. https://doi.org/10.1002/tea.20312

Fairbanks, D. J., & Rytting, B. (2001). Mendelian controversies: A botanical and historical review. American Journal of Botany, 88(5), 737–752. https://doi.org/10.2307/2657027

Fleischmann, J., Linc, R., Dostál, P., & Rošická, L. (1982). Přírodopis 7: Pro 7. Ročník základní školy. SPN.

Freidenreich, H.B., Duncan, R.G., & Shea, N. (2011). Exploring middle school students’ understanding of three conceptual models in genetics. International Journal of Science Education, 33(17), 2323–2349. https://doi.org/10.1080/09500693.2010.536997

Gayon, J. (2016). From Mendel to epigenetics: History of genetics. Comptes Rendus – Biologies, 339(7–8), 225–230. https://doi.org/10.1016/j.crvi.2016.05.009

Gericke, N. M., & Hagberg, M. (2007). Definition of historical models of gene function and their relation to students’ understanding of genetics. Science and Education, 16(7–8), 849-881. https://doi.org/10.1007/s11191-006-9064-4

Gilissen, M. G.R., Knippels, M. C. P. J., & van Joolingen, W.R. (2020). Bringing systems thinking into the classroom. International Journal of Science Education, 1–28. https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1755741

Goncharov, N.P., & Savel’ev, N. I. (2016). Ivan V. Michurin: On the 160th anniversary of the birth of the Russian Burbank. Russian Journal of Genetics: Applied Research, 6(1), 105–127. https://doi.org/10.1134/S2079059716010068

Graham, L.R. (2016). Lysenko’s Ghost: Epigenetics and Russia. Harvard University Press.

Greger, D. (2005). Proces schvalování učebnic v historickosrovnávací perspektivě. Pedagogická orientace, 15(3), 112–117.

Groulík, J., Úlehla, J., Hampl, R., Broul, F., & Úlehla, V. (1936). Přírodopis pro II. třídu měšťanských škol. R. Promberger.

Hainer, V., Hnízdo, A., Ličková, M., & Trávníček, T. (1972). Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol (Biologie člověka). SPN.

Hogg, J. C., Davis, S.G., Cross, Ju.B., Vordenberg, K.E., & Meyer, E. (1965). Basic science for secondary schools. D. Van Nostrand Company (Canada).

Hrubý, K. (1961). Genetika. Nakladatelství Československé akademie věd.

Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Píšová, J. (2007). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím). In J. Maňák & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (s. 82–97). Paido.

Janštová, V., & Jáč, M. (2015). Teaching molecular biology at grammar schools: Analysis of the current state and potential of its support. Scientia in educatione, 6(1), 14–39. https://doi.org/10.14712/18047106.145

Jeník, J., Pazourek, J., Roubal, J., Střihavková, H., & Šmídová, M. (1967). Botanika pro 1. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. SPN.

Jeník, J., Pazourek, J., Roubal, J., Střihavková, H., & Šmídová, M. (1977). Botanika pro II. ročník gymnázií. SPN.

Kábrtová, J. (2006). Vydavatelé a nakladatelé: (Shoda a rozdíl ve vydávání periodik a neperiodik) [Bakalářská práce]. Univerzita Karlova. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130175067

Knippels, M.C. P. J., Waarlo, A. J., & Boersma, K.T. (2005). Design criteria for learning and teaching genetics. Journal of Biological Education, 39(3), 108–112. https://doi.org/10.1080/00219266.2005.9655976

Kočárek, E., & Kočárek, E. (2000). Přírodopis pro 8. ročník základní školy. Úvaly u Prahy: Jinan.

Kolchinsky, E. I., Kutschera, U., Hossfeld, U., & Levit, G. S. (2017). Russia’s new Lysenkoism. Current Biology, 27(19), R1042–R1047. https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.07.045

Konířová, M. (2005). PŘÍRODOZPYT: Soupis učebnic přírodozpytu ve sbírce oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově, p. o. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., oddělení dějin školství.

Kroeber, E., & Wolff, W.H. (1938). Adventures with living things: A general biology. D.C. Heath and company. Kvasničková, D. (2014). Základy biologie a ekologie (4. vyd.). Praha: Fortuna.

