Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe
PDF

Jak citovat

Held, Ľubomír. (2020). Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe. Scientia in Educatione, 2(1), 69-79. https://doi.org/10.14712/18047106.18

Abstrakt

Najnovšie výsledky medzinárodných porovnaní (PISA, 2009) ukazujú na výrazné zaostávanie Slovenska a dokonca aj Česka za špičkovými krajinami v rámci OECD. Možno očakávať, že v koncepcii prírodovedného vzdelávania v stredoeurópskom regióne príde k zásadnejším koncepčným posunom než sú tie, ku ktorým prišlo v dôsledku nedávno realizovaných reforiem v Česku a na Slovensku. Pedagogická, prírodo - vedecká, ba dokonca ani odborovo – didaktická komunita nie je podľa nášho odhadu na tieto zmeny pripravená. Predložený článok chce byť príspevkom k tejto príprave. Napriek politickým zmenám v deväťdesiatych rokoch, vstupe do EU, vydávaniu alternatívnych učebníc a dokonca školským reformám nedošlo zatiaľ ku koncepčným posunom vo vyučovaní chémie na úrovni všeobecného vzdelávania mnohých stredoeurópskych krajinách. Prírodovedné vzdelávanie sa stáva významným záujmom OECD a EÚ, pričom dochádza ku konfrontácii stredoeurópskej a zámorskej koncepcie prírodovedného vzdelávania. Nástrojmi tejto konfrontácie sú PISA a kľúčové kompetencie. Najvýraznejšie aktivity vedené snahou o vyrovnanie sa s novými požiadavkami prejavuje Nemecko a Rakúsko. Očakáva sa nástup IBSE (Inquiry-based Science Education).
https://doi.org/10.14712/18047106.18
PDF

Reference

BAGÁLOVÁ, Ľ. Kľúčové kompetencie – nové možnosti vo výchove a vzdelávaní. Pedagogické spektrum, 2005, roč. 14, č. 5–6, s. 62–74.

ČTRNÁCTOVÁ, H. Výběr a strukturace učiva chemie. Praha : SPN, 1982.

ČTRNÁCTOVÁ, H.; BANÝR, J. Historie a současnost výuky chemie u nás. Chemické listy, 1997, roč. 91, s. 59–65.

ČTRNÁCTOVÁ, H. Současnost chemického vzdělávání v České republice a Evropské unii. Chemické listy, 2006, roč. 100, s. 685.

DVOŔÁK, D. Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 2009, roč. 49, č. 2, s. 136–152.

HANSEN; ČECHOVÁ, B. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí. Praha : Portál, 2009.

HELBERG, J.; BÍLEK, M. K současnému stavu a vývojovým tendencím výuky chemii ve vybraných státech Evropské unie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000.

KAŠČÁK, O.; PUPALA, B. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov : Rokus, 2009.

KLIEME, E. Zur entviclung nationaler Bildungsstandards. Bonn : Bundesministerium fur Bildung und Forschung, 2003.

Klíčové kompetence v základním vzdělání. Praha : VÚP, 2007.

KOŤA, J. Jméno univerzita aneb traktát o dnešních protivenstvích. Pedagogika, 2009, roč. 49, č. 1, s. 1–4.

KOTUĽÁKOVÁ, K. Study of generation differences in science concepts outside a science community. In Research in Didactics of the Sciences – part 2, Krakow : Pedagogical university of Krakow, 2010, s. 218–222.

KRAMÁROVÁ, M. Pojem kompetencia v cudzojazyčnom vzdelávaní. In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. A, 2007, s. 4–19.

Nachlese zu den Workshops des 1. Bayrisch-Österreichisch-Slowakischen Chemiedidaktiksymposiums am 25. 3. 2010 in Wien (nepublikovaný materiál).

OROLÍNOVÁ, M. Vplyv médií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky u detí. In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2004, s. 75–86.

PAPÁČEK, M. Badatelsky orientované přírodovedné vyučování – cesta pro biologické vzdelávání generací Y, Z a alfa? Sciencia in educatione, 2010, č. 1, s. 33–49.

Pathways to Success, Paris : OECD Publications 2010.

PISA Assesment Framework. Key competences in reading, mathematics and science. Paris : OECD Publications 2009.

SCHECKER, H.; PARCHMANN, I. Modellierung naturwissenschaftlicher Kompetenz. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 2006, č. 12, s. 45–66.

Science education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Brusel : European Commission, 2007.

ŠKODA, J.; DOULIK, P. Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 2009, roč. 19, č. 3, s. 24–44.

ŠTECH, S. Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 2009, roč. 59, č. 2, s. 105–115.

TRNOVÁ, E. Dovednosti žáku ve výuce chemie. (Dizetračná práca) B. Bystrica : Univerzita Mateja Bella, 2009.

TUREK, I. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2008.

URBANOVÁ, K.; Čtrnáctová, H. Problematika obecné chemie z hlediska chemického vzdělávání. Chemické listy, 2010, roč. 104, s. 550.