Vývoj matematického vzdělávání v České republice po roce 1989
pdf

Jak citovat

Robová, J., & Moravcová, V. (2019). Vývoj matematického vzdělávání v České republice po roce 1989. Scientia in Educatione, 10(3), 143-162. https://doi.org/10.14712/18047106.1292

Abstrakt

Výuka matematiky na základních i středních školách v České republice prošla za posledních třicet let výraznými změnami, které ovlivnily vzdělávání žáků a jejichž příčiny byly převážně vnějšího charakteru. Na přelomu 80. a 90. let minulého století u nás dochází k odklonu od množinového pojetí matematiky a s tím souvisejícímu následnému vydávání nových učebnic. Pro 90. léta je charakteristický pokles hodinové dotace výuky matematiky, změny v pojetí učiva (odklon od exaktních definic, snížení důrazu na používání symbolických zápisů či na zapamatování základních vztahů aj.). Ve vyučovacích metodách lze zaznamenat rostoucí příklon ke konstruktivismu, podporu projektového vyučování a masivní nástup digitálních technologií. Po roce 2000 výuku matematiky významně ovlivnily školské reformy, a to zejména zavedení rámcových, resp. školních vzdělávacích programů, zřízení státních maturit s výhledem na povinnou maturitu z matematiky na vybraných typech škol a zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Příspěvek se na základě kvalitativní analýzy zejména kurikulárních dokumentů, učebnic matematiky a studia odborné literatury zabývá nejen příčinami a následky uvedených změn v uplynulých letech, ale zamýšlí se rovněž nad současným stavem i vývojovými tendencemi.

https://doi.org/10.14712/18047106.1292
pdf

Reference

Binterová, H., Fuchs, E. & Tlustý, P. (2007). Matematika 6. Geometrie pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus.

Brockmeyerová-Fenclová, J. & Kotásek, J. (1999). Oprávněnost přírodovědné komponenty vzdělání v současném světě. Pedagogická orientace, 9(1), 58–68.

Cachová, J. (1998). Konstruktivistické přístupy k vyučování a „Investigating teaching B. Jaworské. Matematika–fyzika–informatika, 8(2), 77–81.

Calda, E. (1992). O humanizaci vzdělání a školské matematiky. In 4. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Žinkovy (65–67). Praha: MPS JČMF.

CEDEFOP. (2009). The shift to learning outcomes: conceptual, political and practical developments in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of EC.

Čerych, L., et al. (1999). České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie. Praha: ÚIV.

Daňhelková, J. & Jirotková, D. (1999). Nejen hravé učení. Učitel matematiky, 8(1), 44–53.

Dvořák, D. (2015). Proměny kurikulárního diskurzu: o aktérech, standardech a ledních medvědech. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (101–117). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.

EC. (1995). White paper on education and training. teaching and learning: Toward the learning society. Luxembourg: European Commission.

EC. (2008/09). Organizace vzdělávací soustavy České republiky. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/10186 1 1/download/

Hejný, M. & Kuřina, F. (1998). Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. Matematika–fyzika–informatika, 7(7), 385–395.

Hejný, M. & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.

Hejný, M., Novotná, J. & Stehlíková, N. (Eds.). (2004). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. (2 svazky). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.

Houska, J. & Hrubý, D. (1999). Učební osnovy matematiky. Učitel matematiky, 8(1), 37–43.

Hrubá, J. (1999). Co všechno ukázala sonda „Maturant 99? Učitelské listy, 7(1), 12.

Hrubý, D. (2007). Postavení matematiky na gymnáziích. In M. Bečvářová (Ed.), O škole a vzdělávání (47–70). Praha: Matfyzpress.

Janík, T., et al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP.

Janík, T. & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32.

JČMF. (2012). Jubilejní almanach Jednoty českých matematiků a fyziků ke 150. výročí založení. Pardubice: DTP studio.

Keller, J. & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kotásek, J. (1993). Pedagogický výzkum a transformace vzdělávací soustavy. Pedagogika, 43(4), 363–369.

Kuřina, F. (2002). O matematice a jejím vyučování. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 31(1), 1–8.

Mandíková, D. & Palečková, J. (2014). Výsledky českých žáků ve výzkumu PISA 2012 – mírný optimismus. Matematika-fyzika-informatika, 23(5), 369–383.

