Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku
PDF

Jak citovat

Jančaříková, K., & Pavlasová, L. (2018). Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.770

Abstrakt

Příspěvek se zabývá teorií didaktických situací formulovanou pro didaktiku matematiky a možnostmi jejího využití v didaktice biologie. Prezentovaný výzkum zkoumá dovednost studentů učitelství biologie aplikovat danou teorii při přípravě na výuku. Tato dovednost byla posuzována na základě vytvořených příprav na výuku a na základě otázek, které si studenti při přípravách kladli a které písemně zaznamenávali. Data byla analyzována kvalitativně. Studenti dokázali tuto teorii velmi dobře aplikovat již při prvním seznámení s ní. Z tohoto důvodu ji doporučujeme k zařazení do kurzů didaktiky biologie.

https://doi.org/10.14712/18047106.770
PDF

Reference

Altmann, A. (1974). Úvod do didaktiky biologie. Praha: SPN.

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

Braund, M. & Reiss, M. (2004). The nature of learning science outside the classroom. In M. Braund & M. Reiss (Eds.), Learning Science Outside The Classroom (1–12). New

York: Routledge Falmer.

Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical situations in mathematics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Brousseau, G. & Sarrazy, B. (2002). Glossaire de quelques concepts de la théorie des situations didactiques en mathématiques. Bordeaux: DAEST, Université Bordeaux 2.

Činčera, J. & Jančaříková, K. et al. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: BEZK; Masarykova univerzita; Agentura Koniklec.

Jančařík, A. (2013). Vybrané teorie učeni a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta.

Jančaříková, K. (2015). Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Jančaříková, K. & Scholleová, H. (2010). Methodology for team member selection for the need of work in course of daily and distance learning education. In 7th International

Conference Efficiency and Responsibility in Education (137–145). Praha: ČZU.

Janštová, V. (2016). Vliv praktické výuky na motivaci žáků středních škol ke studiu biologie. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120124.

Joshua, S. & Dupin, J. J. (1989). Représentations et modélisations: le “débat scientifique” dans la classe et l’apprentissage de la physique. Berne: Peter Lang.

Malaguzzi, L. (1994). The Bill of Three Rights Innovations in Early Education. The International Reggio Exchange, 2(1). Dostupné z http://resourcelists.roehampton.ac.uk.

Montessori, M. (1998). Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů.

Nováková, H. (2013). Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku. Scientia in educatione, 4(2), 20–51.

Novotná, J. (2003). Ukázky analýzy a priori pro slovní úlohy. In P. Dvořák & J. Herman (Eds.), Sborník z JŠDS Vrabcov, jaro 2003 (31–54). Praha: UK PedF.

Novotná, J., Pelantová, A., Hrabáková, H. & Krátká, M. (2006). Příprava a analýza didaktických situací. Praha: Společnost učitelů matematiky.

Orange, Ch. (2007). Quel Milieu pour l’apprentissage par problématisation en sciences de la vie et de la terre? Éducation et didactique, 1(2), 37–56.

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?. Scientia in educatione, 1(1), 33–49.

Papáček, M., Čížková, V., Kubiatko, M., Petr, J. & Závodská, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové

didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (225–257). Brno: Masarykova univerzita.

Pavlasová, L. & Hrouda, L. et al. (2015). Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Praha: UK PedF.

Pavlasová, L. (2014). Přehled didaktiky biologie. Praha: UK PedF.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie: inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: JČU.

Rusek, M. (Ed.) (2015). Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII. Praha: UK PedF.

Řehák, B. (1967). Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecné škole: Příspěvek k didaktice biologie. Praha: Svoboda.

Schmitt, H. (2001). Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734–1805 im Aufbruch Preußens. Berlin: Henschel.

Strejčková, E. (Ed.). (2005). Děti, aby byly a žily. Praha: MŽP ČR.

Škoda, J. & Doulík, P. (2013). Inquiry-based Science Education – módní vlna nebo naděje pro obrodu přírodovědného vzdělávání? In J. Duchovičová, Z. Babulicová

& H. Zelená (Eds.), Pedagogické a psychologické aspekty edukacie (10–19). Nitra: Pedagogická fakulta UKF. ISBN 978-80-558-0501-6.

Švaříček, R. & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.

Velayutham, S., Aldridge, J. & Fraser, B. (2011). Development and validation of an instrument to measure students’ motivation and self-regulation in science learning.

International Journal of Science Education, 33(15), 2159–2179.

Vygotskij, L. S. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí. 1. vyd. Praha: SPN.

White Wolf Consulting. (2009). Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Dostupné z http://www.generacey.cz/uploads/akce a aktuality/pardubicky kraj/

Duvody nezajmu zaku.pdf.