Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice
PDF

Jak citovat

Robová, J. (2020). Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice. Scientia in Educatione, 3(2), 79-106. https://doi.org/10.14712/18047106.38

Abstrakt

Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.
https://doi.org/10.14712/18047106.38
PDF

Reference

ABDELFATAH, H. A Story-based Dynamic Geometry Approach to Improve Attitudes toward Geometry and Geometric Proof. The International Journal on Mathematics Education. 2011, vol. 43, no. 3, p. 441–450.

ARIAS, J. M., MAZA, I. S. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Matemáticas para la ESO y los Bachilleratos. La gaceta de la RSME. 2006, vol. 9, no. 1, p. 233–243 [online]. Dostupné z: http://www.rsme.es/gacetadigital/vernumero.php?id=61

AYDIN, H., MONAGHAN, J. Bridging the Divide-seeing Mathematics in the World through Dynamic Geometry. Teaching Mathematics and Its Applications. 2011, vol. 30, no. 1, p. 1–9.

BACCAGLINI-FRANK, A., MARIOTTI, M. A. Generating Conjectures in Dynamic Geometry: The Maintaining Dragging Model. International Journal of Computers for Mathematical Learning. 2010, vol. 15, no. 3, p. 225–253.

BAKI, A., GÜVELI, E. Evaluation of a Web Based Mathematics Teaching Material on the Subject of Functions. Computers and Education. 2008, vol. 51, no. 2, p. 854–863.

BÖHM, J., et al. The Case for CAS. Münster : Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2004. 134 p.

BURRILL, G. J., et al. Handheld Graphing Technology in Secondary School Mathematics: Research Findings and Implications for Classroom Practice. Dallas, TX : Texas Instruments, 2002, 122 p. Dostupné z: http://ti-researchlibrary.com/default.aspx

CIHLÁŘ, J. Využití ICT ve výuce matematiky. In : Stehlíková, N. (ed.) Jak učit matematiku žáky ve věku 11–15 let. Plzeň : Vydavatelský servis, 2008. s. 9–18.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. 656 s.

DAY, R. Classroom Technology: Tool for, or Focus of, Learning? Mathematics Teacher. 1996, vol. 89, no. 2, p. 134–137.

DION, G. The Graphics Calculator: a Tool for Critical Thinking. Mathematics Teacher. 1990, vol. 83, no. 7, p. 564–570.

DRIJVERS, P. H. M. Learning algebra in a computer algebra environment. Utrecht : CD-β Press, Center for Science and Mathematics Education, 2003. 370 p.

DUNHAM, P. H., DICK, T. Research on Graphing Calculators. Mathematics Teacher. 1994, vol. 87, no. 6, p. 440–445.

ELLINGTON, A. J. A Meta-analysis of the Effects of Calculators on Students’ Achievement and Attitude Levels in Precollege Mathematics Classes. Journal for Research in Mathematics Education. 2003, vol. 34, no. 5, p. 433–463.

ERBAS, A. K., YENMEZ, A. A. The Effect of inquiry-based Explorations in a Dynamic Geometry Environment on Sixth Grade Students’ Achievements in Polygons. Computers and Education. 2011, vol. 57, no. 4, p. 2 462–2 475.

FLADE, L., LICHTENBERG, W., PRUZINA, M. Zum Einsatz eines grafikfähigen Taschenrechners im Mathematikunterricht des Gymnasiums. Mathematik in der Schule. 1992, roč. 30, č. 3, s. 129–133.

FUNKHOUSER, C. The Effects of Computer Augmented Geometry Instruction on Student Performance and Attitudes. Journal of Research on Technology in Education. 2002, vol. 35, no. 2, p. 163–175.

GANTZ, L. A. The Effects of the TI-Nspire CAS on Student Learning: A Phase I Project. Virginia : George Mason University, 2008, 41 p. Dostupné z: http://tiresearchlibrary.com/default.aspx

GAWLICK, T. On Dynamic Geometry Software in the Regular Classroom. The International Journal on Mathematics Education. 2002, vol. 34, no. 3, p. 85–92.

GILLIS, J. M. An Investigation of Student Conjectures in Static and Dynamic Geometry Environments. Auburn : Auburn University, 2005. Dissertation. 171 p. Dostupné z: http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/854/GILLIS JOHN 2.pdf?sequence=1

GRAFF, M., MAYER, P., LEBENS, M. Evaluating a Web Based Inteligent Tutoring System for Mathematics at German Lower Secondary Schools. Education and Information Technologies. 2008, vol. 13, no. 3, p. 221–230.

GUIN, D., RUTHVEN, K., TROUCHE, L. (eds.) The Didactical Challenge of Symbolic Calculators: Turing a Computational Device into a Mathematical Instrument. Mathematics Education Library, vol. 36. New York : Springer, 2005.

