Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2004 – 2013
PDF

Jak citovat

Pavlasová, L. (2015). Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2004 – 2013. Scientia in Educatione, 6(2), 4-15. https://doi.org/10.14712/18047106.234

Abstrakt

Disertační práce je důležitým ukazatelem kvality doktorského studia. V předložené studii byl proveden kvalitativní výzkum 19 disertačních prací z didaktiky biologie obhájených v období let 2004–2013 metodou obsahové analýzy. Byly zkoumány tyto ukazatele: oborové téma, stupeň zkoumané školy, metody sběru dat při výzkumu, počet autocitací a jejich kvalita, případný praktický výstup do praxe a jeho charakter. Autory prací byly z 64 % ženy a z 36 % muži. Oborová témata byla zastoupena nevyváženě, některá byla zcela opomíjena (např. biologie hub). V pracích byly zkoumány všechny stupně školy: preprimární, primární, nižší a vyšší sekundární a vysokoškolský (0–3 a 5–6 podle ISCED97). Hlavní metodou sběru dat byl dotazník, následovaný obsahovou analýzou dokumentů, pozorováním, didaktickým testem a interview. Počet vlastních prací autora citovaných v disertační práci byl značně kolísavý. Práce, které obsahovaly malé množství autocitací, obsahovaly většinou ještě praktický výstup (didaktickou aplikaci) a nebyly výlučně výzkumné.
https://doi.org/10.14712/18047106.234
PDF

Reference

Bílek, M. (2013). Doktorské studium v didaktice chemie po 20 letech opět v Hradci Králové. Scientia in educatione, 4(1), 91–94.

Čtrnáctová, H. & Klečková, M. (2010). Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1(1), 119–124.

Dostál, P. (2010). Didaktika biologie – vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1(1), 125–132.

Dostál, P. (2014, říjen). K historii přípravy učitelů přírodopisu a biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Příspěvek prezentovaný na konferenci Trendy v didaktice biologie, Praha.

Dvořáková, V. & Smrčka, J. (2013). Hodnocení kvality doktorských studijních programů na vysokých školách v ČR. Pedagogika, 63(3), 393–403.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Nezvalová, D. (2011). Didaktika fyziky v České republice: trendy, výzvy a perspektivy. Pedagogická orientace, 21(2), 171–192.

Papáček, M., Čížková, V., Kubiatko, M., Petr, J. & Závodská, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (225–257). Brno: Masarykova univerzita.

Pavlasová, L. (2014). Přehled didaktiky biologie. Dostupné z http://vzdelavani-dvpp.eu/download/opory/02pavlasova.Kn.bl.TISK.pdf

Průcha, J. (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: VÚP. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07 final.pdf

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2006). Praha: VÚP. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP PV-2004.pdf

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2013). Praha: VÚP. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaciprogram-pro-zakladni-vzdelavani

Rusek, M. (2015). Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v letech 2003-2014. Scientia in educatione, 6(2), 16–34.

Ušáková, K. (2014). Reflexia na stav a perspektivy didaktiky biologie z pohladu situacie na PRIFUK v Bratislave. Scientia in educatione, 5(2), 74–89.

Žák, V. (2015). Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza. Scientia in educatione, 6(2), 35–50.