Kvasničková, D. (1991). Základy ekologie (3. vyd.). Praha: SPN.

Kvasničková, D. (2010). Základy ekologie (3. vyd.). Praha: Fortuna.

Kvasničková, D., Jeník, J., Tonika, J., & Froněk, J. (1996). Poznáváme život: přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: Fortuna.

Lewis, J., & Kattmann, U. (2004). Traits, genes, particles and information: Re-visiting students’ understandings of genetics. International Journal of Science Education, 26(2), 195–206. https://doi.org/10.1080/0950069032000072782

Lundin, J., & McCarthy, M. (Eds.). (1989). Secondary textbook review: Biology and life science. Grades nine through twelve. California State Department of Education. Dostupné z https://archive.org/details/ERIC ED315285/page/n3/mode/2up

Machová, M. (2017). Přehled výuky genetiky na ZŠ a gymnáziích [Diplomová práce]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Machová, M. (2019). Genetics in the perspective of Czech lower-secondary schools: Misconceptions and solutions. In M. Rusek, M. Tóthová, & K. Vojíř (Eds.), Project-based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVII. (pp. 104–110). Charles University – Faculty of Education. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/files/2020/05/PBE 2019 final.pdf

Machová, M., & Ehler, E. (2019). Revealing students’ misconceptions about basics of molecular biology and genetics. In J. Fejfar, M. Fejfarová, M. Flégl, J. Husák, & I. Krejčí (Eds.), Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 (pp. 394–400). Czech University of Life Sciences Prague.

Marbach-Ad, G. (2001). Attempting to break the code in student comprehension of genetic concepts. Journal of Biological Education, 35(4), 183–189. https://doi.org/10.1080/00219266.2001.9655775

Marbach-Ad, G., Rotbain, Y., & Stavy, R. (2008). Using computer animation and illustration activities to improve high school students’ achievement in molecular genetics. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 273–292. https://doi.org/10.1002/tea.20222

Marks, J. (2008). The construction of Mendel’s laws. Evolutionary Anthropology, 17(6), 250–253. https://doi.org/10.1002/evan.20192

Martínez-Gracia, M.V., Gil-Quílez, M. J., & Osada, J. (2006). Analysis of molecular genetics content in Spanish secondary school textbooks. Journal of Biological Education, 40(2), 53–60. https://doi.org/10.1080/00219266.2006.9656014

Martínez Aznar, M., & Ibá˜nez Orcajo, T. (2005). Solving problems in genetics. International Journal of Science Education, 27(1), 101–121. https://doi.org/10.1080/09500690410001673801

Martins, L.A. C.P. (1999). Did Sutton and Boveri propose the so-called Sutton-Boveri chromosome hypothesis? Genetics and Molecular Biology, 22(2), 261–271. https://doi.org/10.1590/s1415-47571999000200022

Matalová, A., & Sekerák, J. (2004). Genetika za železnou oponou: Její potlačování a reinstitucionalizace v Československu. Moravské zemské muzeum.

Mendel, J. G. (1866). Versuche über Pflanzen-Hybriden. Verhandlungen Des Naturforschenden Vereines in Brünn, 4, 3–47.

Miescher, F. (1871). Über die chemische Zusammensetzung der Eiterzellen. Medicinisch-Chemische Untersuchungen, 4, 441–460.

Monaghan, F., & Corcos, A. (1984). On the origins of the Mendelian laws. Journal of Heredity, 75(1), 67–69. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jhered.a109868

Moon, T. J. (1926). Biology for beginners. Henry Holt & Co.

Moon, T. J., Mann, P. B., & Otto, J.H. (1947). Modern biology. Henry Holt & Co. Dostupné z https://archive.org/details/modernbiology00moon 0/mode/2up

Moore, R. (2001). The “rediscovery” of Mendel’s work. Bioscene, 27(2), 13–24.

Morgan, A.H. (1955). Kinships of animals and man; a textbook of animal biology. McGraw-Hill Book Company. Dostupné z https://archive.org/details/kinshipsofanimal00morg/mode/2up

Nečas, O., Řezáčová, K., & Rytina, V. (1989). Biologie: učebnice pro lékařské fakulty. Avicenum/Osveta. NÚV. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT. Dostupné z https://www.msmt.cz/file/43792/

NÚV. (2019). RVP pro střední odborné vzdělávání. MŠMT. Dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp-os

Orel, V. (2003). Gregor Mendel a počátky genetiky. Academia.