GÜVEN, B., KOSA, T. The Effect of Dynamic Geometry Software on Student Mathematics Teachers Spatial Visualization Skills. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2008, vol. 7, no. 4. Dostupné z: http://www.tojet.net/articles/7411.pdf

HANSEN, H. B. The Effects of the Use of Dynamic Geometry Software on Student Achievement and Interest. Minnesota : Bemidji State University, 2004. Research paper. Dostupné z: http://faculty.bemidjistate.edu/grichgels/MastersPapers/MastersList.htm

HATTERMANN, M. The dragging process in three dimensional dynamic geometry environments (DGE). In Proceedings PME 32, Figueras, O. et al. (eds.), 2008, p. 3-129–3-136.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha : Portál, 2009. 232 s.

HELLER, J., et al. Impact of Handheld Graphing Calculator Use on Student Achievement in Algebra 1. Heller Research Associates, 2005. 70 p. Dostupné z: http://education.ti.com/sites/US/downloads/pdf/research heller curtis.pdf

HENTSCHEL, T., PRUZINA, M. Graphikfähige Taschenrechner im Mathematikunterricht – Ergebnisse aus einem Schulversuch (in Klasse 9/10). Journal für Mathematik Didaktik. 1995, vol. 16, no. 3/4, p. 193–232.

HILL, J. R., et al. Exploring Research on Internet-based Learning: From Infrastructure to Interactions. In Jonassen, D. H. (ed.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology, p. 433–460. Lawrence Erlbaum Associates : USA, New Jersey, 2004.

HIRSCHHORN, D. B., THOMPSON, D. R. Technology and Reasoning in Algebra and Geometry. Mathematics Teacher. 1996, vol. 89, no. 2, p. 138–147.

HULL, A. N., BROVEY, A. J. The Impact of the Use of Dynamic Geometry Software on Student Achievement and Attitudes towards Mathematics. Action Research Exchange [online]. 2004, vol. 3, no. 1, 7 p. Dostupné z: http://teach.valdosta.edu/are/

CHINO, K., et al. The Effects of „Spatial Geometry Curriculum with 3D DGS" in Lower Secondary School Mathematics. In Proceedings PME 31, part 2, 2007, p. 137–144.

ISIKSAL, M., ASKAN, P. The Effect of Spreadsheet and Dynamic Geometry Software on the Achievement and Self-Efficacy of 7th-Grade Students. Educational Research, 2005, vol. 47, no. 3, p. 333–350.

JOHNSTON-WILDER, S., MASON, J. Developing Thinking in Geometry. London : Paul Chapman Publishing, 2006. 270 s.

KASTBERG, S., LEATHAM, K. Research on Graphing Calculators at the Secondary Level: Implications for Mathematics Teacher Education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [online]. 2005, vol. 5, no. 1. Dostupné z: http://www.citejournal.org/vol5/iss1/mathematics/article1.cfm

KASTEN, S. A., SINCLAIR, N. Using Dynamic Geometry Software in the Mathematics Classroom: A Study of Teacher’s Choices and Rationales. The International Journal for Technology in Mathematics Education. 2009, vol. 16, no. 4, p. 133–143.

KHOJU, M., JACIW, A., MILLER, G. Effectiveness of Graphing Calculators in K-12 Mathematics Achivevement [online]. Publikováno 2005 [cit. 2008–05-20]. Dostupné z: http://education.ti.com/sites/US/downloads/pdf/research khojou jaciw.pdf

KVĚTOŇ, P. Možnosti použití minikalkulátorů ve vyučování matematice na základní škole. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě. Praha : SPN, 1983, 114 s.

LABORDE, C. Integration of Technology in the Design of Geometry tasks with Cabri-Geometry. International Journal of Computers for Mathematical Learning. 2001, vol. 6, no. 3, p. 283–317.

LABORDE, C., KYNIGOS, C., HOLLEBRANDS, K., STRÄSSER, R. Teaching and learning geometry with technology. In Gutiérrez, A., Boero, P. (eds.) Handbook of research on the psychology of mathematics education: Past, present and future. Rotterdam, The Netherlands : Sense Publisher, 2006, p. 275–304.

LEISCHNER, P. Rozvíjení prostorové představivosti žáků středních škol. Praha : MFF UK, 2003, 150 s. Disertační práce.

MACEDO-ROUET, M. et al. Students’ Performance and Satisfaction with Web vs. Paper-Based Practice Quizzes and Lecture Notes. Computers and Education, 2009, vol. 53, no. 2, p. 375–384.

MERCER, J. Teaching Graphing Concepts with Graphing Calculators. Mathematics Teacher. 1995, vol. 88, no. 4, p. 268–273.

MOŠNA, F.Webové stránky s matematickým textem, In Alternativní metody výuky. Praha : Přírodovědecká fakulta, 2005, s. 84–89.

