Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost
PDF

Jak citovat

Čtrnáctová, H., & Klečková, M. (2013). Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost. Scientia in Educatione, 1(1), 119-124. https://doi.org/10.14712/18047106.10

Abstrakt

Příspěvek je věnován vývoji oboru zaměřeného na chemické vzdělávání z hlediska jeho institucionalizace v rámci vědecké přípravy a doktorského studia. Charakterizuje tyto formy studia, jejich význam a dosažené výsledky. První část příspěvku je věnována vědecké přípravě v oboru Teorie vyučování chemii, která zde existovala od 70. let 20. století. Ve druhé části příspěvku se zaměříme na význam doktorského studia pro rozvoj oboru chemické vzdělávání a na charakteristiku kvantitativních a kvalitativních ukazatelů doktorských studijních programů Vzdělávání v chemii a Didaktika chemie v České republice. Toto studium bylo akreditováno v r. 2003 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a v r. 2007 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V příspěvku uvádíme hlavní parametry a požadavky tohoto studia, zaměření doktorských prací od r. 2004 do současnosti a jejich přínos pro další vývoj oboru.
https://doi.org/10.14712/18047106.10
PDF

Reference

BANÝR, J. Odborná skupina pro výuku chemie ČSCH a vývoj koncepce a obsahu výuky chemie v ČR. In Aktuální otázky výuky chemie XII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002, s. 68–71.

BÍLEK, M. Didaktika chemie – výzkum a vysokoškolská výuka. Hradec Králové : Miloš Vognar – M & V, 2003.

BROCKMEYEROVÁ-FENCLOVÁ, J.; ČAPEK, V.; KOTÁSEK, J.: Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, XLX, 2000, s. 23–37.

ČTRNÁCTOVÁ, H. Chemické vzdělávání – moderní vědecká disciplína. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum 1 – Aktuálne vývojové trendy vo vyučování prírodných vied. Trnava, Trnavská univerzita, 9, 2006 (2005), s. 157–160.

HELLBERG, J.; BÍLEK, M. Vývoj chemického vzdělávání v souvislosti s rozvojem chemie jako vědy. Chemické listy, 94, č. 12, 2000, s. 1 125–1 131.

McMILLAN, J. H.; WERGIN, J. F. Understanding & Evaluating Educational Research. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1998.

PFEIFER, P.; HÄUSLER, K.; LUTZ, B. a kol. Konkrete Fachdidaktik Chemie. Neueerarbeitung. München : Oldenbourg Verlag GmbH, 2002.

SCHMIDT, H. J. a kol. Empirical Research in Chemistry and Physics Education. Proceedings of the International Seminar ICASE. Dortmund : University of Dortmund, 1992.

Studium – Agenda doktorského studia [online]. Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2010 [cit. 2010–11–12]. Dostupné z: http://www.natur.cuni.cz

Studium – Doktorské studium [online]. Olomouc : Přírodovědecká fakulta UP, 2010 [cit. 2010–11–14]. Dostupné z: http://www.upol.cz