Maňák, J. (1992). Problematika domácích úkolů na základní škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Maňák, J., Janík, T. & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Maňák, J. & Knecht, P. (Eds.). (2007). Hodnocení učebnic. Brno: Paido.

MF, MŠMT & MPO. (2007). Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Dostupné z http://www.nuov.cz/uploads/SBFG finalni verze.pdf

Mikulčák, J. (2010). Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918. Praha: Matfyzpress, 2010.

Molnár, J., Lepík, L., Lišková, H. & Slouka, J. (1999). Matematika 7. Olomouc: Prodos.

Moravcová, V. (2017). Typografie pro učitele matematiky. In P. Rosa (Ed.), Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (85–102). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

MŠ. (1987). Učební osnovy základní školy: Matematika 5.–8. ročník. Matematicko-fyzikální praktika. Cvičení z matematiky. Praha: SPN.

MŠMT. (1991). Učební osnovy základní školy: Matematika 5.–8. ročník, Informatika 7.–8. ročník, Rýsování a technické kreslení 7.–8. ročník. Praha: Fortuna.

MŠMT. (1993). Učební osnovy pro přechodný devátý ročník základní školy. Praha: Fortuna.

MŠMT. (1995). Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem. (Úprava). Věstník MŠMT, 51(11), 4.

MŠMT. (1996). Matematika. Učební osnovy pro 1. až 9. ročník: Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna.

MŠMT. (1997a). Vzdělávací program Obecná škola (6.–9. ročník). Dostupné z http://www.nuv.cz/file/193 1 1/

MŠMT. (1997b). Vzdělávací program Národní škola: Vzdělávací program pro 1.–9. ročník základního školství. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/191 1 1/

MŠMT. (1999a). Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávání v České republice. Dostupné z https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/!-koncepce-vzdelavania-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-v-cr-2094/

MŠMT. (1999b). Učební dokumenty pro gymnázia. Učební plány, učební osnovy: Osmiletý studijní cyklus. Čtyřletý studijní cyklus. Praha: Fortuna.

MŠMT. (1999c). Standard základního vzdělávání. Praha: Fortuna.

MŠMT. (2000a). Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky v roce 2004. Praha: Tauris.

MŠMT. (2000b). Koncepční záměr reformy maturitní zkoušky. Praha: Tauris.

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: ÚIV.

MŠMT. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP.

MŠMT. (2007). Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/RVPZV Opatreni 2007 final.pdf

MŠMT. (2009). Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/10376 1 1

MŠMT. (2011). Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Dostupné z http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2011/03/Doporuceneucebni-osnovy-predmetu-CJL-AJ-a-M-pro-zakladni-skolu.pdf

MŠMT. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: NÚV.

Müllerová, J., Divíšek, J., Macháček, V., Repáš, V., Šmelhaus, J. & Urbanová, J. (1982). Matematika pro sedmý ročník základní školy, I. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Piťha, P. & Helus, Z. (1996). Vzdělávací program Občanská škola: Pojetí Občanské školy. Učební osnovy Občanské školy. Praha: Portál.

Pešková, K., Spurná, M. & Knecht, P. (2017). Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis Scholae, 11(2), 99–124. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.271

Průcha, J. (2012). Srovnávací pedagogika. Praha: Portál.

Robová, J. (1999a). Řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav s využitím grafického kalkulátoru. Matematika–fyzika–informatika, 9(3), 165–171.

Robová, J. (1999b). Vyšetřování vlastností elementárních funkcí s využitím grafického kalkulátoru: 1. a 2. část.Matematika–fyzika–informatika, 9(4), 233–237; 9(5), 303–306.

Robová, J. (2004). Základy statistiky na grafickém kalkulátoru. Matematika–fyzika–informatika, 13(9), 555–563.

Robová, J. (2012). Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha: PedF UK.

Sikorová, Z. (2007). Hodnocení a výběr učebnic v praxi. Ostrava: PedF OU.

Skalková, J. (2004). Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido.

Straková, J. (2007). Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro. Pedagogika, 57(1), 21–36.

Trávníček, S. (1998). O humanizaci matematického vzdělávání. Matematika–fyzika–informatika, 7(5), 257–265.

UN. (2003). Proč je Základní škola nejrozšířenějším vzdělávacím programem? Učitelské noviny, 18. Dostupné z http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4189

VÚP. (2011). Gramotnosti ve vzdělávání. Praha: VÚP.

Walterová, E., et al. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti: 1. díl. Brno: Paido.