NEUMAJER, O. ICT kompetence učitelů: dizertační práce. Praha : PedF UK, 2007, 167 s.

NEUMAJER, O. Koncept 1 : 1 – notebook pro každého žáka – skrývá mnohá úskalí. Metodický portál: Články, 2009 [online]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz

NG, W. L., et al. Effects of Using a Computer Algebra System (CAS) on Junior College Students’ Attitudes towards CAS and Achievement in Mathematics. The International Journal for Technology in Mathematics Education. 2005, vol. 12, no. 2, p. 59–72.

OLDKNOW, A., TAYLOR, R. Teaching Mathematics Using ICT. 2nd Edition. London : Continuum, 2003, 262 s.

PITTA-PANTAZI, D., CHRISTOU, C. Cognitive styles, dynamic geometry and measurement performance. Educational Studies in Mathematics, 2009, vol. 70, no. 1, p. 5–6.

POWERS, R., et al. A Study of the Use of a Handheld Computer Algebra System in Discrete Mathematics. The International Journal for Technology in Mathematics Education. 2005, vol. 12, no. 3, p. 103–113.

PUUSTINEN, M., et al. An Analysis of Students’ Spontaneous Computer-mediated Help Seeking: A Step toward the Design of Ecologically Valid Supporting Tools. Computers and Education. 2009, vol. 53, no. 4, p. 1 040–1 047.

ROBOVÁ, J. Grafické kalkulátory ve výuce matematiky na gymnáziu: dizertační práce. Praha : Matematicko-fyzikální fakulta UK, 1998, 175 s.

ROBOVÁ, J. Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2012, 300 s.

ROSCHELLE, J., GALLAGHER, L. A Research Perspective on Using Graphing Calculator Interventions to Improve Mathematics Achievement. Palo Alto, CA : SRI International, 2005, 12 p. Dostupné z: http://ti-researchlibrary.com/default.aspx

RUTHVEN, K., et al. Constructions of Dynamic Geometry: A Study of the Interpretative Flexibility of Educational Software in Classroom Practice. Computers and Education. 2008, vol. 51, no. 1. p. 297–317.

RVP, G. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007, 100 s.

SAK, P., et al. Člověk a vzdělání v informační společnosti: vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Praha : Portál, 2007, 296 s.

SANDE, C. A description and characterization of student activity in an open, online, mathematics help forum. Educational Studies in Mathematics, 2011, vol. 77, no. 1, p. 53–78.

SCHMIDT, K., et al. Introducing a Computer Algebra System in Mathematics Education — Emipirical Evidence from Germany. The International Journal for Technology in Mathematics Education. 2009, vol. 16, no. 1, p. 11–26.

SEDLÁČEK, L., POTŮČKOVÁ, S. Projekt SIPVZ – tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím Cabri geometrie [online]. Publikován 2007-01-03 [cit. 2008-06-16]. Dostupné z: http://www.gztgm.cz/projekty/mat1/default.asp

UBUZ, B., et al. Effects of Dynamic Environment on Immediate and Retention Level Achievements of Seventh Grade Students. Eurasian Journal of Educational Research. 2009, vol. 35, p. 147–164.

VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha : PedF UK, 2009, 212 s.

VONDROVÁ, N., JANČAŘÍK, A. Implementation of Netbooks in the Teaching of Mathematics in Primary Schools. H. Beldhuis (ed.) In 11th European Conference on e-Learning (ECEL 2012), University of Groningen The Netherlands, 2012, p. 567–574.

WALTEROVÁ, E., et al. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti: 1. díl. Brno : Paido, 2004, 295 s.

WANG, K. H., et al. Learning Styles and Formative Assessment Strategy: Enhancing Student Achievement in Web-based learning. Journal of Computer Assisted Learning. 2006, vol. 22, no. 3, p. 207–217.

WANG, T. H. Implementation of Web-based Dynamic Assessment in Facilitating Junior High School Students to Learn Mathematics. Computers and Education. 2011, vol. 56, no. 4, p. 1 062–1 071.

WEGNER, S. B., HOLLOWAY, K. C., GARTON, E. M. The Effects of Internet- Based Instruction on Student Learning. Journal of Asynchronous Learning Network. 1999, vol. 3, no. 2, p. 98–106.

WEIGAND, H. G. Teaching with s Symbolic Calculator in 10th Grade — Evaluation of One Year Project. International Journal for Technology in Mathematics Education. 2008, vol. 15, no. 1, s. 19–32.

WEIGAND, H. G., BICHLER, E. Symbolic Calculators in Mathematics Lessons — The Case for CAS. International Journal for Technology in Mathematics Education. 2010, vol. 17, no. 1, p. 3–15.

ŽILKOVÁ, K. Školská matematika v prostředí IKT. Bratislava : Vydavatelstvo UK, 2009, 136 s.