Představy žáků základních škol o trávicí soustavě

##plugins.themes.healthSciences.article.supplementaryFiles##

finalni sazba - pdf

Klíčová slova

dětská kresba
dětské pojetí učiva
trávicí soustava
žáci základní školy children's drawing
children's concepts
digestive system
elementary school pupils

Jak citovat

Kovařík, P., Kubiatko, M., & Randáčková, D. (2023). Představy žáků základních škol o trávicí soustavě. Scientia in Educatione, 14(2), 32-43. https://doi.org/10.14712/18047106.2297

Abstrakt

Představy o jakémkoliv jevu či fenoménu se vyvíjejí od raného věku dítěte zejména vlivem působení vnějších faktorů. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit představy žáků prvního stupně základní školy o trávicí soustavě a stanovit vliv různých faktorů ovlivňujících úroveň představ o trávicí soustavě, zejména se zaměřením na konceptuální změnu s ohledem na přechod na druhý stupeň. Respondenty výzkumu byli žáci prvního i druhého stupně základních škol (n = 193). Výzkumný nástroj byl tvořen třemi částmi. První část tvořily demografické proměnné, druhá část byla zaměřena na vnímání vlastní zranitelnosti. Poslední část byla zaměřena na představy respondentů o trávicí soustavě, které byly identifikovány prostřednictvím dětské kresby. Pro analýzu dat byly využity metody deskriptivní a induktivní statistiky. Žáci pátého ročníku dosáhli nejvyššího skóre, nejnižší skóre bylo dosaženo žáky prvního a devátého ročníku. Slinivka břišní byla nejvíce absentujícím orgánem trávicí soustavy v kresbách žáků. V závěru jsou navrhnuty možnosti pro aplikaci do pedagogické praxe.

https://doi.org/10.14712/18047106.2297

Reference

Ahi, B. (2017). Thinking about digestive system in early childhood: A comparative study about biological knowledge. Cogent Education, 4(1), 1278650. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1278650

Andariana, A., Zubaidah, S., Mahanal, S., & Suarsini, E. (2020). Identification of biology students’ misconceptions in human anatomy and physiology course through three-tier diagnostic test. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(3), 1071–1085. https://doi.org/10.17478/jegys.752438

Angell, C., Alexander, J., & Hunt, J.A. (2015). ‘Draw, write and tell’: A literature review and methodological development on the ‘draw and write’ research method. Journal of Early Childhood Research, 13(1), 17–28. https://doi.org/10.1177/1476718X14538592

Bahar, M., Ozel, M., Prokop, P., & U¸sak, M. (2008). Science student teachers’ ideas of the heart. Journal of Baltic Science Education. 7(2), 78–85.

Beavington, L. (2016). A creative approach: Teaching biology labs through arts-based learning. Proceedings of the Association for Biology Laboratory Education, 37, article 26.

Cakici, Y. (2005). Exploring Turkish upper primary level pupils’ understanding of digestion. International Journal of Science Education, 27(1), 79–100. https://doi.org/10.1080/0950069032000052036

Caleon, I. S., & Subramaniam, R. (2010). Do students know what they know and what they don’t know? Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students’ alternative conceptions. Research in Science Education, 40, 313–337. https://doi.org/10.1007/s11165-009-9122-4

Carver, R.B., Castera, J., Gericke, N., Evangelista, N.A.M., & El-Hani, C.N. (2017). Young adults’ belief in genetic determinism, and knowledge and attitudes towards modern genetics and genomics: The PUGGS questionnaire. PloS One, 12(1), e0169808. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169808

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Grada Publishing, a. s.

Chráska, M., & Kočvarová, I. (2014). Kvantitativní design v pedagogických výzkumech začínajících akademických pracovníků. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Cowles, M., & Davis, C. (1982). On the origins of the .05 level of statistical significance. American Psychologist, 37(5), 553–558. https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.5.553

Cucin, A., Ozgur, S., & Gungor, B. (2020). Comparison of misconceptions about human digestive system of Turkish, Albanian and Bosnian 12th grade high school students. World Journal of Education, 10(3), 148–159. https://doi.org/10.5430/wje.v10n3p148

Doulík, P., & Škoda, J. (2003). Tvorba a ověření nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů a možnosti jejího vyhodnocení. Pedagogika, 53(2), 177–189.

