Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe

Abstrakt

Najnovšie výsledky medzinárodných porovnaní (PISA, 2009) ukazujú na výrazné zaostávanie Slovenska a dokonca aj Česka za špičkovými krajinami v rámci OECD. Možno očakávať, že v koncepcii prírodovedného vzdelávania v stredoeurópskom regióne príde k zásadnejším koncepčným posunom než sú tie, ku ktorým prišlo v dôsledku nedávno realizovaných reforiem v Česku a na Slovensku. Pedagogická, prírodo - vedecká, ba dokonca ani odborovo – didaktická komunita nie je podľa nášho odhadu na tieto zmeny pripravená. Predložený článok chce byť príspevkom k tejto príprave. Napriek politickým zmenám v deväťdesiatych rokoch, vstupe do EU, vydávaniu alternatívnych učebníc a dokonca školským reformám nedošlo zatiaľ ku koncepčným posunom vo vyučovaní chémie na úrovni všeobecného vzdelávania mnohých stredoeurópskych krajinách. Prírodovedné vzdelávanie sa stáva významným záujmom OECD a EÚ, pričom dochádza ku konfrontácii stredoeurópskej a zámorskej koncepcie prírodovedného vzdelávania. Nástrojmi tejto konfrontácie sú PISA a kľúčové kompetencie. Najvýraznejšie aktivity vedené snahou o vyrovnanie sa s novými požiadavkami prejavuje Nemecko a Rakúsko. Očakáva sa nástup IBSE (Inquiry-based Science Education).
https://doi.org/10.14712/18047106.18
PDF
Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).