Úvodník k trojici článků věnovaným disertačním pracím v oboru didaktika biologie, fyziky a chemie
PDF

Jak citovat

Žák, V., Rusek, M., & Pavlasová, L. (2016). Úvodník k trojici článků věnovaným disertačním pracím v oboru didaktika biologie, fyziky a chemie. Scientia in Educatione, 6(2), 2-3. https://doi.org/10.14712/18047106.261

Abstrakt

Tři analýzy nabídnuté v tomto čísle časopisu Scientia in educatione jsou jedním z počátečních kroků širšího záměru, který by měl směřovat k vytvoření jakési databáze, sítě materiálů a odkazů, která by zahrnovala odborné publikace a jejich zdroje, které považujeme za relevantní v našich oborech. Těmito obory míníme didaktiku fyziky, didaktiku chemie, didaktiku biologie,příp. didaktiky dalších přírodovědných oborů.

Autoři předložených analýz postupovali v zásadě podle shodné metodiky; každý ji ale uchopil do určité míry rozdílným způsobem. Autoři shodně shrnují počty disertačních prací obhájených v daných letech, pracoviště, na nichž byly práce vytvořeny, genderové zastoupení autorek a autorů, dále využité metody sběru dat a stupeň vzdělávání, na který jsou disertační práce zaměřeny.

https://doi.org/10.14712/18047106.261
PDF