Fančovičová, J., & Prokop, P. (2019). Examining secondary school students’ misconceptions about the human body: Correlations between the methods of drawing and open-ended questions. Journal of Baltic Science Education, 18(4), 549–557. https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.549

Garcia-Barros, S., Martínez-Losada, C., & Garrido, M. (2011). What do children aged four to seven know about the digestive system and the respiratory system of the human being and of other animals? International Journal of Science Education, 33(15), 2095–2122. https://doi.org/10.1080/09500693.2010.541528

Havu-Nuutinen, S., & Keinonen, T. (2010). The changes in pupils’ conceptions of human body based on science, technology and society based teaching. Journal of Baltic Science Education, 9(3), 212–223.

Hejnová, E., & Hejna, D. (2018). Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty. Scientia in educatione, 9(2), 22–43. https://doi.org/10.14712/18047106.1176

Ingster, Y. I. (2000). Adaptive chi-square tests. Journal of Mathematical Sciences, 99, 1110–1119. https://doi.org/10.1007/BF02673632

Janoušková, S., Hubáčková, L., Pumpr, V., & Maršák, J. (2014). Přírodovědná gramotnost v preprimárním a raném období primárního vzdělávání jako prostředek zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. Scientia in educatione, 5(1), 36–49. https://doi.org/10.14712/18047106.67

Kang, J., Hense, J., Scheersoi, A., & Keinonen, T. (2019). Gender study on the relationships between science interest and future career perspectives. International Journal of Science Education, 41(1), 80–101. https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1534021

Kubiatko, M. (2017). Predstavy žiakov o vylučovacej a endokrinnej sústave. Scientia in educatione, 8(2), 70–83. https://doi.org/10.14712/18047106.989

Larkin, D. (2012). Misconceptions about “misconceptions”: Preservice secondary science teachers’ views on the value and role of student ideas. Science Education, 96(5), 927–959. https://doi.org/10.1002/sce.21022

Oren, F. S. (2011). An analysis of pre-service teachers’ drawings about the digestive system in terms of their gender, grade levels, and opinions about the method and subject. International Journal of Biology Education, 1(1), 1–22.

Ozgur, S. (2008). The investigation of 6th grade student misconceptions originated from didactic about the “Digestive System” subject. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(1), 149–159.

Ozgur, S. (2013). The persistence of misconceptions about the human blood circulatory system among students in different grade levels. International Journal of Environmental and Science Education, 8(2), 255–268. https://doi.org/10.12973/ijese.2013.206a

Pettersson, A. J., Tibell, L.A., & Löfgren, R. (2021). ‘The brain needs nutrition’: Pupils’ connections between organizational levels. Nordic Studies in Science Education, 17(1), 48–63. https://doi.org/10.5617/nordina.7930

Prokop, P., Fančovičová, J., & Tunnicliffe, S. D. (2009). The effect of type of instruction on expression of children’s knowledge: How do children see the endocrine and urinary system? International Journal of Environmental and Science Education, 4(1), 75–93.

Punzalan, C.H. (2022). STEM interests and future career perspectives of junior high school students: A gender study. International Journal of Research in Education and Science, 8(1), 93–102. https://doi.org/10.46328/ijres.2537

Reiss, M. J., & Tunnicliffe, S. D. (2001). Students’ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31(3), 383–399. https://doi.org/10.1023/A:1013116228261

Reiss, M. J., Tunnicliffe, S. D., Andersen, A.M., Bartoszeck, A., Carvalho, G. S., Chen, S.Y., & Van Roy, W. (2002). An international study ofyoung peoples’ drawings of what is inside themselves. Journal of Biological Education, 36(2), 58–64. https://doi.org/10.1080/00219266.2002.9655802

RVP (2021). Praha: MŠMT (cit. 2021–7–15). Dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Satorra, A., & Bentler, P.M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. Psychometrika, 66(4), 507–514. https://doi.org/10.1007/BF02296192

Skribe Dimec, D., & Strgar, J. (2017). Scientific conceptions of photosynthesis among primary school pupils and student teachers of biology. CEPS Journal, 7(1), 49–68. https://doi.org/10.25656/01:12958

Škoda, J., & Doulík, P. (2010). Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Taber, K. S. (1995). Development of student understanding: A case study of stability and lability in cognitive structure. Research in Science & Technological Education, 13(1), 89–99. https://doi.org/10.1080/0263514950130108

Tawde, M., Boccio, D., & Kolack, K. (2017). Resolving misconceptions through student reflections. Journal of College Science Teaching, 47(1), 12–17.

Trna, J. (2011). Konstrukční výzkum (design-based research) v přírodovědných didaktikách. Scientia in educatione, 2(1), 3–14. https://doi.org/10.14712/18047106.11

Žoldošová, K. (2004). Detské predstavy o prírodných javoch. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, 8(séria D), 66–75.