Vývoj přírodovědného vzdělávání v České republice od roku 1989
pdf

Jak citovat

Janoušková, S., Teplý, P., Čtrnáctová, H., & Maršák, J. (2019). Vývoj přírodovědného vzdělávání v České republice od roku 1989. Scientia in Educatione, 10(3), 163-178. https://doi.org/10.14712/18047106.1254

Abstrakt

V posledních 30 letech prochází český vzdělávací systém řadou změn. Po delší době stagnace vzdělávacích přístupů, realizace jednotného školství a centralizace vzdělávání, založené na tzv. učebních osnovách, došlo v 90. letech k výrazné transformaci vzdělávací soustavy. Za jednu z nejvýznamnějších změn této transformace lze považovat vznik nových škol a postupné zvyšování autonomie škol díky  uvolnění učebních osnov. V průběhu posledních 30 let lze také v českém prostředí pozorovat významnou proměnu paradigmatu přírodovědného vzdělávání, která je do značné míry dána otevřeností vzdělávacího systému k novým, globálním trendům ve vzdělávání.

Cílem článku je zmapování vývoje paradigmatu přírodovědného vzdělávání v posledních 30 letech. Předmětem tematické kvalitativní analýzy budou relevantní strategické a koncepční dokumenty MŠMT (např. dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, vládní strategie v oblasti vzdělávání, i dílčí strategie související s přírodovědným vzděláváním) a další dokumenty tvořené organizacemi jakými jsou např. Výzkumný ústav pedagogický v Praze (nyní Národní ústav pro vzdělávání), či Česká školní inspekce. Na základě těchto dokumentů chceme demonstrovat širší kontext přírodovědného vzdělávání. V druhé části článku se na základě analýzy cílového zaměření kurikul v oblasti přírodovědného vzdělávání od roku 1989 chceme zaměřit na proměnu cílů v oblasti přírodovědného vzdělávání, soustředit se chceme také na promítání alternativních metod a postupů výuky do kurikul přírodních věd. Výběr vhodných dokumentů pro analýzu a jejich objektivní interpretace jsou do značné míry zaručeny týmem autorů, kteří se na řadě reformních kroků přímo nebo poradenstvím podíleli a mohou tak analýzu obohatit expertním pohledem na danou problematiku.

https://doi.org/10.14712/18047106.1254
pdf

Reference

Blažek, R. & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015, Národní zpráva, Přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce.

Breiner, J. M. & Harkness, S. S., et al. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3–11. Dostupné z https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00109.x

Bybee, R.W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher; 70(1), 30–35.

Bunge, M. (2012). Wealth and well-being, economic growth and integral development. In M. Bunge, Evaluating philosophies (65–76). Dordrecht: Springer Netherlands. Dostupné z http://doi.org/10.1007/978-94-007-4408-0 7

Crawford, B.A. (2000). Embracing the essence of inquiry: New roles for science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 37(9), 916–937. Dostupné z https://doi.org/10.1002/1098-2736(200011)37:9<916::AID-TEA4 >3.0.CO;2-2

European Commission. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe (Vol. 22845). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission. (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Faltýn, J., Nemčíková, K. & Zelendová, E. (Eds.) (2010). Gramotnosti ve vzdělávání – příručka pro učitele. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Gramotnosti ve vzdelavani11.pdf

Fernandez-Cano, A. (2016). A methodological critique of the PISA evaluations. RELIEVE – Revista Electrónica de Investigación Evaluación Educativa, 22 (1), 1–16. Dostupné z http://dx.doi.org/10.7203/relieve.22.1.8806

Gago, J. M., Ziman, J. & Caro, P., et al. (2004). Europe needs more scientists: Report by the high level group on increasing human resources for science and technology. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Hazelkorn, E. & Ryan, C., et al. (2015). Science education for responsible citizenship. Report to the European Commission of the Expert group on science education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub science education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf

Held, D. (1991). Democracy and globalization. Alternatives: Global, Local, Political, 16(2), 201–208. Dostupné z https://doi.org/10.1177/030437549101600205

Holbrook, J. & Kolodner, J. L. (2000). Scaffolding the development of an inquiry-based (science) classroom. In B. Fishman & S. O‘Connor-Divelbiss (Eds.), Fourth international conference of the learning sciences (221–227). Dostupné z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.379.8502

Hučínová, L. (2005). Klíčové kompetence v RVP ZV. Metodický portál RVP. Dostupné z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/335/klicove-kompetence-v-rvp-zv.html/

Janoušková, S. & Maršák, J. (2008a). Indikátory kvality vzdělávání. Pedagogika, 58(4), 315–326.