Osman, E., BouJaoude, S., & Hamdan, H. (2017). An investigation of Lebanese G7-12 students’ misconceptions and difficulties in genetics and their genetics literacy. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(7), 1257–1280. https://doi.org/10.1007/s10763-016-9743-9

Ozcan, T., Yildirim, O., & Ozgur, S. (2012). Determining of the university freshmen students’ misconceptions and alternative conceptions about mitosis and meiosis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(January), 3677–3680. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.126

Pastejřík, J. (1936). Přírodopis (užitá biologie) pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při měšťanských školách. Komenium.

Pauk, F., Augusta, J., Dvořák, J., Smolíková, L., & Vodička, A. (1972). Přírodopis 9: Mineralogie, geologie, vývoj života (8. vyd.). SPN.

Pauk, F., Augusta, J., Dvořák, J., Smolíková, L., & Vodička, A. (1980). Přírodopis 9: Mineralogie, geologie, vývoj života (16. vyd.). SPN.

Pelikánová, I., Skýbová, J., Markvartová, D., Hejda, T., Vančata, V., & Hájek, M. (2016). Přírodopis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace. Plzeň: Fraus.

Peters, T. (2014). Playing God?: Genetic determinism and human freedon. Routledge.

Podroužek, L. (2011). Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového hlediska. Arnica, 1, 7–14.

Portin, P. (2002). Historical development of the concept of the gene. Journal of Medicine and Philosophy, 27(3), 257–286. https://doi.org/10.1076/jmep.27.3.257.2980

Portin, P. (2014). The birth and development of the DNA theory of inheritance: Sixty years since the discovery of the structure of DNA. Journal of Genetics, 93(1), 293–302. https://doi.org/10.1007/s12041-014-0337-4

Prochazka, L. de S., & Franzolin, F. (2018). A genética humana nos livros didáticos brasileiros e o determinismo genético. Ciˆencia & Educa¸c˜ao (Bauru), 24(1), 111–124. https://doi.org/10.1590/1516-731320180010008

Průcha, J. (1996). Alternativní školy (2. vyd.). Portál.

Řehák, B. (1935). Botanika pro vyšší třídy středních škol a učitelské ústavy. Česká grafická unie.

Resnik, D.B., & Vorhaus, D.B. (2006). Genetic modification and genetic determinism. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/1747-5341-1-9

Reznik, S., & Fet, V. (2019). The destructive role of Trofim Lysenko in Russian science. European Journal of Human Genetics, 27(9), 1324–1325. https://doi.org/10.1038/s41431-019-0422-5

Richmond, M. L. (2001). Women in the early history of genetics. William Bateson and the Newnham College Mendelians, 1900–1910. Isis; an International Review Devoted to the History of Science and Its Cultural Influences, 92(1), 55–90. https://doi.org/10.1086/385040

Romanovský, A., Činčerová, A., Čížek, F., Dvořák, P., Kaprálek, F., Kubišta, V., Nedvídek, J., Opatrný, Z., Pazourek, J., Pikálek, P., Seifert, J., Slavíková, Z., Váňa, J., & Závada, V. (1985). Obecná biologie. SPN.

Roseman, J. E., Stern, L., & Koppal, M. (2010). A method for analyzing the coherence of high school biology textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 47(1), 47–70. https://doi.org/10.1002/tea.20305

Rosický, F.V., & Rosický, J. (1909). Rostlinopis pro ústavy ku vzdělání učitelů a učitelek. Česká grafická unie. Dostupný z https://kramerius5.nkp.cz/view/

uuid:71338181-75b5-4d35-8eb5-689dae67a100?page=uuid:d759e7f0-43d5-11ea-bc55-5ef3fc9bb22f

Rosypal, S., Rosypalová, A., & Vondrejs, V. (1983). Molekulární genetika. SPN.

