Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie
PDF

Jak citovat

Švandová, K., & Kubiatko, M. (2020). Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie. Scientia in Educatione, 3(2), 65-78. https://doi.org/10.14712/18047106.37

Abstrakt

Předkládaná studie je zaměřena na výzkum postojů studentů českých gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie. Klade si za cíl zjistit zejména rozdíl v postojích z hlediska pohlaví, navštěvovaného ročníku a oblíbeného předmětu. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník s pětistupňovými škálovanými položkami Likertova typu, který byl administrován 552 studentům čtyř českých gymnázií. Pomocí faktorové analýzy byly položky rozděleny do čtyř kategorií: 1. Významnost chemie, 2. Oblíbenost a náročnost chemie, 3. Chemické pomůcky a laboratorní experimenty, 4. Zájem o chemii. Celkové skóre postojové části indikovalo neutrální postoj studentů k vyučovacímu předmětu chemie. Mezi chlapci a dívkami byl rozdíl ve skóre ve prospěch chlapců, s pozitivním postojem, a to v porovnání s dívkami, které již chemii vnímají neutrálně. Studenti prvního ročníku vnímají chemii neutrálně, s narůstajícím věkem studentů je patrný pokles, kdy se postoje k chemii stávají negativními, a to jak u studentů druhého, tak i třetího ročníku. V závěru jsou navrženy možnosti dalšího směřování výzkumu v této oblasti.
https://doi.org/10.14712/18047106.37
PDF

Reference

ALLPORT, G. W. Attitudes. In Fishbein, M. (Ed.)Readings in attitude theory and measurement. New York : J. Wiley, 1967, s. 3–13.

BARNES, G., MCINERNEY, D. M., MARSH, H. W. Exploring sex differences in science enrolmentintentions: An application of the general model of academic choice. Australian Educational Researcher. 2005, roč. 32, č. 2, s. 1–23.

CHEUNG, D. Students‘ attitudes toward chemistry lessons: The interaction effect between grade level and gender. Research in Science Education. 2009, roč. 39, č. 1, s. 75–91.

GEDROVICS, J., BÍLEK,M., JANIUK, R.M., MOJSA, R.,MOZHEIKA, D., ŘÁDKOVÁ, O. Trendy v zájmech a postojích patnáctiletých žáků k přírodním vědám. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, 2008. Série B, 12, s. 13–17.

HILBING, C., BARKE, H. D. An idea of science: Attitudes towards chemistry and chemical education expressed by artistic paintings. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2000, roč. 1, č. 3, s. 365–374.

HÖFER, G., SVOBODA, E. Některé výsledky celostátního výzkumu „Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky". In Rauner, K. (ed.): Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2, Rámcové vzdělávací programy. Sborník z konference. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 52–70.

HOFSTEIN, A., BEN-ZVI, R., SAMUEL, D., TAMIR, P. Attitudes of Israeli highschool students toward chemistry and physics: A comparative study. Science Education. 1977, roč. 6, č. 2, s. 259–268.

KAN, A., AKBAS, A. Affective Factors That Influence Chemistry Achievement (Attitude and Self Efficacy) and The Power Of These Factors To Predict Chemistry Achievement-I. Journal of Turkish Science Education. 2006, roč. 3, č. 1, s. 76–85.

KOBALLA, T. R., GLYNN, S. M. Attitudinal and motivational constructs in science learning. In Abell, S. K. and Lederman, N. G. (ed.) Handbook of Research on Science Education. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2007, s. 75–102.

KRECH, D., CRUTCHFIELD, R. S., BALLACHEY, E. L. Člověk v společnosti. Bratislava : SAV, 1968.

KUBIATKO, M., ŠVANDOVÁ, K., ŠIBOR, J., ŠKODA, J. Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 1, s. 82–96.

MENIS, J. Attitudes towards School, Chemistry and Science among Upper Secondary Chemistry Students in the United States. Research in Science & Technological Education. 1989, roč. 7, č. 2, s. 183–190.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Vyd. 2. Praha : Academia, 1998, 333 s.

OZDEN, M. An Investigation of Some Factors Affecting Attitudes toward Chemistry in University Education. Essays in Education, Special Edition, 2008, s. 90–99.

PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., HRABAL, V. Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika. 2010, roč. 55, č. 1, s. 38–61.

PROKOP, P., KOMORNÍKOVÁ, M. Postoje k prírodopisu u žiakov druhého stupňa základných škôl. Pedagogika. 2007, roč. 57, č. 1, s. 37–46.

RAMSDEN, J. M. Mission impossible? Can anything be done about attitudes to science? International Journal of Science Education. 1998, roč. 20, č. 2, s. 125–137.

SALMI, H. Science centers as leasing laboratories: Experience of Heureka, the Finnish Science Centre. International Journal of Technology Management. 2003, roč. 25, č. 5, s. 460–476.

SALTA, K., TZOUGRAKI, Ch. Attitudes toward chemistry among 11th grade students in high schools in Greece. Science Education. 2004, roč. 88, č. 4, s. 535–547.

SEARS, P. B., KESSEN, W. Statement of purposes and objectives of science education in school. Journal of Research in Science Teaching. 1964, roč. 2, č. 1, s. 3–6.

SJÖBERG, S., SCHREINER, C. Science education and youthďs identity construction — two incompatible projects? In Corrigan, D., Dillon, J. and Gunstone, R. (ed.): The Re-emergence of Values in the Science Curriculum. Rotterdam : Sense Publishers. 2006 [online] [cit. 12. 2. 2012]. Dostupné z: http://folk.uio.no/sveinsj/Values-ROSE-Schreiner-Sjoberg.pdf

THOMAS, W. I., ZNANIECKY, F. Polish peasant in Europe and America. Boston : Badger, 1918 sv. 1.

VESELSKÝ, M. Motivácia žiakov učiť sa. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, 116 s.

VESELSKÝ, M., HRUBIŠKOVÁ, H. Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 3, s. 45–64.

WOLF, S. J., FRASER, B. J. Learning environment, attitudes and achievement among middle-school science students using inquiry-based laboratory activities. Research in Science Education. 2008, roč. 38, č. 3, s. 321–341.