Pojmové mapovanie na hodinách matematiky na primárnom stupni vzdelávania

Autoři

  • Valéria Švecová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt

Článok sa zaoberá možnosťami rozvoja tvorivosti žiakov mladšieho školského veku na hodinách matematiky prostredníctvom využívania pojmových máp. Kreativita predstavuje v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese dôležitý zdroj rozvoja osobnostného potenciálu žiaka. V článku poukazujeme na pojmové mapy ako didaktický prostriedok na primárnom stupni základnej školy, analyzujeme ich vlastnosti, možnosti v edukačnom procese. Zameriavame sa na tvorbu pojmových máp jednak z hľadiska práce s matematickými pojmami, obrázkami ako aj na tvorbu pojmových máp v programe FreeMind. V závere uvádzame hodnotenie pojmových máp z hľadiska tvorivosti ako aj vyhodnotenie štruktúry pojmových máp dataminingovou metódou asociačných pravidiel

Reference

Balková, M. Pojmové mapy v matematike na primárnom

stupni. Diplomová práca, 2015. 86 s.

Novak, J., & Canas. A. (2008). The Theory Underlying

Concept Maps and How to Construct and Use Them.

[cit.2015.03.30.] Dostupné na World Wide Web:

<http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps>.

Švecová, V., & Pavlovičová, G. Geometric Figures in Concept

Maps in Primary Education, 2015. In: Acta Mathematica

Nitriensia., 1, 139–144 p. ISSN 2453-6083.

Vasková, V. Pojmové mapy v príprave budúcich učiteľov. In:

VII. vedecká konferencie doktorandov a mladých vedeckých

pracovníkov: zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra: FPV

UKF, edícia Prírodovedec, 2006, 666-670s. ISBN 80-8050-

-3.

Vasková, V. Pojmové mapy vo vyučovaní matematiky, In:

Tomáš Lengyelfalusy, Peter Horváth (Ed.) DIDZA 5:Nové

trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na

základných, stredných a vysokých školách. - CD-ROM. Žilina:

Žilinská univerzita. ISBN 978-80-8070-863-4.

Publikováno

2020-01-10

Číslo

Sekce

Původní odborné články