Saka, A., Cerrah, L., Akdeniz, A.R., & Ayas, A. (2006). A cross-age study of the understanding of three genetic concepts: How do they image the gene, DNA and chromosome? Journal of Science Education and Technology, 15(2), 192–202. https://doi.org/10.1007/s10956-006-9006-6

Schwarzbach, E., Smýkal, P., Dostál, O., Jarkovská, M., & Valová, S. (2014). Gregor J. Mendel – genetics founding father. Czech. J. Genet. Plant Breed, 50, 43–51. Dostupné z https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/124110.pdf

Sikorová, I., & Červenková, Z. (2007). Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na základních školách a gymnáziích.In R. Jandová (Ed.). Svět výchovy

a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV [CD–ROM]. PdF JU.

Sikorová, Z. (2008). Role užívání učebnic jako výzkumný problém. In P. Knecht & T. Janík (Eds.), Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 53–62). Paido.

Šmarda, J., Nečas, O., Boháč, I., & D., K. (1976). Obecná biologie: Pro IV. ročník gymnázií. SPN.

Smith, E.T. (1959). Exploring biology: The science of living things (P. F. Brandwein (Ed.)). Harcourt, Brace and Company. Dostupné z https://archive.org/details/exploringbiology00smit 0/page/n5/mode/2up

Sojfer, V.N. (2005). Rudá biologie: Pseudověda v SSSR. Stilus.

Starbek, P., Starčič Erjavec, M., & Peklaj, C. (2010). Teaching genetics with multimedia results in better acquisition of knowledge and improvement in comprehension. Journal of Computer Assisted Learning, 26(3), 214–224. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00344.x

Stern, F., & Kampourakis, K. (2017). Teaching for genetics literacy in the post-genomic era. Studies in Science Education, 53(2), 193–225. https://doi.org/10.1080/03057267.2017.1392731

Sturtevant, A.H. (2001). A history of genetics. CSHL Press.

Sutton, W. S. (1903). The chromosomes in heredity. The Biological Bulletin, 4(5), 231–250. https://doi.org/10.5962/bhl.title.7458

Švácha, F. (1876). Přírodopis živočišstva. I. L. Kober.

Thörne, K., & Gericke, N. (2014). Teaching genetics in secondary classrooms: A linguistic analysis of teachers’ talk about proteins. Research in Science Education, 44(1), 81–108. https://doi.org/10.1007/s11165-013-9375-9

Trávníček, T., & Janda, F. (1965). Biologie člověka pro III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol, přírodovědná větev. SPN.

Trebichavský, I., & Šíma, P. (2019). Lysenkismus v Čechách. Živa, 1, 7–9. Dostupné z https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pd/pdf/lysenkismus-v-cechach.pdf

Učební osnovy základní školy: Přírodopis pro 5.–8. ročník. (1978). (s. 55). SPN.

Valová, S. (2013). Jaroslav Kříženecký a lysenkismus v Československu v letech 1948–1965 [Bakalářská práce]. Masarykova univerzita.

Vlach, V., & Krejčík, J. (1931). Přírodopis pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při měšťanských školách. Česká grafická unie v Praze.

Vlčková, J., Kubiatko, M., & Usak, M. (2016). Czech high school students’ misconceptions about basic genetic concepts: Preliminary results. Journal of Baltic Science Education, 15(6), 738–745.

Vodička, A., Meisner, J., Vršanský, V., & Fügnerová, M.K. (1950). Nauka o člověku: Učební text pro třetí třídu středních škol. SPN.

Vojíř, K., & Rusek, M. (2018). Používání učebnic chemie na základních školách v České republice: Tvorba a pilotní ověření dotazníku. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-based education and other activating strategies in science education XVI. (pp. 180–193). Department of Chemistry and Chemistry Education, Charles University. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/files/2019/07/sbornikPBE2018 wos.pdf

VÚP. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/159

Watson, J.D., & Crick, F.H.C. (1953). Molecular structure for deoxyribose nucleic acid. Nature, 171, 737–738.

Weldon, W. F.R. (1902). Mendel’s Laws of Alternative Inheritance in Peas. Biometrika, 1(2), 228. https://doi.org/10.2307/2331488

Wheat, F. M., & Fitzpatrick, E. (1929). Advanced biology. American Book Company. Dostupné z https://archive.org/details/ost-biology-advancedbiology00whearich/page/n5/mode/2up

Zippe, F.X. M. (1856). Přírodopis pro nižší reálné školy.