Zastúpenie morálnych prvkov v rozprávkach pre deti

Autoři

  • doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. Pedagogická fakulta, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Univerzita Komenského v Bratislave

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3148

Klíčová slova:

rozprávka, morálne prvky v rozprávke, analýza rozprávok, morálne ponaučenia, skupinové interview s deťmi predškolského veku

Abstrakt

Rozprávky majú v živote detí nezastupiteľnú hodnotu. Na celom svete slúžia mnohým deťom ako príbehy, ktoré ich vtiahnu do magického sveta zázrakov, nadprirodzených javov, pozoruhodných bytostí a nečakaných rozuzlení. Témy rozprávok zobrazujú často dodnes platné všeobecné pravdy a hodnoty ľudí a kultúr, z ktorých pochádzajú. Väčšina tém sa týka morálnych hodnôt a materiálnych ziskov, víťazstva dobra nad zlom a prevládnutím spravodlivosti. Poukazujú na to, že inteligencia a pokora sú dôležitejšie než fyzická sila, a že dobrosrdečnosť a tvrdá práca bývajú odmenené. Cieľom príspevku je poukázať na základné zastúpenie morálnych prvkov v rozprávkach pre deti. Stručne je priblížená charakteristika niektorých rozprávok s poukázaním na ich morálne posolstvo. Výskumnú časť tvorilo skupinové interview s deťmi predškolského veku, ktoré sa vyjadrovali k rozprávke Vlk a sedem kozliatok, v ktorej posudzovali a zhodnocovali prvky dobra a zla. Zistili sme, že deti predškolského veku v tejto rozprávke dokážu správne identifikovať dobro a jeho prejavy, rovnako správne vedia zhodnotiť zlo a jeho prejavy.

Reference

Abler, A. (2005). The Moral of the Story. Dostupné z https://www.vision.org/the-moral-of-the-story-fairy-tales-mirror-society-981

Baker, S. L., & Grauerholz, L. (2003). The Pervasiveness and Persistence of the Feminine Beauty Ideal in Children's Fairy Tales. Gender and Society, 17(5), 711–726.

Belešová, M. (2021). Morálne posolstvo rozprávok pre deti. In Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument]: vedecký zborník 2021 (s. 17–25). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. [CD-ROM]

Campbell, J. (2000). Tisíc tváří hrdiny: Archetyp hrdiny v proměnách věku. Praha: Portál.

Čeňková, J. a kol. (2016). Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál.

Černoušek, M. (1990). Děti a svět pohádek. Praha: Albatros.

Davidheiser, J. C. (2007). Fairy Tales and Foreign Languages: Ever the Twain Shall Meet. Foreign Language Annals, 40(2), 215–225.

Fedorko, V. (2020). Prosociálnosť a aspekty prosociálneho správania v dimenziách učiteľa materskej školy. Prešov: Digitálna knižnica UK PU.

Hrdináková, Ľ. (2006). Tajomstvo rozprávok. Bratislava: AT Publishing,

Jursová Zacharová, Z. (2016). Porozumenie príbehov a naratívna kompetencia v slovenskom jazyku u rómskych detí. Jazyk - literatura - komunikace, 5(1), 27–34.

Jursová Zacharová, Z., Čierniková, M., & Glasová, M. (2017). Rozvoj cudzojazyčných kompetencií u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 133–139.

Klimková, T. (2009). Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za rok 2009. Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice.

Kulikovskaya, I. E., & Andrienko, A. A. (2016). Fairy-tales for Modern Gifted Preschoolers: Developing Creativity, Moral Values and Coherent World Outlook. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 233, 53–57. Dostupné z https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.129

Potočárová, M., Derková, J., Ferková, Š., & Koldeová, L. (2021). Teória výchovy 1. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK.

Rusňák, R. (2005). Mytológia ako archetyp tradičných rozprávok. Slovo o slove [11]: zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove (s. 176–179). Prešov: Prešovská univerzita.

Říčan, P. (1990). Cesta životem. Praha: Panorama.

Sádovská, A. (2012). Mravná výchova. Trnava: Trnavská univerzita.

Sedlák, J. (1981). Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava: SPN.

Schwartz, S., & Melzak, S. (2005). Using Storytelling in Psychotherapeutic Group Work with Young Refugees. Group Analysis, 38(2), 293–306.

Stanislavová, Z. a kol. (2014). Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny II. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Streit, J. (2013). Proč děti potřebují pohádky. Hranice: Nakladatelství FABULA.

Szentesiová, L. (2017). Postava v rozprávke a jej hodnotové pôsobenie na detského čitateľa. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1(1), 21–35.

Zigová, E., & Obert, V. (1983). Literatúra pre deti a mládež s metodikou. Bratislava: SPN.

Publikováno

2023-08-15