Janoušková, S. & Maršák, J. (2008b). Indikátory – významný prostředek našeho poznávání. Pedagogika, 58(1), 29–35.

Janoušková, S., Maršák, J. & Pumpr, V. (2012). Evaluační standardy vzdělávacího oboru Chemie – reflexe nově vzniklých Standardů základního vzdělávání. Scientia in educatione, 3(1), 19–28.

Janoušková, S. & Jodas, B., et al. (2013). Standardy pro základní vzdělávání. Chemie. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67498&view=9832

Janoušková, S., Žák, V. & Rusek, M. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti – analýza a porovnání. Studia Paedagogica 24(3), 93–109. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-4

Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R.E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. Dostupné z https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102 1

Kopecký, M. (2013). Výzkum pro vzdělávací politiku nebo výzkum vzdělávací politiky? Paidagogos, 2013(2), 199–215. Dostupné z http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=13

Krammer, S. M. S. (2017). Science, technology, and innovation for economic competitiveness: The role of smart specialization in less-developed countries. Technological Forecasting and Social Change, 123, 95–107. Dostupné z https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2017.06.028

Maršák, J. & Janoušková, S. (2006). Trendy v přírodovědném vzdělávání. Metodický portál RVP. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1055/trendy-v-prirodovednem-vzdelavani.html/

Marx, R.W. & Blumenfeld, P.C., et al. (2004). Inquiry-based science in the middle grades: Assessment of learning in urban systemic reform. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1063–1080. Dostupné z https://doi.org/10.1002/tea.20039

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(2), 1–10. Dostupné z https://doi.org/10.17169/FQS-1.2.1089

Malekipour, A. & Hakimzadeh, R., et al. (2017). Content analysis of curriculum sylabus for the educational technology discipline based on entrepreneurial competencies. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, e62156. Dostupné z https://doi.org/10.5812/ijvlms.62156

Morse, S. (2004). Indices and indicators in development: an unhealthy obsession with numbers? London: Earthscan.

MŠMT. (1995). Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ročník LI, sešit 9, Standard základního vzdělávání. Praha: MŠMT, ČR.

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: Tauris.

MŠMT. (2007). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-akoncepcni-dokumenty-cerven-2009

MŠMT. (2011–2015). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-akoncepcni-dokumenty-cerven-2009

MŠMT. (2015a). Strategie vzdělávací politiky 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/Strategie 2020 web.pdf

MŠMT. (2015b). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

MŠMT. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/41216/

Osborne, J. & Dillon, J. (2008). Science education in Europe: Critical reflections. A report to the Nuffield Foundation. London: The Nuffield Foundation. Dostupné z https://bit.ly/2FI2Gxl

Osborne, R. J. & Wittrock, M.C. (1983). Learning science: A generative process. Science Education, 67(4), 489–508. Dostupné z https://doi.org/10.1002/sce.3730670406

Prais, S. J. (2003). Cautions on OECD‘ s recent educational survey (PISA). Oxford Review of Education, 29(2), 139–163. Dostupné z https://doi.org/10.1080/0305498032000080657

Saldana, J. (2013). The coding manual for qualitative research, 2nd Edition. Los Angeles, London, New Delphi: Singapore: Sage.

Sjøberg, S. (2015). PISA and global educational governance — A critique of the project, its uses and implications. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(1), 111–127. Dostupné z https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1310a

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 3, 24–44.

Torres, C. A. (2002). Globalization, education, and citizenship: Solidarity versus markets? American Educational Research Journal, 39(2), 363–378. Dostupné z https://doi.org/10.3102/00028312039002363

Tomášek, V., et al. (2008). Výzkum TIMSS 2007. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. Dostupné z https://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodnisetreni-archiv/TIMSS/TIMSS-2007/Narodni-zprava-2007.pdf

ÚIV. (2002). Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995–2000. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

VÚP. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Tauris. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/493/

VÚP. (2011). Gramotnosti ve vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Gramotnosti ve vzdelavani soubor studii1.pdf

Weber, R. (1990). Basic content analysis. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. Dostupné z https://doi.org/10.4135/9781412983488

Zeidler, D. L. (2016). STEM education: A deficit framework for the twenty first century? A sociocultural socioscientific response. Cultural Studies of Science Education, 11(1), 11–26. Dostupné z https://doi.org/10.1007/s11422-014-9578-z